Direct download: 670101_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 670101_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661231_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661231_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661230__VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661230__VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661224_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661224_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661223_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661223_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661217_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661217_VT1__.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661216_VT2____.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661216_VT1__.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661216_VQ__.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661203_QT_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661203__VT2.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661203__3__VT1.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

ถือศีลเราก็มีความสงบ สงบกาย สงบวาจา ทำสมาธิ สงบใจ สงบกาย สงบวาจาก็มีความสุขระดับหนึ่ง ทำสมาธิ สงบเข้าถึงใจ มีความสุขไปอีกระดับหนึ่ง ถ้าเราเจริญปัญญา เราจะพบความสุขที่มหาศาลยิ่งกว่านั้นอีก เกิดปัญญาเข้าใจอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมา จิตจะมีความสุข ความสุขอันนี้ไม่เหมือนความสุขของสมาธิ ไม่เหมือนความสุขของการรักษาศีล ความสุขของปัญญามันอิ่มเอิบ ความสุขที่เหนือกว่านั้นคือความสุขของวิมุตติ โดยเฉพาะความสุขของพระนิพพาน ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่า “นิพพานัง ปะระมัง สุขัง” พระนิพพานเป็นบรมสุข สุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี แล้วสิ่งที่เรียกว่าสงบคือพระนิพพาน พระนิพพานคือสุดยอดของความสงบ ถ้าเราต้องการมีชีวิตที่มีความสุข อย่าทำตัวเหมือนหมาขี้เรื้อน หมาขี้เรื้อนอยู่ตรงนี้ก็คัน ต้องวิ่งไปอยู่ที่อื่น แล้วก็ประเดี๋ยวก็คันอีกก็วิ่งอีก การที่เราต้องวิ่งพล่านๆ เที่ยวหาความสุขจากโลกภายนอก มันคือกิริยาอาการแบบเดียวกับหมาขี้เรื้อนนั่นล่ะ แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขา เพราะคนในโลกไม่มีโอกาสได้ฟังธรรม ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม ไม่มีโอกาสได้สัมผัสพระธรรม เขายังจำเป็นต้องวิ่งพล่านไป เพราะคิดว่านั่นดีที่สุดสำหรับเขาแล้ว เราก็อย่าว่าเขา เพราะเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนั้นล่ะ พวกเราสะสมบุญบารมี เราได้ฟังธรรม เราได้ลงมือปฏิบัติธรรม เราได้เข้าใจธรรมะ ชีวิตเราก็เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงมากขึ้นๆ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 14 เมษายน 2567

Direct download: 670414.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00am +07

มนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ต่างกับเดรัจฉานตรงมีวัฒนธรรมนี่ล่ะ วัฒนธรรมก็เกิดขึ้นมาด้วยเหตุผล ความจำเป็นของสังคม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราก็มีวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีผู้ให้ มีผู้รับ ผู้ที่เขาให้เราก่อนเรียกบุพการี เป็นคนที่หาได้ยาก คนที่ให้เราก่อนโดยไม่หวังผลอะไร เราต้องนึกถึง อย่าไปเชื่อความเห็นของมาร อย่างยุคนี้ไม่มีศีล ไม่มีธรรม ไม่มีวัฒนธรรม อันนั้นมันหมาแล้ว หมามันยังกตัญญู มันคล้ายๆ สัตว์ ในนี้สัตว์เยอะ ลูกสัตว์พอมันโต มันก็แยกตัวออกไปทำมาหากิน มีครอบครัวของมัน มันไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ ไม่เป็นเรื่องแปลก เพราะว่าเขาเป็นเดรัจฉาน ถ้าเราไม่ใช่เดรัจฉาน เราก็นึกถึงพ่อถึงแม่เราบ้าง นึกถึงผู้มีพระคุณของเราบ้าง มันเป็นสิ่งที่ดีงาม หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 เมษายน 2567

Direct download: 670413.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 661126_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661126_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661125_VT2_.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 661125_VT1_.mp3
Category:short clips -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 661120_VT3__.mp3
Category:short clips -- posted at: 6:00pm +07

1 « Previous 2 3 4 5 6 7 8 Next » 102