Direct download: 630829_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630829_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

พวกเราพยายามฝึกไว้ มันใช้ได้ทั้งทางโลก ใช้ได้ทั้งทางธรรม ในทางธรรมถ้าไม่มีสติ เราจะไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ในทางโลก ถ้าเราขาดสติเราก็ไม่มีเครื่องป้องกันตัวเอง สติเหมือนโล่ห์ป้อง มีโคลงโบราณ อาจแกล้วกลางสนาม กลางสนามรบ แกล้วกล้า สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะมีสติ เพราะฉะนั้นสติจำเป็นในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ อยู่กับโลกก็จำเป็น อยู่ในทางธรรมก็จำเป็น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 16 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630816 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630816.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630823_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630823_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630822_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630822_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630816_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้ฟังจาก YouTube หรือดูวิดีโอ ทุกวันนี้ก็มีไลฟ์สดให้ฟัง ธรรมะเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วลงมือปฏิบัติจริงๆ มีผลแน่นอน การปฏิบัติมีผลแน่นอนถ้าทำถูก แต่ถ้าปฏิบัติผิดก็มีผลที่ผิด เช่น สะสมมิจฉาทิฎฐิให้มากกว่าเก่า ปฏิบัติแล้วกูเก่งๆ กูรู้มากกว่าคนอื่น ปฏิบัติแล้วตัวกูเบ้อเร่อเลย อันนั้นทำผิดแน่นอน ถ้าปฏิบัติถูก ตัวกูมันจะค่อยๆ เหี่ยวเฉาเล็กลงไป เวลามันเกิดทิฏฐิมานะขึ้น กูอย่างโน้น กูอย่างนี้ สติระลึกรู้ปุ๊บ มันจะละอายแก่ใจ เวลา self เกิดขึ้นมา มันจะรู้สึกละอาย มันไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจอย่างแต่ก่อนแล้ว ถ้าเราภาวนาถูก เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630815 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630815.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630816_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630815_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เป็นชาวพุทธทั้งที พยายามมีสติอยู่กับปัจจุบัน นี่ล่ะของจริงที่ไม่หลอกลวง ใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย อันนี้จริงหรือไม่จริง จริง เห็นไหม ไม่มีทางหลอกลวงเลย ร่างกายเรามันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอด จริงไม่จริง มันไม่มีอะไรที่มาขวางกั้นเอาไว้ได้เลยกับความจริงเหล่านี้ ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีทางเถียงเลย ธรรมะอะไรที่ดูกำกวม ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 9 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630809 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630809.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630815_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630809_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง อย่าขี้เกียจ ความขี้เกียจไม่เคยพาใครให้ดีได้ ความขี้เกียจไม่ช่วยให้ใครได้ดีหรอก กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ กฎแห่งกรรมก็คือ ถ้าเราทำกรรมฐานทำถูกต้อง ทำสม่ำเสมอทำมากพอ ผลมันก็เกิด ทำกรรมฐานแล้วก็ใจหนีไปคิดเรื่องอื่น ผลเกิดเหมือนกันแต่เกิดฟุ้งซ่าน ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไร -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630802 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630808.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630809_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630808_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630808_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630802_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอก เราจะได้สมาธิที่ถูกต้อง แล้วทำอย่างไรจะไม่ส่งจิตออกนอก หลวงปู่ดูลย์บอกว่า ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก เพราะฉะนั้นอย่าไปพยายามทำให้มันไม่ส่งออกนอกเลย แต่ว่าเมื่อมันส่งออกนอกแล้วให้มีสติ หลวงปู่ก็สอนเหมือนกันอันนี้ จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัย ผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค ผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ อนึ่ง ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก แต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วมีสติ มีความตั้งมั่นอยู่ อันนี้เป็นมรรค มีผลเป็นความพ้นทุกข์ แต่ถ้าส่งออกนอกแล้วไม่มีสติ ไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง ก็จะเป็นสมุทัย ไปก่อทุกข์ ไปก่อภพ ก่อชาติ ก่อทุกข์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติไม่ใช่ไม่คิด ไม่ใช่ไม่คิดไม่นึก หลวงปู่ดูลย์บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้ แต่ก็ต้องอาศัยคิด เพราะจิตมีธรรมชาติคิด ทีนี้พอมันคิดปุ๊บ จิตเราหลงไปอยู่ในโลกของของความคิด เรามีสติรู้ทัน จิตคิดดับจิตรู้จะเกิด ท่านบอก คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้ แต่ที่หยุดคิดได้เพราะรู้ทันจิตที่หยุดคิด นี่คือคำสอนที่หลวงปู่ดูลย์ ท่านสอนหลวงพ่อไว้ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630802 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630802.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630802_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630801_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630801_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

วิธีเรียนธรรมะทำอย่างไร? ก็บอกแล้วว่าธรรมะอยู่ที่ตัวเอง คือรูปธรรมกับนามธรรม อยากเห็นธรรมะก็เห็นรูปธรรม นามธรรม เห็นกาย เห็นใจของตัวเองไป มันก็เห็นธรรมะ เพราะธรรมะมันอยู่ตรงนี้ อยู่ที่ตัวเองนี้ คอยมีสติ ระลึกรู้รูปธรรม ระลึกรู้นามธรรม ร่างกายมันเคลื่อนไหว รู้สึก มันคันแล้ว เกา รู้สึก พยักหน้า รู้สึก คอยรู้สึกไป อย่าให้จิตใจมันล่องลอย ลืมตัวเอง ถ้ามันลืมตัวเอง มันก็ลืมธรรมะ จิตใจมันหนีไป ถ้าจิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว จิตใจก็อยู่กับธรรมะ เพราะธรรมะมันอยู่ที่ตัวเองนี่เอง รูปธรรมของเราก็มี นามธรรมของเราก็มี ทุกคนมีเท่าๆ กัน เราก็มีรูปเท่าๆ กัน มีนามเท่าๆ กันทุกคน ก็พยายามใช้ต้นทุนที่เรามีมาพัฒนาตัวเอง เราอยากรู้ธรรมะ เราก็คอยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจ รู้ของตัวเอง อย่าไปรู้ของคนอื่น รู้ของตัวเองแล้วลดละกิเลสได้ ไปรู้กายรู้ใจคนอื่น มันเพิ่มกิเลส ฉะนั้นพยายามรู้สึกๆ ของเราไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630801 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630801.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630726_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

1 « Previous 3 4 5 6 7 8 9 Next » 56