ถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เราต้องพัฒนาจิตใจตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับๆ มีการเสียสละ คือทาน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่น สัตว์อื่น ให้ความเมตตาสงสาร มีศีล ต้องรักษา... ศีลไม่ดี สมาธิไม่มั่นคง สมาธิไม่มั่นคง เจริญปัญญาไม่ได้ เจริญปัญญาไม่ได้ มรรคผลไม่เกิด เป็นลำดับของมันอยู่ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 21 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620721A ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620721A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

จุดสำคัญที่พวกเรายังทำไม่ได้ คือจิตใจเราไม่ค่อยอยู่กับตัวเอง ใจล่องลอยไปอยู่ในโลกของความคิด พยายามอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว โลกของความเป็นจริง รู้สึกตัวไม่ได้ ภาวนาต่อไม่ได้ ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 20 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620720B ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620720B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

จิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัว มีสติ มีสมาธิ เรียกว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ ในความรู้สึกตัว ประกอบด้วยสติ ประกอบด้วยสมาธิที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าถึงชมว่า เราไม่เห็นธรรมะอย่างอื่นเลย ที่จะทำให้อกุศลดับไป ที่ทำให้กุศลเจริญขึ้นมา เหมือนความรู้สึกตัว เพราะฉะนั้น ถ้าฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ใจก็เคลิ้ม มีความสุข โมหะครอบงำหมดเลย ดำมืดไปหมดเลย เพราะฉะนั้น อย่าทิ้งความรู้สึกตัว อย่ามุ่งไปหาความสุข อย่ามุ่งไปหาความสงบ ความสุข ความสงบ ความสบายทั้งหลายนี้เป็นผลพลอยได้ หลังจากที่เราผ่านการปฏิบัติสมบูรณ์แล้ว มันเป็นของแถม เมื่อเราภาวนาได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 20 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620720A ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620720A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่ เพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา คือถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้อง โอกาสที่จะเกิดปัญญา คือการเห็นความจริงของกาย ของใจ ถึงจะเกิดขึ้นได้ ถ้าสมาธิไม่ถูก ก็ไม่สามารถจะเห็นความจริงของร่างกาย จิตใจได้ ปัญญาจะไม่เกิด สมาธินั้น จะว่าไปมันก็เป็นของที่มีโดยธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ ธรรมดาอันหนึ่ง ถ้าเมื่อไรเรารู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏ รู้ได้ถูกต้อง รู้เป็นปัจจุบัน สมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 17 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620717 ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620717.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

สิ่งที่อยู่เหนือโลกมีอยู่ เป็นความสุขที่เป็นอมตะธาตุ อมตะธรรม ภาวนาถึงวันหนึ่งเราจะสัมผัส วันนี้ยังอยู่ไกล แต่เดินเข้าไปทุกวัน ปฏิบัติทุกวัน มันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆ ถ้าท้อใจว่า มรรคผลนิพพานอยู่ไกลเหลือเกิน มันก็จะไกลตลอดไป มันไกลก็ช่างมัน เราอยู่กับปัจจุบันไป มีสติรู้กายรู้ใจกับปัจจุบันไป มันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆ ถึงจุดหนึ่ง มันก็เข้าไปถึงจนได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620716C ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620716C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ภาวนาไม่ได้มีอะไรยากเลย ง่าย วิปัสสนา มีกิริยาตัวเดียว คือเห็นตามความเป็นจริง กิริยาเห็น มีตัวเดียวเอง ถ้าทำอะไรไปเกินจากการเห็น ก็ผิดแล้ว บางคนใช้คำว่าดู หรือคำว่ารู้ อันไหนเกินจากรู้ ก็ผิดแล้ว ที่จริงคือการเห็นสภาวะ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620716B ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620716B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"มีสองสิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำ อันหนึ่ง คือลืมกายลืมใจ อันที่สอง บังคับกายบังคับใจ กามสุขัลลิกานุโยค ลืมกายลืมใจตัวเอง มัวแต่เพลินในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส เพลินไปในความคิด อัตตกิลมถานุโยค ทำตัวเองให้ลำบาก บังคับกาย บังคับใจ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620716A ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620716A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติทางจิตใจ เราต้องระวังความคิดของตัวเองก่อน ความคิดเป็นจุดตั้งต้น ทำให้เกิดมโนกรรม เกิดวจีกรรม การพูด เกิด การกระทำทางกาย เรียกกายกรรม มันเริ่มมาจากการคิดทั้งหมด เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าถึงเน้นลงมา มีทฤษฎีที่ถูกต้องแล้ว รู้แนวทางปฏิบัติแล้ว ถัดจากนั้น คือ ระวังเรื่องความคิดของตัวเอง -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620715 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620715.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

สมาธิที่ถูกต้อง เรียกว่าสัมมาสมาธิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา มีปัญญา ถึงจะเห็นทันกิเลส ถ้าไม่มีปัญญา ไม่เห็นกิเลส อย่างเรามีสติ เรารักษาใจ ว่างนิ่งอยู่เฉยๆ กิเลสไม่โผล่ให้ดู เราก็รู้สึกว่าไม่มีกิเลส ที่จริงไม่ใช่ ทำผิดอยู่ ถ้าครูบาอาจารย์เตือน สะกิด ต้องรีบเฉลียวใจเลย ว่าต้องมีอะไรพลาดแล้ว ไม่อย่างนั้นครูบาอาจารย์จะพูดทำไม -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620714B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620714B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าเราภาวนาถูกต้อง มันเป็นไปเพื่อลดละกิเลส เราจะลดละกิเลสได้ ต้องเห็นกายตามความเป็นจริง ต้องเห็นใจตามความเป็นจริง พอเห็นตามความเป็นจริงแล้ว มันจะเบื่อหน่าย คลายความยึดถือ แล้วก็หลุดพ้น หลุดพ้นแล้ว ก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว นี่เป็นเส้นทางที่เราจะต้องฝึกกัน เพราะฉะนั้น จุดสำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกให้ได้ ก็คือการเห็นกายเห็นใจ ตามความเป็นจริง การเห็นกายเห็นใจ ตามความเป็นจริงนั้น มีศัพท์เฉพาะ เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620714A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620714A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

อย่าเชื่อง่าย อย่าพึ่งคนอื่น ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ต้องพึ่งตนเอง ใช้สติใช้ปัญญา ใช้เหตุใช้ผล ไม่ใช่ใช้ความเชื่อ ใครมาบอกเราว่าทำอย่างนั้นดี ทำอย่างนี้ดี ต้องวัดด้วยตัวเอง ว่ามันดีจริงหรือไม่ดี ไม่ใช่หลับหูหลับตาเชื่อไปเรื่อยๆ ... เราชาวพุทธต้องมีเหตุมีผล ไม่ใช่เชื่องมงาย ความงมงายเป็นศัตรู พระโสดาบันละความงมงายได้ ถ้าเราอยากเป็นพระโสดาบัน ก็อย่างมงาย ค่อยๆ ลด ค่อยๆ ละไป อะไรที่ไม่สมเหตุสมผล อย่าไปเชื่อ ต้องช่วยตัวเองให้ได้ สังเกตไป -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620713B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620713B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

แทนที่เราจะไปดูของข้างนอก ย้อนกลับเข้ามา ดูใจตัวเอง เหมือนดูละคร เราก็จะเห็นเลยว่า ความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรา เป็นของชั่วคราว ความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรา เป็นของที่ควบคุมไม่ได้ บังคับไม่ได้ เฝ้ารู้ เฝ้าดูไปเรื่อยๆ ต่อไปปัญญามันจะเกิด มันจะรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราว สุขก็ชั่วคราว ทุกข์ก็ชั่วคราว ดีหรือชั่วก็ชั่วคราว พอมันเห็นความจริงอย่างนี้ ใจมันจะเป็นกลาง มันจะไม่กระเพื่อมขึ้น กระเพื่อมลง -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620713A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620713A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ขันธ์ 5 คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อลงมาก็คือ รูปธรรมกับนามธรรม ที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเรา ตัวนี้คือตัวทุกข์ แต่พวกเราไม่เคยเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวทุกข์ เราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้าง สุขบ้าง เราไม่ได้เห็นว่าร่างกายคือทุกข์ ทุกข์มาก กับทุกข์น้อย เราไม่เห็น แต่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้าง เป็นสุขบ้าง เราไม่เห็นว่าจิตใจคือตัวทุกข์ แต่เราเห็นว่าจิตใจนี้ทุกข์บ้าง สุขบ้าง มันถึงเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิก อวิชชายังอยู่ เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ เมื่อภาวนาไปถึงจุดหนึ่ง จะเข้าใจ หัวโจก คือตัวจิตผู้รู้ จิตต้นกำเนิดนี้เอง -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620707B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620707B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ความจริงแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เรียกว่าของจริง คือปรมัตถธรรม ปรมัตถธรรมฟังแล้วน่ากลัว จริงๆ ก็คือรูปธรรมนามธรรม คือกาย คือใจนี้เองที่เป็นของจริง ความจริงก็มีอยู่ ถ้าเราเห็นของจริงได้ ความจริงก็อยู่กับของจริง อย่างร่างกายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มันเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนโลกไป ตรงที่เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง อันนี้เรียกว่าความจริง -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620707A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620707A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

กิเลสมันซ้อนอยู่หลายชั้น ไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้า ถึงเวลาแล้วรู้เอง มีหน้าที่เจริญสติปัฏฐานไป เวลาดูจิตได้ ดูจิต ดูจิตไม่ได้ ดูกาย ดูจิตไม่ได้ ดูกายไม่ได้ ทำสมถะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วกำลังของเราจะแก่กล้าขึ้น สติเราละเอียดว่องไวขึ้น เราจะเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้น สมาธิ ความตั้งมั่นเราดีขึ้น เราจะไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลาย ปัญญา ความรู้ถูก ความเข้าใจถูก ก็จะเกิดขึ้น มันจะพัฒนาขึ้นมาเอง -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620706B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620706B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

อาศัยศรัทธาในเบื้องต้น ไม่ได้มีอหังการ กางเขี้ยวกางเล็บเข้าไปหาครูบาอาจารย์ ท่านสอนให้ปฏิบัติ ก็ลงมือปฏิบัติ เคารพท่าน รักท่าน ท่านอยากให้เราปฏิบัติ เราขยันปฏิบัติ มีศรัทธา วิริยะก็เกิด ขยันปฏิบัติไป สติ สมาธิ ปัญญาก็ค่อยแก่กล้าขึ้น เพราะการปฏิบัตินั้นทิ้งสติไม่ได้ เมื่อไรขาดสติ เมื่อนั้นขาดความเพียร เมื่อไรมีสติ เมื่อนั้นมีความเพียร -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ 620706A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620706A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ส่วนของสมาธิมีสองอัน ส่วนของปัญญามีอันเดียว มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ถ้าจิตไม่ตั้งมั่น จะเห็นความจริงไม่ได้ สิ่งที่เรียกว่าความจริง คือไตรลักษณ์ มีสติ รู้กาย รู้ใจ สติเป็นตัวรู้ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกาย ในใจ และสิ่งที่ดู ไม่ใช่ดูตัวกายตัวใจ เราจะดูไตรลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในกายในใจ เพราะฉะนั้นต้องดูให้ถึงไตรลักษณ์ ดูความจริงของมันให้ได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620630B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620630B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการภาวนา ถ้าไม่เป็นไปเพื่อลดละกิเลส เพื่อเจริญกุศล อย่าไปเชื่อมัน ถ้าเชื่อแล้วหายนะ กิเลสที่ไม่เคยมี ก็จะมี กูเก่งเหนือมนุษย์ธรรมดาขึ้นมาแล้ว ใครพูดอะไรกูไม่เชื่อแล้ว เพราะกูเชื่อญาณทัศนะของกูเอง กิเลสมันแรงกว่าเก่า อย่าไปเชื่อมัน -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620630A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620630A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราครอบคลุม บอกให้ละบาป อกุศลทั้งปวง อย่าทำ ทำกุศลให้ถึงพร้อม คือศีล สมาธิ ปัญญา มีศีลอย่างเดียว ไม่พอ มีสมาธิอย่างเดียว ไม่พอ มีปัญญาอย่างเดียว ก็ไม่พอ ถ้ามีปัญญาแล้วไม่มีศีลกำกับ มันจะเป็นปัญญามหาโจร ไม่มีสมาธิกำกับ ตอนไปเดินปัญญามันจะฟุ้งซ่าน ศีล สมาธิ ปัญญา เหมือนเส้าสามก้อน ก้อนหินสามก้อน ที่คนโบราณเขาไว้หุงข้าว วางสามอัน เอาออกอันเดียว ก็ล้มหมดแล้ว หม้อข้าวแตก ฉะนั้น ต้องมีครบ ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้ทำความดีให้ถึงพร้อมอย่างเดียว ท่านเริ่มต้น ไม่ทำบาป อกุศลทั้งปวง ชั่วต้องละ ดีต้องเจริญ ฝึกไปเรื่อย จิตก็จะผ่องแผ้วไปเรื่อย ไม่อย่างนั้นมันทำไม่ได้จริงหรอก -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620629 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620629.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เราค่อยๆ ภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนพวกเรา เราจะรู้สึกว่า จิตห่างโลกมาเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่ถอดจิตออกมาโลก อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า เราห่างโลกออกมา เพราะจิตมีปัญญา เห็นความจริงของโลก ว่าหาสาระแก่นสารไม่ได้ จิตมันก็ถอนตัวออกมา มันถอนของมันเอง ภาวนาไป แล้วเราจะเห็น คำสอนของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ เคยทุกข์มาก ก็เหลือทุกข์น้อย เคยทุกข์นาน ก็เหลือทุกสั้น ถึงจุดที่ใจหลุดออกจากโลก ก็ไม่ทุกข์กับโลกอีกต่อไป ค่อยๆ ฝึกไป เราจะเห็นพัฒนาการของตัวเอง -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 23 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620623 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620623.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ดูจิตได้ ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ ถึงจะดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ ดูกายก็ไม่ได้ ให้ทำสมถะ หลักที่ครูบาอาจารย์สอนมา ไม่มี ที่บอกว่า ไม่ต้องทำ นั่งๆ นอนๆ แล้วก็บรรลุ เพ้อฝัน นั่งๆ นอนๆ บรรลุอะไร บรรลุโมหะ จะไปอบาย เพราะอย่างนั้น เรียนหลัก เครื่องมือในการปฏิบัติมี 2 ตัว สติ กับ สัมมาสมาธิ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620622B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620622B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

สมัยโบราณ ก่อนพระพุทธเจ้าเราอีก พวกที่เก่งสมาธิ เขาได้อภิญญา 5 เขาได้วิชชา 2 ขาดอภิญญาอันที่ 6 คือการล้างกิเลส ขาดวิชชาอันที่ 3 คือการล้างกิเลส สมาธิระลึกชาติได้ รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหน มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า หรือแสดงฤทธิ์ได้ ฤๅษี ชีไพร แสดงฤทธิ์ได้ มีอิทธิวิธี พวกนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก หูทิพย์ ตาทิพย์ มีมาก่อนพระพุทธเจ้า ฤทธิ์ที่สำคัญ คือ ฤทธิ์ที่ล้างกิเลสได้ ส่วนสมาธิจิตสงบ แล้วก็แสดงอภิญญาอย่างโน้นอย่างนี้ก็งั้นๆ ดีเหมือนกัน แต่ว่าไม่พ้นทุกข์ ไม่ได้เดินปัญญา การเจริญปัญญาสำคัญมาก -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620622A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620622A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การปฏิบัติ มีส่วนที่ยากกับส่วนที่ง่าย ส่วนที่ยากก็คือ จะทำยังไงให้จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ยากตรงฝึกสมาธิ เพราะสมาธิมีการดัดแปลง ดัดแปลงจิตให้ถูก ไม่ใช่ดัดแปลงให้ผิด อย่างจิตไม่ดี ทำให้ดี จิตไม่สุข ทำให้สุข จิตไม่สงบ ทำให้สงบ มีการกระทำ กระทำได้หลายอย่าง บางทีก็ต้องปลุกเร้า บางทีก็ต้องข่มมัน บางทีก็ให้การเรียนรู้กับมัน ทำได้หลายอย่าง เป็นศิลปะของการปฏิบัติ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620616B ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620616B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

อ่านจิตตนเองไปเรื่อยๆ เบื้องต้นจะได้จิตตวิสุทธิ ได้ตัวผู้รู้ อ่านจิตต่อไป จะได้ปัญญา จะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิต และกระทั่งตัวจิตเอง ก็เกิดดับ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620616A ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620616A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอก ขั้นแรก หัดรู้สภาวะให้ได้ ร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้า ร่างกายยืน เดิน นั่ง นอน ร่างกายเคลื่อนไหว ร่างกายหยุดนิ่ง มีสติตามระลึกรู้ไป รู้ไปเรื่อยๆ มีความสุข มีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกาย มีสติรู้ มีความสุข มีความทุกข์ มีความเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ เกิดขึ้นในจิตใจ ก็มีสติรู้ มีกุศล อกุศลเกิดขึ้นในใจ ก็มีสติรู้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620615 ซีดีแผ่นที่ 82

Direct download: 620615.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next » 42