"การดูจิต เป็นวิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดแล้ว เพราะจิตเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นประธานในธรรมมะทั้งปวง กุศลเกิดที่จิต อกุศลเกิดที่จิต มรรคผลเกิดที่จิต เพราะอย่างนั้น ตัดตรงเข้าที่จิต ก็จะรู้ทั้งกุศล ทั้งอกุศล รู้มาก ๆ เข้า จะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับ ทุกอย่างบังคับไม่ได้ สุดท้ายก็เกิดมรรค เกิดผลขึ้นมา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611110B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611110B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม ทำจิตให้ผ่องแผ้ว เป้าหมายปลายทางก็คือ จิตเราต้องผ่องแผ้ว ผ่องแผ้ว ก็คือไม่มีกิเลส จิตเราจะไม่มีกิเลสได้ เราก็ต้องงดการทำบาปทั้งปวง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทำกุศลให้ถึงพร้อม ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องฝึกต้องทำ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611110A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611110A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ไม่ปฏิบัติ เวลาให้ปฏิบัติจะบ่นว่ายาก ผู้ปฏิบัติไม่รู้สึกยากเลย เพราะการปฏิบัติไม่มีอะไร มันเหมือนอ่านหนังสือ อ่านหนังสือยากนักหรือ ถ้าอ่านหนังสือไม่ออก มันก็ยากนะ แต่ถ้าอ่านหนังสืออกก มันก็ไม่ยาก อ่านไปเรื่อย ๆ หนังสือเล่มนี้ หนังสือหัวใจ หนังสือคือใจเรานี้เอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (วันทอดกฐิน) ไฟล์ 611104B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611104B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อนุโมทนา คือยินดีที่เขาทำความดี ถ้าเรายินดีที่เขาทำความดี เราก็ได้บุญ ในส่วนของคนทำดี ถ้าทำแล้วใจกว้าง ก็ได้บุญเยอะ เป็นบุญซ้อนเข้าไปอีก อย่างเราทำดีอะไรมา เราไปบอกคนซึ่งเราคิดว่า ถ้าเขารู้แล้วเขาจะยินดี เราไปบอกเขาให้อนุโมทนาบุญ เขายินดี เขาก็ได้บุญด้วย เราเป็นคนบอก เราก็ได้ด้วย บางคนทำบุญแล้วใจแคบ ไม่อยากบอกคนอื่น กลัวบุญจะถูกแบ่ง บุญไม่ได้กะพร่องกะแพร่ง อนาถาแบบนั้น เวลาเราทำบุญ เหมือนเราจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่ง แล้วเราบอกให้คนอนุโมทนา เหมือนเขาต่อเทียน เอาเทียนมาต่อไฟจากเรา แสงสว่างในภาพรวมมันเพิ่มขึ้น พลังของบุญมันแรงขึ้น ทีแรกแสงของเราริบหรี่ ๆ เราก็ชื่นใจ ดีกว่าไม่มีแสงเลย คราวนี้สว่าง ทุกคนมีเทียนคนละเล่ม ใจเราเบิกบาน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (วันทอดกฐิน) ไฟล์ 611104A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611104A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ศีล ๕ ไม่ได้ถือเลย ไม่มีศีล ๕ จะมาภาวนาได้ยังไง สอนไม่ได้ สอนไม่ได้จริง ๆ ไม่ได้แกล้ง ไม่ได้ลงโทษ คนไม่มีศีล สมาธิไม่มี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ปัญญาไม่เกิด วิมุตติไม่มี วิมุตติไม่มี มรรคผลไม่เกิด เพราะอย่างนั้น ศีลสำคัญ ซื่อตรง สุจริตใจ เราเคยอยู่วัดแล้วก็แบ่งให้คนอื่นบ้าง คนที่คิดจะเอา ใจแคบ คนที่คิดเสียสละ ใจกว้าง คนที่คิดเสียสละ ภาวนาง่าย ไปได้เร็ว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611103B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611103B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆ กิเลสเล็กกิเลสน้อย ปล่อยไว้ไม่ได้ จะมาผัดผ่อนต่อรองกับกิเลส ทำไม่ได้ ความเผลอเพลิน ก็พาเราไปเกิดได้แล้ว มันเพลิน ๆ ใจมันเป็นบุญเป็นกุศล มีความสุข ไปสุคติได้ แต่ว่าไปนิพพานไม่ได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611103A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611103A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อวิชชา คือความไม่รู้อริยสัจ ๔ ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้สมุทัย ไม่รู้นิโรธ ไม่รู้มรรค ถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์ เมื่อนั้นละสมุทัย เมื่อไรละสมุทัย เมื่อนั้นแจ้งนิโรธ เมื่อไรแจ้งนิโรธ เมื่อนั้นเกิดอริยมรรค เพราะอย่างนั้น สำคัญอยู่ที่ตัวรู้ทุกข์ รู้ทุกข์ก็คือ รู้กายอย่างที่กายเป็น รู้ใจอย่างที่ใจเป็น อันนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ นี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทุกองค์ ผ่านมาทางนี้ ไม่มีพระอรหันต์องค์ใดเลยที่ไม่รู้อริยสัจ ตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจฯ ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611028 ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611028.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ยากที่สุดตรงทำจิตให้ถูก ฝึกจิตให้ถูกต้อง พอจิตถูกแล้ว การทำวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องยาก ใช้จิตที่ถูกต้องแล้ว ไปรู้ มีสติระลึกรู้ ความเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจ จิตเป็นคนรู้คนดู เป็นผู้เห็น แล้วถึงทำวิปัสสนาได้ วิปัสสนาไม่ใช่คิดเอา วิปัสสนาไม่ใช่วิตก ไม่ใช่การตรึก ไม่ใช่การคิด วิปัสสนาไม่ใช่การสะกดจิตตัวเอง ไม่ใช่คิด ไม่ใช่สะกดจิต แต่เป็นการรู้กายอย่างที่กายเป็น รู้ใจอย่างที่ใจเป็น กายเป็นไตรลักษณ์ ใจก็เป็นไตรลักษณ์" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611027B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611027B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริงขึ้นมา จนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มีความเบา มีความอ่อนโยน นุ่มนวล มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความเหมาะสมที่จะทำกรรมฐาน ที่จะเรียนรู้กาย ที่จะเรียนรู้ใจ ถ้าสงบแล้วก็นิ่งเฉย ขี้เกียจขี้คร้าน ที่จะเรียนรู้กายรู้ใจ ก็ยังไม่ใช่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611027A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611027A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สภาวธรรม คือสิ่งที่เราจะเอาไว้ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐาน หัดรู้จักสภาวะ อย่างเราจำธรรมะได้ แต่ไม่เคยเห็นสภาวะของจริง ใช้ไม่ได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611021B ซีดี ๗๘

Direct download: 611021B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราไปเลือกเอา อารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ที่อยู่แล้วมีความสุข แล้วเราก็ไปรู้อารมณ์อันนั้น อย่างมีความสุข สงบก็ช่าง ไม่สงบก็ช่าง ถ้าอยากสงบจะไม่มีความสุข ความอยากเกิดเมื่อไร ความทุกข์เกิดเมื่อนั้น ตัณหาเป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะอย่างนั้น อย่าอยากสงบ ... ไปหัดนะ เราเป็นฆราวาสก็ต้องหัด เพราะว่าชีวิตเราเคร่งเครียดมาก ดีไม่ดีบ้า เหน็ดเหนื่อยมาก เครียดมาก โรคจิตกิน ถ้าเรามีสมาธิ จิตใจมีความสุข" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611021A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611021A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ฝึกไป รู้ด้วยการจำนี่แย่ที่สุด จะนึกว่ากูเก่ง ยิ่งรู้มาก กิเลสยิ่งมาก พวกจำตำราได้เยอะ บางทีกิเลสแรงกว่า คนธรรมดาอีก รู้ของจริง คือ รูปนาม สภาวะธรรมแต่ละอัน รู้ของจริง ดูเข้าไป จนกระทั่งมันรู้แจ้ง ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรา ทุกอย่างเกิดดับ ความรู้ของเราค่อยๆ พัฒนาเรื่อยๆ เป็นลำดับๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611020B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611020B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ความพ้นทุกข์ เราจะพ้นตอนพ้นกิเลส บรรลุพระอรหันต์ ความดับสนิทแห่งทุกข์ คือตอนที่ขันธ์มันแตก ถึงพระนิพพาน ฉะนั้น ถ้าเราพ้นทุกข์ได้ มันก็ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ได้ จุดสำคัญ คือต้องลดละกิเลสไปเรื่อยๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611020A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611020A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การปฏิบัติธรรม ไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินของเรา เรามีหน้าที่อะไร เราก็ทำไปให้เต็มที่ แต่เราคอยมีสติไว้ อย่างหลวงพ่อ เมื่อก่อนทำงานราชการ อยู่สภาความมั่นคง งานเครียดมาก เวลาที่เราทำงานนั้น สติ สมาธิ ปัญญาจดจ่อกับงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติ แต่พอทำงานแล้วเราเครียดขึ้นมา ตรงเครียดไม่ใช่งาน ให้เรามีสติรู้ทันใจที่เครียด" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611015 ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611015.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"มิจฉาสมาธิ เป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติ อย่างเรานั่งแล้วเคลิบเคลิ้ม นั่งแล้วเคร่งเครียด ในขณะที่เครียดนั้น โทสะมันเกิด สติไม่เกิดหรอก ในขณะที่เคลิบเคลิ้ม ลืมเนื้อลืมตัวไป โมหะมันเกิด ก็ไม่มีสติ หรือนั่งแล้วก็เพลิดเพลิน ตอนที่เพลิดเพลิน นั่งมีความสุขเพลิน ๆ ไป อันนั้นมีราคะ ไม่มีสติ เพราะอย่างนั้น เราฝึกสมาธิ ให้มีสติกำกับใจของเราไว้ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วคอยรู้ทันใจของเราเองไว้ ราคะ โทสะ โมหะ ไม่ได้เกิดที่อื่นหรอก เกิดที่ใจ เกิดกับจิต" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611014B ซีดีแผ่นที่ ๗๘ 

Direct download: 611014B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"บางคนต้องเริ่มจากดูกาย ดูจิตไม่เห็น ดูจิตไม่ได้ ดูกาย อย่างขณะนี้ เรานั่งอยู่ ร่างกายเราไม่หายไปไหน แต่จิตมันหายเก่ง หนีไปบ่อย เพราะอย่างนั้น เรายังไม่มีกำลังจะดูจิต ก็ดูกาย อย่างร่างกายขณะนี้นั่งอยู่ รู้สึกไป รู้สึกว่าร่างกายมันนั่ง อย่าถลำลงไปเพ่ง รู้สึกอยู่ ร่างกายหายใจ ใจเป็นคนรู้สึก ร่างกายยืนเดินนั่งนอน ใจเป็นคนรู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหว ร่างกายหยุดนิ่ง ใจเป็นคนรู้สึก เวลาดูกาย เขาดูกันอย่างนี้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611014A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611014A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทุกอย่างต้องเปลี่ยนนะ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เราก็อยู่ได้ แต่อยู่แบบห่างไกลธรรมชาติธรรมดามากขึ้น ๆ ฝึกตัวเอง จนกระทั่งเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม ฝึกตัวเอง จนกระทั่งอยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611013B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611013B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เห็นความจริงบ่อย ๆ จนใจยอมรับความจริง ถ้าถึงจุดที่ใจยอมรับความจริงได้ ใจจะคลายความยึดถือ ในรูปธรรม นามธรรมทั้งหลาย ไม่ยึดถือกาย ไม่ยึดถือใจ พอมันไม่ยึดถือกาย เราจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611013A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611013A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าจะทำวิปัสสนา ดูแบบคนวงนอก ดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย ดูสบาย ๆ อย่างเราเห็นร่างกายของเราเคลื่อนไหว เหมือนกับเห็นหมา เห็นแมวเคลื่อนไหว เหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหว เราเห็นใจเราโลภ โกรธ หลง ขึ้นมา เหมือนเห็นคนอื่นโลภ โกรธ หลง เราเป็นคนดู เราไม่เกี่ยวข้อง ในเมื่อเราไม่เกี่ยวข้อง เราก็ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง ไม่ต้องไปรักษา ไม่ต้องไปแก้ไข รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อย ๆ หลักของวิปัสสนามีนิดเดียวเท่านี้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611007B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611007B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ครูบาอาจารย์ท่านสอน หัวใจของการปฏิบัติ คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเรา อยู่ธรรมดานี่เอง เราไม่ได้นั่งเข้าฌานอยู่ที่ไหนเมื่อไร วัน ๆ หนึ่งจะทำสมาธิ เดินจงกรมได้สักเท่าไร โดยเฉพาะฆราวาส ทำได้ไม่มาก ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เอง ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติ เข้าในชีวิตธรรมดาของเรานี้ได้ เราก็จะไปได้เร็วมาก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611007A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611007A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องฝึกจนรักษาไม่ได้ ไม่ใช่ฝึกจนรักษาได้ แล้วกรรมฐานจะไม่ยากเลย ที่ยาก เพราะว่าเราอยากสงบ อยากสุข อยากดี ซึ่งพวกนี้เป็นของไม่เที่ยง ทำอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จ แต่ถ้าเอาความจริง ความจริงไม่ตาย ความจริงแน่นอน อย่างเราเห็นความจริงว่า จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตผู้หลงก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้ จิตผู้หลงก็ห้ามไม่ได้ เห็นอนิจจัง เห็นอนัตตาไป ต้องการเห็นไตรลักษณ์ของจิต หรือต้องการเห็นไตรลักษณ์ของกาย นี่คือเป้าหมายของการเจริญปัญญา ต้องการเห็นไตรลักษณ์" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611006B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611006B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะเป็นของสูง ไม่ใช่ของเล่น เราฟังด้วยความเคารพ อ่อนน้อม พอฟังแล้วรู้หลักแล้ว เอามาลงมือทำ ทำแล้วถูกหรือผิด สังเกตเอา ถ้าสังเกตไม่ออกจริงๆ จึงมาถามครูบาอาจารย์ แต่อย่าเที่ยวถามเรื่อยเปื่อยไป ถามคนโน้นที คนนี้ที จะยิ่งงงมากกว่าเก่า เรียนกับใครก็เรียนให้มันรู้เรื่องไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611006A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611006A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน คนประมาทก็คิดว่าตัวเองจะอยู่อีกนาน ไม่มีกำหนด ชอบคิดว่า คนเราต้องตายตามลำดับ คนแก่กว่าต้องตายก่อน ไม่จริง พวกที่อายุน้อยกว่าหลวงพ่อ ตายไปเยอะแล้ว อย่างในห้องนี้ เราไม่รู้ว่าใครคือคนต่อไป เวลาความตายมาถึง ต่อรองไม่ได้ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สามารถต่อรองกับมัจจุราช อยู่ที่เราจะพร้อมแค่ไหน ถ้าเราพร้อม จะอยู่หรือจะตาย ชีวิตก็มีคุณค่า" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610930B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610930B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"มีศรัทธามาก ไม่มีปัญญา ก็งมงาย มีปัญญามาก ไม่มีศรัทธา ก็เซลฟ์จัด มีความเพียรมาก ไม่มีสมาธิ ก็ฟุ้งซ่าน มีสมาธิมาก แถมมีความเพียรมาก ยิ่งหมกมุ่น บางทีมากไปทั้งคู่ หนุนกันไปไม่ดี ตัวที่จะทำให้อินทรีย์สมดุล คือตัวสติ ตัวสติจะทำให้ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา สมดุล สติเป็นตัวคอยรู้ทัน ว่าตอนนี้อะไรมากไป อะไรน้อยไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610930A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610930A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"บุญอะไรที่เป็นไปด้วยสติปัญญา เป็นไปเพื่อการลดละกิเลส ถึงจะเป็นบุญใหญ่ บุญธรรมดาๆ ทำสังฆทาน ทำโน่นทำนี่ มันก็ยังเป็นบุญเล็กๆ มันพาให้เราเวียนว่ายตายเกิด ไปในภพภูมิที่ดีขึ้นเท่านั้นเอง แต่บุญของการเจริญสติปัญญา จะทำเราข้ามภพข้ามชาติได้ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป มาเรียนกับหลวงพ่อ ทำบุญใหญ่ให้ได้ คือปฏิบัติ บุญเล็กๆ มีโอกาสทำ ก็ทำ ไม่มีก็ไม่ต้องทำ ทำบุญใหญ่ไว้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610929B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610929B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 4 5 6 7 8 9 10 Next » 41