Direct download: 630919_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630919_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ทันทีที่เรามีสติรู้ทันใจที่อยาก สติเกิดปุ๊บนี่กิเลสมันทนสติไม่ได้ ตัณหาความอยากมันจะดับอัตโนมัติ ไม่ต้องไปดับมัน ไม่ต้องหาวิธีต่อสู้กับมัน อย่างที่ได้กลิ่นดอกไม้หอม แล้วไปตัดดอกไม้ทิ้งอย่างนี้ อันนั้นไม่ได้พ้นตัณหาหรอก ทำตามแต่ทำตามในเชิง negative ในเชิงปฏิเสธ เรามีสติรู้ลงไปเท่านั้น ใจมันอยาก ก็รู้ๆ ความอยากจะดับอัตโนมัติ ขั้นต้นฝึกไปอย่างนี้ สู้มันด้วยสติ ต่อไปสู้ด้วยปัญญา จะเห็นลึกซึ้งลงไป ตรงนั้นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทในขั้นละเอียดลงไปอีก พวกเราตอนนี้ยังไม่เห็น ถ้าเห็นละเอียดลงไป เราจะรู้เลยตัณหาเกิดจากอะไร หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 กันยายน 2563 ไฟล์ 630906 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630906.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630913_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630913_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเอง เหมือนกับของภายนอก มาดูเจตสิก อย่างความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลาย เรียกว่าเจตสิก สุข ทุกข์ ดี ชั่ว เกิดแล้วก็ดับ สุข ทุกข์ ดี ชั่ว ก็บังคับไม่ได้ เป็นของถูกรู้ถูกดู แค่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ดู เราก็จะเดินปัญญาได้ เราจะแยกขันธ์ได้ พอแยกขันธ์ได้แล้ว ขันธ์แต่ละขันธ์จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดู รูปก็แสดงไตรลักษณ์ เวทนาก็แสดงไตรลักษณ์ สัญญา สังขารก็แสดงไตรลักษณ์ สุดท้ายคือตัวจิตก็แสดงไตรลักษณ์ ตัวรูป ตัวเจตสิก ยังไม่ถึงตัวจิต จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด นี่แสดงไตรลักษณ์ ห้ามไม่ได้ สั่งไม่ได้ บังคับไม่ได้ นี่แสดงอนัตตา เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้แล้วก็ดับ เป็นผู้คิดแล้วก็ดับ นี่แสดงอนิจจัง เวลาเราภาวนา เราจะต้องภาวนาจนกระทั่งสามารถเห็นได้ ว่าตัวกาย ตัวรูป ตัวเจตสิก ตัวจิตล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ แล้วมันจะวางๆ เป็นลำดับไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 กันยายน 2563 ไฟล์ 630905 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630905.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะของพระพุทธเจ้า ทางสายกลางมันอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ตามใจกิเลส แล้วก็ละตัณหาด้วยการตามใจกิเลส ข่มตัณหาด้วยการบังคับกายบังคับใจ อันนั้นไม่ใช่ทาง ทางคือทางสายกลาง คือรู้อย่างที่มันเป็น รู้กายอย่างที่กายเป็น รู้ใจอย่างที่ใจเป็น เมื่อรู้แล้วความอยากจะไม่เกิด เมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์จะไม่มี นี่คือหลักที่เราจะต้องเรียน แล้วลงมือทำ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630830 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630830.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630912_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630912_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630906_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630906_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

อ่านใจตัวเองให้ออก อะไรอยู่เบื้องหลังความคิด อะไรอยู่เบื้องหลังคำพูด อะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำ อ่านใจตนเองได้ชำนิชำนาญแล้ว คำพูดของเราก็จะถูกต้อง การกระทำของเราก็จะถูกต้อง การเลี้ยงชีวิตของเราก็จะถูกต้อง การปฏิบัติธรรม คือ ทำความเพียร มีวิริยะก็จะถูกต้อง หลวงปู่มั่นท่านสอนดีนะ ท่านบอก “มีสติก็มีความเพียร ขาดสติก็ขาดความเพียร” สตินั้นจำเป็นมาตลอดสายของการปฏิบัติเลย มีสติรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิด คำพูด การกระทำ ถ้าเราทำได้อย่างนี้ อกุศลที่มีจะดับ อกุศลใหม่จะไม่เกิด กุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิด กุศลที่เกิดแล้วจะพัฒนาขึ้น สติจากที่เคยต้องเคี่ยวเข็ญให้เกิด ก็จะกลายเป็นสติอัตโนมัติ สมาธิที่เคยโง่ซื่อบื้อ ให้เป็นสมาธิที่เดินปัญญาเป็น มันเจริญขึ้นๆ ปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไร คิดเอาๆ มันกลายเป็นเห็นเอา ไม่ใช่คิดเอา อัตโนมัติขึ้นมา ฉะนั้นให้การบ้านพวกเรา คอยรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิด สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูด สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของพวกเรา นั่นล่ะการปฏิบัติ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630829 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630829.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630905_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630905_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

หลวงพ่อสอนวันนี้ก็คือ ให้รู้ทุกข์ ก็คือคอยรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆ ร่างกายหายใจก็รู้ ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ ร่างกายเคลื่อนไหว-หยุดนิ่งก็รู้ รู้บ่อยๆ เดี๋ยวก็เห็นเองว่าร่างกายมันทุกข์ จิตใจก็รู้มันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ ดูมันไปเรื่อยๆ สุดท้ายมันก็รู้เอง นามธรรมทั้งหลาย ทั้งจิตทั้งเจตสิก สุดท้ายมันก็ทุกข์ทั้งหมด มันไม่มีสาระแก่นสาร ใจก็หมดความยึดถือ เข้าสู่ความพ้นทุกข์ ดับสนิทแห่งทุกข์ ถึงพระนิพพาน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 23 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630823 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630823.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นชัดเจน เช่น ถ้าเรามีตัณหา เราจะต้องทุกข์ทางใจ ถ้ามีตัณหาเมื่อไร ใจต้องทุกข์ทันทีเลย อันนี้ไม่มีใครเถียงได้ ถ้าเรามีศีล สมาธิ ปัญญา ถึงจุดหนึ่งโลกุตตรธรรมก็ปรากฏขึ้น เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมา… เราดูให้ดีเถอะ ทุกครั้งที่มีความอยาก ใจจะมีความทุกข์ จริงหรือไม่จริง ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลย ถ้าไม่ใช่ ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพัญญูแล้ว พระพุทธเจ้าสอนผิดแน่นอนแล้ว แต่เรากล้าท้า ไปทำให้ถูกเถอะ แล้วอย่างไรเถียงพระพุทธเจ้าไม่ออกหรอก ศิโรราบกับพระพุทธเจ้าเลย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630822 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630822.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630830_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630830_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630829_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630829_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

พวกเราพยายามฝึกไว้ มันใช้ได้ทั้งทางโลก ใช้ได้ทั้งทางธรรม ในทางธรรมถ้าไม่มีสติ เราจะไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ในทางโลก ถ้าเราขาดสติเราก็ไม่มีเครื่องป้องกันตัวเอง สติเหมือนโล่ห์ป้อง มีโคลงโบราณ อาจแกล้วกลางสนาม กลางสนามรบ แกล้วกล้า สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะมีสติ เพราะฉะนั้นสติจำเป็นในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ อยู่กับโลกก็จำเป็น อยู่ในทางธรรมก็จำเป็น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630816 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630816.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630823_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630823_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630822_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630822_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

1 « Previous 4 5 6 7 8 9 10 Next » 56