หลวงพ่อสอนวันนี้ก็คือ ให้รู้ทุกข์ ก็คือคอยรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆ ร่างกายหายใจก็รู้ ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ ร่างกายเคลื่อนไหว-หยุดนิ่งก็รู้ รู้บ่อยๆ เดี๋ยวก็เห็นเองว่าร่างกายมันทุกข์ จิตใจก็รู้มันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ ดูมันไปเรื่อยๆ สุดท้ายมันก็รู้เอง นามธรรมทั้งหลาย ทั้งจิตทั้งเจตสิก สุดท้ายมันก็ทุกข์ทั้งหมด มันไม่มีสาระแก่นสาร ใจก็หมดความยึดถือ เข้าสู่ความพ้นทุกข์ ดับสนิทแห่งทุกข์ ถึงพระนิพพาน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 23 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630823 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630823.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นชัดเจน เช่น ถ้าเรามีตัณหา เราจะต้องทุกข์ทางใจ ถ้ามีตัณหาเมื่อไร ใจต้องทุกข์ทันทีเลย อันนี้ไม่มีใครเถียงได้ ถ้าเรามีศีล สมาธิ ปัญญา ถึงจุดหนึ่งโลกุตตรธรรมก็ปรากฏขึ้น เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมา… เราดูให้ดีเถอะ ทุกครั้งที่มีความอยาก ใจจะมีความทุกข์ จริงหรือไม่จริง ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลย ถ้าไม่ใช่ ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพัญญูแล้ว พระพุทธเจ้าสอนผิดแน่นอนแล้ว แต่เรากล้าท้า ไปทำให้ถูกเถอะ แล้วอย่างไรเถียงพระพุทธเจ้าไม่ออกหรอก ศิโรราบกับพระพุทธเจ้าเลย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 22 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630822 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630822.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630830_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630830_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630829_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630829_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

พวกเราพยายามฝึกไว้ มันใช้ได้ทั้งทางโลก ใช้ได้ทั้งทางธรรม ในทางธรรมถ้าไม่มีสติ เราจะไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ในทางโลก ถ้าเราขาดสติเราก็ไม่มีเครื่องป้องกันตัวเอง สติเหมือนโล่ห์ป้อง มีโคลงโบราณ อาจแกล้วกลางสนาม กลางสนามรบ แกล้วกล้า สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะมีสติ เพราะฉะนั้นสติจำเป็นในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ อยู่กับโลกก็จำเป็น อยู่ในทางธรรมก็จำเป็น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630816 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630816.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630823_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630823_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630822_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630822_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630816_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้ฟังจาก YouTube หรือดูวิดีโอ ทุกวันนี้ก็มีไลฟ์สดให้ฟัง ธรรมะเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วลงมือปฏิบัติจริงๆ มีผลแน่นอน การปฏิบัติมีผลแน่นอนถ้าทำถูก แต่ถ้าปฏิบัติผิดก็มีผลที่ผิด เช่น สะสมมิจฉาทิฎฐิให้มากกว่าเก่า ปฏิบัติแล้วกูเก่งๆ กูรู้มากกว่าคนอื่น ปฏิบัติแล้วตัวกูเบ้อเร่อเลย อันนั้นทำผิดแน่นอน ถ้าปฏิบัติถูก ตัวกูมันจะค่อยๆ เหี่ยวเฉาเล็กลงไป เวลามันเกิดทิฏฐิมานะขึ้น กูอย่างโน้น กูอย่างนี้ สติระลึกรู้ปุ๊บ มันจะละอายแก่ใจ เวลา self เกิดขึ้นมา มันจะรู้สึกละอาย มันไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจอย่างแต่ก่อนแล้ว ถ้าเราภาวนาถูก เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630815 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630815.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630816_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630815_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เป็นชาวพุทธทั้งที พยายามมีสติอยู่กับปัจจุบัน นี่ล่ะของจริงที่ไม่หลอกลวง ใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย อันนี้จริงหรือไม่จริง จริง เห็นไหม ไม่มีทางหลอกลวงเลย ร่างกายเรามันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอด จริงไม่จริง มันไม่มีอะไรที่มาขวางกั้นเอาไว้ได้เลยกับความจริงเหล่านี้ ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีทางเถียงเลย ธรรมะอะไรที่ดูกำกวม ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 9 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630809 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630809.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630815_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630809_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง อย่าขี้เกียจ ความขี้เกียจไม่เคยพาใครให้ดีได้ ความขี้เกียจไม่ช่วยให้ใครได้ดีหรอก กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ กฎแห่งกรรมก็คือ ถ้าเราทำกรรมฐานทำถูกต้อง ทำสม่ำเสมอทำมากพอ ผลมันก็เกิด ทำกรรมฐานแล้วก็ใจหนีไปคิดเรื่องอื่น ผลเกิดเหมือนกันแต่เกิดฟุ้งซ่าน ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไร -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630802 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630808.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630809_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630808_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630808_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630802_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอก เราจะได้สมาธิที่ถูกต้อง แล้วทำอย่างไรจะไม่ส่งจิตออกนอก หลวงปู่ดูลย์บอกว่า ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก เพราะฉะนั้นอย่าไปพยายามทำให้มันไม่ส่งออกนอกเลย แต่ว่าเมื่อมันส่งออกนอกแล้วให้มีสติ หลวงปู่ก็สอนเหมือนกันอันนี้ จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัย ผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค ผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ อนึ่ง ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก แต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วมีสติ มีความตั้งมั่นอยู่ อันนี้เป็นมรรค มีผลเป็นความพ้นทุกข์ แต่ถ้าส่งออกนอกแล้วไม่มีสติ ไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง ก็จะเป็นสมุทัย ไปก่อทุกข์ ไปก่อภพ ก่อชาติ ก่อทุกข์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติไม่ใช่ไม่คิด ไม่ใช่ไม่คิดไม่นึก หลวงปู่ดูลย์บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้ แต่ก็ต้องอาศัยคิด เพราะจิตมีธรรมชาติคิด ทีนี้พอมันคิดปุ๊บ จิตเราหลงไปอยู่ในโลกของของความคิด เรามีสติรู้ทัน จิตคิดดับจิตรู้จะเกิด ท่านบอก คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้ แต่ที่หยุดคิดได้เพราะรู้ทันจิตที่หยุดคิด นี่คือคำสอนที่หลวงปู่ดูลย์ ท่านสอนหลวงพ่อไว้ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630802 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630802.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630802_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 3 4 5 6 7 8 9 Next » 55