Direct download: 630118B_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630112A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630111A_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ถ้าคิดว่าทำวิปัสสนาไป แต่ศีลไม่ต้องรักษา ชั่วก็ทำได้ ดีก็ทำ ชั่วก็ทำ มันก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆ ทำความดี ก็เหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มไว้ ทำความชั่ว ตุ่มก็รั่วแล้ว น้ำมันไม่เต็มตุ่มสักที ตักใส่ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวหมดแรง พอหมดแรงก็หยุดการตัก น้ำที่สะสมไว้ก็ไหลไปหมด ความดีเราทำไปเรื่อย ความชั่วก็ทำไปเรื่อย เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆ ฉะนั้น ความชั่วต้องละ ความดีต้องเจริญ ไม่ใช่เอะอะก็รู้กายรู้ใจอย่างเดียว ถ้าเงื่อนไขเราไม่ครบ ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริง เพราะตัวกิเลสทั้งหลายมันเป็นตัวเหตุของความทุกข์ ถ้าเราไม่ละมัน ทำเหตุของความทุกข์เรื่อยไป ผลคือความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 มิถุนายน 2563 ไฟล์ 630606 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630606.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630111A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630105A_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630104A_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630104A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630101_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630613_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00am +07

Direct download: 630613_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:30pm +07

Direct download: 630607_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ใช่มีแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียว แต่คนซึ่งมีสติปัญญามีบุญบารมีพอ ต้องการพ้นทุกข์ ก็เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาด้วยสติปัญญาอันยิ่ง ไม่ใช่ทำโง่ๆ ทำแบบมีสติมีปัญญา คนที่จะอยู่กับโลกก็เรียนธรรมะสำหรับโลก รู้ว่ามีผลประโยชน์ได้ ก็เสียผลประโยชน์ได้ ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมด เห็นไหมในโลกนี้ก็แสดงธรรมะชั้นสูง คือแสดงไตรลักษณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 31 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630531 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630531.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630607_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

บางครั้งจิตมันก็ปล่อยวางจิต บางครั้งจิตมันก็หยิบฉวยจิต เราสั่งมันไม่ได้หรอก พอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนัตตา จิตมันก็วาง เราบังคับจิตไม่ได้ จิตเป็นอนัตตา เราดูจิตให้เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ มันก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง แต่ว่าใช้ตัวจิตผู้รู้เป็นอารมณ์ ภาวนามาเป็นลำดับๆ ใจมันก็คลายออกจากความทุกข์มาเรื่อยๆ ก็รู้ว่าความอยากเกิดเมื่อไหร่ ใจก็ดิ้นรน ใจดิ้นรน ใจก็มีภาระ ใจที่มีภาระก็คือใจที่มีความทุกข์ ฉะนั้นจิตยังปล่อยวางจิตไม่ได้ จิตก็มีความทุกข์ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630530 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630530.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630524_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630523_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:00pm +07

Direct download: 630523_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630530_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630530_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 630531_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630531_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:00am +07

สมาธิชนิดสงบ ทำให้จิตมีกำลัง สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น ทำให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญา จิตมันตั้งมั่นแล้ว สติระลึกรู้รูป มันจะเห็นรูปเป็นของถูกรู้เป็นอารมณ์ สติระลึกรู้นาม มันก็จะเห็นว่า นามธรรมทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลาย เป็นของถูกรู้ คือเป็นตัวอารมณ์ จิตเป็นคนดู จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายหมุนเวียนเกิดดับ มันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเอง ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ ตราบใดที่ยังใช้ความคิดอยู่ ยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630524 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630524.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630606_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

ไม่มีความยุ่งยากอะไรที่จะปฏิบัติ พยายามฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูขึ้นมาให้ได้ก่อน พอเราได้จิตที่เป็นคนดูแล้ว สติระลึกรู้ที่กาย ตรงที่สติเป็นผู้ดูคือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องแล้ว สติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง มีสมาธิเป็นผู้ดู มันจะเห็นความจริงของกาย ถ้าไม่มีสมาธิ คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดู จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ตัวสมาธิ แต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูคือจิตที่มีสมาธิ จิตกับสมาธิเป็นองค์ธรรมคนละตัวกัน สมาธิเป็นเจตสิก จิตเป็นตัวรู้ แต่เป็นตัวรู้ที่ประกอบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่ นั่นล่ะเรียกว่าจิตผู้รู้ มีจิตผู้รู้คือจิตทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้ว เพราะสติระลึกรู้กาย มันจะเห็นความจริงของกายว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 23 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630523 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630523.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm +07

1 « Previous 3 4 5 6 7 8 9 Next » 53