Direct download: 641218_T2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641218_T1__.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 641211__T2.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641211__T1.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 641212_T2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641212_T1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

ฝึกภาวนาให้มันชำนาญ ให้มันชินกับการปฏิบัติไว้ คนที่เขาภาวนาดีๆ ภาวนาง่ายๆ ก่อนที่เขาจะมาถึงจุดที่ภาวนาง่ายๆ ภาวนาได้ดี เขาก็ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วทั้งนั้น นับภพนับชาติไม่ถ้วน อาศัยการสะสม คุ้นชินที่จะรักษาศีล ที่จะฝึกจิตฝึกใจให้สงบ ให้ตั้งมั่น ไม่หลงกับโลก คุ้นชินที่จะเจริญปัญญา ถ้าจิตมันเคยชินที่ฝึกมาแบบนี้ในอดีต ปัจจุบันก็ภาวนาง่าย ถ้าจิตคุ้นชินกับความไม่มีสติ คุ้นชินที่จะผิดศีล คุ้นชินที่จะฟุ้งซ่าน คุ้นชินที่จะหลงโลก มันก็ภาวนายาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 ธันวาคม 2564

Direct download: 641225.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 641128_t2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641128_t1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 641127_T2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641127_T1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

หลักของการปฏิบัตินั้น พระพุทธเจ้าสอนแต่ละคนมีหลักของการปฏิบัติ หลักของสติปัฏฐาน ของสมถะ ของวิปัสสนา สอนอะไร สอนเรื่องไตรลักษณ์ เรื่องขันธ์ 5 อายตนะ 6 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 ปฏิจจสมุปบาท 24 อะไรอย่างนี้ แต่ตอนที่ลงมือปฏิบัติมันมีศิลปะ ศิลปะว่าตอนนี้ควรจะทำสมถะ หรือควรจะทำวิปัสสนา ถ้าจะทำสมถะ สมถะชนิดไหนเหมาะกับเรา ชนิดไหนไม่เหมาะ จะทำวิปัสสนาจะใช้กรรมฐานอะไร แล้วจะมองในมุมของอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา มันเป็นศิลปะเฉพาะตัวที่เราสังเกตตัวเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 18 ธันวาคม 2564

Direct download: 641218.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 641121__T2.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641121__T1.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 641120_t2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641120_t1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 641114_T2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641114_T1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 641113__T2.mp3
Category:short clips -- posted at: 11:00pm +07

Direct download: 641113___T1.mp3
Category:short clips -- posted at: 10:00pm +07

Direct download: 641107_t2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641107_t1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

เข้าใจจิตใจตัวเองก็จะเข้าใจชีวิตของตัวเอง เข้าใจสิ่งที่แวดล้อมชีวิตของเราอยู่ ครอบครัวเราอย่างนี้แวดล้อมเราอยู่ ที่ทำงานเรา เพื่อนร่วมงานเราแวดล้อมเราอยู่อีกชั้นหนึ่ง สังคมข้างนอกก็แวดล้อมเราอยู่อีกชั้นหนึ่ง สังคมระหว่างประเทศก็แวดล้อมเราอยู่อีกชั้นหนึ่ง ถ้าชั้นในสุดก็คือที่จิตของเราเอง เขยิบกว้างออกมาก็มีที่กายด้วย ที่จิตด้วย กว้างกว่านั้นก็เป็นครอบครัว เป็นสังคม เป็นชั้นๆ ไป เรียนจากแกนกลางของมัน เรียนรู้อยู่ที่จิตได้ง่ายที่สุดเลย ถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา โลกทั้งโลกมันก็ไม่เป็นตัวเราหรอก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 ธันวาคม 2564

Direct download: 641219.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 641106_T2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00pm +07

Direct download: 641106_T1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

1 « Previous 4 5 6 7 8 9 10 Next » 72