การเจริญปัญญาคือการทำลายล้างกิเลส ศีลเป็นแค่หนีเข้าป้อม กิเลสมันเข้มแข็งเราสู้ไม่ไหว หนีมัน ช่วงไหนมีสมาธิเราก็ผลักกิเลสถอยไป ช่วงไหนสมาธิเราตกกิเลสก็รุกเข้ามาอีก ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ แต่ช่วงที่จะเผด็จศึกนี่คืองานเจริญปัญญา ฉะนั้นเราเตรียมกองทัพของเราให้พร้อม คือเตรียมจิตใจของเราให้มีสติให้มีสมาธิให้มากๆ แล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 กุมภาพันธ์ 2565
Direct download: 650225.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 650227_VQ__.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650227_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 650227_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 650226__VT2.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650226__VT1.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 650220_VQ__.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650220_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 650220_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650219_VQ_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 650219_VT2__.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650219_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 650216_VT4_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650216_VT3_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

ตัวสำคัญคือตัวจิต จิตนี้เดี๋ยวก็โคจรไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดดับทางอายตนะทั้ง 6 จิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ฉะนั้นถึงจะเริ่มจากการรู้รูป สุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตจนได้ แต่ถ้าเราลัด เข้ามาที่จิตได้ เข้ามาเลย ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมค้อม เข้ามาที่จิต ถ้าเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอันเดียว ขันธ์ 5 ทั้งหมดจะไม่เป็นเราแล้ว อายตนะทั้งหมดจะไม่เป็นเราแล้ว เล่นมันที่หัวโจกตัวเดียวเลย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 มีนาคม 2565

Direct download: 650313.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เราภาวนาเราจะรู้เลย จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืน ดับแล้วมันมีพลังงาน มีวิบาก ยังผลักดันให้เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาได้ ฉะนั้นมันไม่ใช่ตายแล้วสูญ วิบากกรรมส่งผลให้เกิดขันธ์ใหม่ในภพใหม่ขึ้นมา ขันธ์ใหม่ในภพใหม่เหมือนกับเป็นลูก กระทั่งจิตดวงต่อไปเหมือนเป็นลูกของจิตดวงเก่า จิตมันมีมรดก จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้น ก็รับมรดกมาจากจิตที่เป็นพ่อเป็นแม่ของมัน จิตดวงเก่าทำกุศลไว้เยอะก็คล้ายๆ เป็นเศรษฐี วิบากให้ผลไปเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมา เหมือนมีลูก ลูกก็พลอยเป็นเศรษฐีไปด้วย จิตดวงเก่าทำบาปมาเยอะ บุญไม่ได้ทำ ทำแต่กรรมชั่ว ก็เหมือนจิตดวงใหม่เกิดมา เป็นลูกของจิตดวงเดิมนี้ ลำบากยากจน ชีวิตลำบาก ฉะนั้นจิตนี้เกิดดับสืบเนื่อง กระทั่งการข้ามภพข้ามชาติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 มีนาคม 2565

Direct download: 650312.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 650216_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650216_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

กิจต่ออริยสัจจะชัดเจนอยู่ ตัวทุกข์เป็นตัวผลของตัณหา ละไม่ได้ การละไปละที่ผลไม่ได้ ต้องละที่เหตุ ฉะนั้นท่านบอกทุกข์ก็ให้รู้ว่ามันทุกข์ สมุทัยคือตัณหาให้ละเสีย นิโรธก็เหมือนกัน นิโรธเป็นผล อยู่ๆ เราไปทำผลขึ้นมาไม่ได้ เราต้องทำเหตุคือศีล สมาธิ ปัญญา หรือการเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 เราเจริญแล้ว ในที่สุดก็ได้ผลคือนิโรธ อยู่ๆ เราไปทำผลไม่ได้ เราต้องทำเหตุ เหตุคือมรรคต้องเจริญ ถ้าฝ่ายชั่ว เหตุคือตัณหา ต้องละ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 มีนาคม 2565

Direct download: 650306.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 650213_VQ2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650213_VQ1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

การเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เรามีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรม มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรม ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จะเข้าใจได้จิตต้องตั้งมั่น มีสมาธิที่ถูกต้อง จิตเป็นแค่คนดู ร่างกายนี้ถูกดู จิตเป็นคนดู อย่างนี้เรียกเรามีจิตตั้งมั่น พอเห็นความจริง กายนี้คือทุกข์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นทุกข์ มันจะค่อยๆ ปล่อย ปล่อยเป็นลำดับๆ ไป ปล่อยกายก่อนเพราะมันหยาบมันดูง่าย แล้วสุดท้ายมันก็ไปปล่อยจิตอีกทีหนึ่ง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 มีนาคม 2565
Direct download: 650305.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:30am +07

Direct download: 650213_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 650213_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 650212_T2_.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:00pm +07

1 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next » 72