ถ้าคิดว่าทำวิปัสสนาไป แต่ศีลไม่ต้องรักษา ชั่วก็ทำได้ ดีก็ทำ ชั่วก็ทำ มันก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆ ทำความดี ก็เหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มไว้ ทำความชั่ว ตุ่มก็รั่วแล้ว น้ำมันไม่เต็มตุ่มสักที ตักใส่ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวหมดแรง พอหมดแรงก็หยุดการตัก น้ำที่สะสมไว้ก็ไหลไปหมด ความดีเราทำไปเรื่อย ความชั่วก็ทำไปเรื่อย เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆ ฉะนั้น ความชั่วต้องละ ความดีต้องเจริญ ไม่ใช่เอะอะก็รู้กายรู้ใจอย่างเดียว ถ้าเงื่อนไขเราไม่ครบ ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริง เพราะตัวกิเลสทั้งหลายมันเป็นตัวเหตุของความทุกข์ ถ้าเราไม่ละมัน ทำเหตุของความทุกข์เรื่อยไป ผลคือความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 มิถุนายน 2563 ไฟล์ 630606 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630606.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630111A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630105A_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630104A_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630104A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630101_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630613_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00am +07

Direct download: 630613_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:30pm +07

Direct download: 630607_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ใช่มีแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียว แต่คนซึ่งมีสติปัญญามีบุญบารมีพอ ต้องการพ้นทุกข์ ก็เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาด้วยสติปัญญาอันยิ่ง ไม่ใช่ทำโง่ๆ ทำแบบมีสติมีปัญญา คนที่จะอยู่กับโลกก็เรียนธรรมะสำหรับโลก รู้ว่ามีผลประโยชน์ได้ ก็เสียผลประโยชน์ได้ ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมด เห็นไหมในโลกนี้ก็แสดงธรรมะชั้นสูง คือแสดงไตรลักษณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 31 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630531 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630531.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630607_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

บางครั้งจิตมันก็ปล่อยวางจิต บางครั้งจิตมันก็หยิบฉวยจิต เราสั่งมันไม่ได้หรอก พอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนัตตา จิตมันก็วาง เราบังคับจิตไม่ได้ จิตเป็นอนัตตา เราดูจิตให้เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ มันก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง แต่ว่าใช้ตัวจิตผู้รู้เป็นอารมณ์ ภาวนามาเป็นลำดับๆ ใจมันก็คลายออกจากความทุกข์มาเรื่อยๆ ก็รู้ว่าความอยากเกิดเมื่อไหร่ ใจก็ดิ้นรน ใจดิ้นรน ใจก็มีภาระ ใจที่มีภาระก็คือใจที่มีความทุกข์ ฉะนั้นจิตยังปล่อยวางจิตไม่ได้ จิตก็มีความทุกข์ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630530 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630530.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630524_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630523_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:00pm +07

Direct download: 630523_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630530_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630530_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 630531_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630531_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:00am +07

สมาธิชนิดสงบ ทำให้จิตมีกำลัง สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น ทำให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญา จิตมันตั้งมั่นแล้ว สติระลึกรู้รูป มันจะเห็นรูปเป็นของถูกรู้เป็นอารมณ์ สติระลึกรู้นาม มันก็จะเห็นว่า นามธรรมทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลาย เป็นของถูกรู้ คือเป็นตัวอารมณ์ จิตเป็นคนดู จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายหมุนเวียนเกิดดับ มันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเอง ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ ตราบใดที่ยังใช้ความคิดอยู่ ยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630524 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630524.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630606_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

ไม่มีความยุ่งยากอะไรที่จะปฏิบัติ พยายามฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูขึ้นมาให้ได้ก่อน พอเราได้จิตที่เป็นคนดูแล้ว สติระลึกรู้ที่กาย ตรงที่สติเป็นผู้ดูคือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องแล้ว สติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง มีสมาธิเป็นผู้ดู มันจะเห็นความจริงของกาย ถ้าไม่มีสมาธิ คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดู จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ตัวสมาธิ แต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูคือจิตที่มีสมาธิ จิตกับสมาธิเป็นองค์ธรรมคนละตัวกัน สมาธิเป็นเจตสิก จิตเป็นตัวรู้ แต่เป็นตัวรู้ที่ประกอบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่ นั่นล่ะเรียกว่าจิตผู้รู้ มีจิตผู้รู้คือจิตทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้ว เพราะสติระลึกรู้กาย มันจะเห็นความจริงของกายว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 23 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630523 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630523.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm +07

Direct download: 630606_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm +07

ถ้าใจยอมรับความจริงได้สักอย่างเดียว ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้น การที่เราเรียนกรรมฐานแยกขันธ์ ๕ เราเห็นความจริงของขันธ์ ๕ ก็เพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงได้ว่า ร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยง สุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ไม่เที่ยง จิตใจของเราก็ไม่เที่ยง เป็นของมีชั่วคราวแล้วก็หายไป ทุกอย่างเหมือนภาพลวงตา พอเห็นอย่างนี้แล้ว เวลาคนที่เรารักพลัดพรากไป จากเป็นหรือจากตาย มันก็ไม่ทุกข์หรอก เรารู้เลย มันทุกข์เพราะสัญญา มันปรุงขึ้นมา สังขารมันก็ปรุงต่อ รับช่วงกันไป ความทุกข์มันก็เผาผลาญจิตใจของเรา นี่คือใจความที่เราควรจะเรียนจากงานศพ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 มีนาคม 2563 ไฟล์ 630318 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630518.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เรียนให้เห็น เรียนด้วยการเห็นเอา เห็นจิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เรียนด้วยการเห็นเอา เห็นว่าเจตสิก คือ สุขทุกข์ ดีชั่ว ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เห็นเอา ไม่ใช่คิดเอา เรียนด้วยการเห็นเอา ว่าร่างกายนี้ รูปนี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เรียนรู้ความจริงด้วยการเห็นมัน การเห็นมันอย่างถูกต้อง คือคำว่าวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนา แปลว่า เห็นแจ้ง เห็นจริง เห็นถูก ปัสสนะ แปลว่า การเห็น วิ แปลว่าแจ้ง เห็นไตรลักษณ์นั่นเอง อย่างเราเห็นท้องพอง เห็นท้องยุบ ไม่ใช่วิปัสสนา ยังไม่เห็นอย่างวิเศษ ยังไม่ได้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง ถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้ง ก็จะเห็นเลย รูปที่พอง รูปที่ยุบ ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เห็นเอาด้วยความรู้สึก ขยับมือ เห็นมือเคลื่อนไหว ยังไม่ใช่วิปัสสนา ถ้าเห็นรูปที่เคลื่อนไหว ไม่ใช่เรา เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เห็นด้วยใจ ถึงจะเป็นวิปัสสนา ไม่งั้นก็เป็น ปัสสนะ เฉยๆ ไม่มี วิ วิ ต้องเห็นแจ้ง คือเห็นไตรลักษณ์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 มีนาคม 2563 ไฟล์ 630315 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630315.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm +07

1 « Previous 2 3 4 5 6 7 8 Next » 52