เวลาเราภาวนา อย่าสนใจเรื่องถูกเรื่องผิดเลย ดูปัจจุบันไปเรื่อย ใจมันจะค่อย ๆ พัฒนา ถูกกับผิด อย่าไปสนใจเยอะ เอาปัจจุบันไปเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีสุข ก็รู้ ปัจจุบันเป็นทุกข์ ก็รู้ ปัจจุบันสงบ ก็รู้ ปัจจุบันฟุ้งซ่าน ก็รู้ ปัจจุบันดี ก็รู้ โลภ โกรธ หลง ก็รู้ ดูปัจจุบันไปเรื่อย ตรงที่เราคิดว่าจะดีไม่ดี ไม่สำคัญ ตัวนั้นจะทำให้เราฟุ้งซ่านมากกว่า ดูปัจจุบันไปแล้วไม่พลาดหรอก ถ้าทิ้งปัจจุบันเมื่อไร พลาดทันทีเลย -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 13 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620313B ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620313B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมา ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น แต่สัจจะ หรือความจริง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ตาย เราจะเรียน เพื่อให้เข้าถึงสัจจะ เข้าถึงความจริง ถ้าจิตใจเราเข้าถึงความจริงแล้ว จิตใจเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไป ความจริงก็คือ ร่างกาย จิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เป็นของที่ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง เราสั่งไม่ได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 13 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620313A ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620313A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องเจริญปัญญาจนถึงวิมุตติ ถึงจะเรียกว่าได้แก่น เพราะฉะนั้น ถ้าเราภาวนา แล้วเราได้มรรคผลในชีวิตนี้ อันนี้เราเป็นชาวพุทธเต็มตัวแล้ว เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเต็มร้อยแล้ว พวกเราสามารถเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ ถ้าเราภาวนาจนได้ธรรมะ วิธีที่เราจะปฏิบัติ หลวงพ่อสอนไว้มากมายแล้ว จุดสำคัญ คือเรื่องของศีล เรื่องของสมาธิที่ถูกต้อง เรื่องของปัญญา -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 10 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620310 ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620310.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การทำสติปัฏฐานทำไป หากรรมฐานคู่ใดคู่หนึ่ง คำว่าคู่ ไม่ใช่แปลว่าสอง คำว่าคู่ หมายถึง เป็นกลุ่มที่เทียบเคียงได้ สภาวะที่เทียบเคียงกันได้ เทียบกันได้ มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สุข ทุกข์ เฉยๆ สามอันนี้ก็เป็นคู่หนึ่ง คำว่าคู่นี้ หมายถึงมีภาคี คือมีสภาวะที่มาเทียบเคียงกันได้ เพราะฉะนั้น อย่างถ้ามีความสุขเรารู้ มีความทุกข์เรารู้ เวลาเฉย ๆ เรารู้ ต่อไปพอความสุข ความทุกข์ ความเฉย ๆ เกิด เราจะรู้ได้ โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 9 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620309B ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620309B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พยายามฝึกตัวเอง จนกระทั่งพึ่งตัวเองได้ เรามีความสุขอยู่ในตัวของตัวเอง ไม่ใช่ความสุขที่อาศัยคนอื่น อาศัยสิ่งอื่น ความสุขอันนี้จะเกิดได้ เมื่อเรารู้ความจริง ของร่างกายจิตใจอย่างถ่องแท้แล้ว ความอยากจะไม่มี พอความอยากไม่มี ความดิ้นรนของใจก็ไม่เกิด เมื่อความดิ้นรนของใจไม่เกิด ใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริง นี่คือเส้นทางเดินที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเดินกัน งานของเราที่ต้องทำมีไม่มาก งานของเราคือ เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจ การเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจ เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 9 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620309A ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620309A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

อาศัยความอดทน ค่อยๆ เรียน ค่อยๆ รู้ ค่อยๆ สังเกต ยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับ ๆ ก่อนจะเป็นพระอริยะ ก็เป็นปุถุชนมาทุกคน ก่อนกิเลสจะเบาบาง กิเลสก็หนามาแล้ว ขนาดพระพุทธเจ้าเรา ยังเคยตกนรกมาแล้วเลย เมื่อก่อนท่านก็มีกิเลส เหมือนที่เราตอนนี้มีกิเลส ท่านต่อสู้ อดทน ท่านค้นคว้า หาวิธีพ้นจากกิเลสได้ แล้วเอามาบอกเรา เราง่ายกว่าท่าน ท่านเป็นคนค้นคว้า ยาก -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 3 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620303B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620303B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ที่ผิดมีสองอัน อันหนึ่ง คือลืมตัวเองไป ใจล่องลอยไป อีกอันหนึ่ง คือควบคุมบังคับใจตัวเอง จ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่ใจ ถ้าจ้อง คือตึงไป ถ้าเผลอ คือหย่อนไป อย่างนี้ไม่ถูก ไม่ใช่ทางสายกลาง ถ้าเราเข้าทางสายกลางไม่ได้ จิตไม่ใช่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มันทำวิปัสสนาเจริญปัญญาไม่ได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 3 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620303A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620303A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ข้อวัตรต่าง ๆ ของพระเยอะมาก ข้อวัตรทั้งหมดมีไปเพื่อความมีสติ ถ้าขาดสติตัวเดียว รักษาไม่ได้ จะด่างพร้อยทันที -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 2 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620302B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620302B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าหลวงพ่อบอกให้ทำกรรมฐานอะไร ก็ทำเอา ไม่ต้องคิดมาก คิดมากยากนาน เป็นควายบ้าง โง่ไว้ คุณแม่จันดีท่านก็พูดดี บอก ถ้าเจ้าเป็นผ้าขี้ริ้วไม่ได้ ผ้าเช็ดตีน เจ้าเป็นไม่ได้ ข้าก็สอนเจ้าไม่ได้เหมือนกัน ต้องเป็นผ้าเช็ดเท้าได้ ครูบาอาจารย์สั่ง ก็ทำไปเลย ใจมันต้องถึงขนาดนั้น -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 2 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620302A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620302A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

คนในโลกมีแต่คนหลง หาคนรู้สึกตัวหายาก วันหนึ่ง ๆ จิตหลงตลอดเวลา หลงไปดู หลงไปฟัง หลงไปดมกลิ่น หลงไปรู้รส หลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกาย หลงไปคิดทางใจ หลงกันทั้งวัน คนที่จะมีสติ รู้สึกกาย รู้สึกใจ ในแต่ละวัน หายาก ด้วยเหตุนี้เอง ที่ทำให้พระอริยบุคคลไม่ค่อยจะมี เกิดขึ้นยาก แต่ถ้าพวกเรามีสติได้มากที่สุด รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้ทั้งวัน ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็รู้สึกตัว หายใจออก หายใจเข้า ก็รู้สึกตัว จะทำอะไร ก็รู้สึกตัว หรือรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกาย ของจิตใจ ทำได้มาก ๆ โอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ มันก็มี -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไฟล์ 620224 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620224.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ดูกาย ดูใจบ่อย ๆ ให้เห็นความจริงของกายของใจ เดี๋ยวเราก็ละความเห็นผิดได้ แล้วศีลของเราก็จะดีขึ้นมา ค่อยๆ ฝึกไป อยากเป็นพระโสดาบัน แต่ไม่รักษา ไม่สร้าง ไม่พัฒนาคุณสมบัติของพระโสดาบัน มันก็เป็นไม่ได้ เหมือนถ้าเราอยากเป็นเทวดา เราก็ต้องมีคุณสมบัติของเทวดาก่อน พอมีคุณสมบัติแล้ว เราก็จะได้ไปเป็นเทวดา -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620223B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยาก พวกเราสามารถปฏิบัติได้ แต่ที่ปฏิบัติไม่ได้สักที เพราะไม่ปฏิบัติ วัน ๆ มัวแต่สนใจคนอื่น สนใจสิ่งอื่น ไม่สนใจจิตใจตัวเอง ถ้าสนใจจิตใจตัวเอง มันจะไปยากอะไร คอยรู้เท่าทันใจของเราเอง โกรธ เราก็รู้จัก โลภ เราก็รู้จัก ฟุ้งซ่าน หดหู่ รู้จักทั้งนั้น อิจฉา พยาบาท พยาบาทก็โทสะ เวลาพยาบาทใคร ไม่สบายใจ สังเกตใจไปเรื่อย ๆ ทุกคนรู้จัก ทุกคนรู้ได้ แต่ละเลยที่จะรู้ เท่านี้เอง ต่อไปนี้ อย่าละเลย คอยรู้เท่าทันใจของตัวเองบ่อย ๆ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620223A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พวกเราส่วนใหญ่ วันนี้ยังช่วยสอนไม่ได้ เราต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อน หลวงปู่มั่นท่านบอกว่า ฝึกตัวเองดีแล้ว ค่อยฝึกผู้อื่น เพราะฉะนั้น เรียนให้รู้เรื่องก่อน เรียนให้จิตเข้าใจธรรมะจริง ๆ ก่อน ระหว่างจิตเข้าใจธรรมะ กับเราเข้าใจธรรมะ ไม่เหมือนกัน เราเข้าใจธรรมะ มันเข้าใจด้วยสมอง จิตไม่ใช่สมอง ถึงจุดหนึ่ง สมองก็เสื่อม แต่จิตที่ฝึกดีแล้วมันไม่เสื่อมหรอก แก่เฒ่ายังไง สติ สมาธิ ก็ยังทรงตัวอยู่ ปัญญามันแจ่มแจ้งแล้ว มันไม่ทุกข์อีก -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620219C ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620219C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ตรงไปตรงมา พวกเราชอบตีความ ตีความแล้วก็ตามกิเลส มันไม่เข้าเป้าสักที ไม่มีอะไรต้องตีความ ดูกายอย่างที่กายเป็น ดูใจอย่างที่ใจเป็น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620219B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620219B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ถ้าเราสะสมกิเลสไว้เยอะ เราก็ต้องสู้หนักหน่อย ถ้ากิเลสน้อย มันก็ไม่ต้องสู้รุนแรง ถ้าสะสมอินทรีย์แก่กล้า โดยเฉพาะปัญญาแก่กล้า จะได้ผลเร็ว เรียกขิปปาภิญญา บรรลุเร็ว บางคนสะสมบารมีมาน้อย สะสมปัญญาน้อย ศรัทธาเยอะ วิริยะเยอะ แต่ปัญญาไม่มาก ก็จะใช้เวลาเยอะ ถ้าเดินด้วยศรัทธา ด้วยวิริยะ ก็ใช้เวลามากหน่อย ถ้าปัญญาแก่กล้า เดินด้วยปัญญาก็ไปได้เร็ว -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620219A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620219A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การจะทำลายกิเลสออกจากใจได้ เครื่องมือที่สำคัญมีสองตัว ตัวที่หนึ่ง คือ สัมมาสติ ตัวที่สอง คือ สัมมาสมาธิ สติเป็นตัวรู้ทัน ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ สมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิต ซึ่งเป็นคนรู้รูปรู้นาม ฉะนั้นเลยต้องเครื่องมือสองตัว ถ้าสองตัวนี้ย่อลงมารวมกัน จะเป็นประโยคที่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อย ๆ ว่าให้พวกเรามีสติรู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและปานกลาง “ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง” คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620217 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620217.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ความอยากเกิดขึ้นทีไร ความทุกข์เกิดขึ้นทุกที ความอยากเกิดทั้งวัน ความดิ้นรนของใจก็เกิดทั้งวัน ความทุกข์ก็เกิดทั้งวัน ผู้มีสติ มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง จะเบื่อ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความกระเพื่อมไหวของจิต ไม่ว่าอารมณ์จะดี จะวิเศษแค่ไหน ก็ทำให้จิตกระเพื่อมไหว -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620216 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620216.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

การบริกรรม ไม่ใช่เพื่อบังคับจิต บริกรรม ไม่ทำให้ใครแน่นหรอก ความโลภของเราที่อยากจะดี มันทำให้แน่น กิเลสต่างหากที่ทำให้แน่น คำบริกรรมไม่ทำให้แน่น อย่างถ้าเราบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิต พุทโธ พุทโธ พุทโธไป จิตหนีไปคิด รู้ทัน จิตสงบ รู้ทัน จิตฟุ้งซ่าน รู้ทัน อย่างนี้จะไม่แน่น แต่ถ้าพุทโธ พุทโธ พุทโธ จิตจะต้องสงบ แน่นแน่นอน เพราะเราทำด้วยความโลภ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620210B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620210B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ชีวิตในภาพรวมนั้น สั้นลงตลอดเวลา ลดลง ๆ ตลอดเวลา ไม่ใช่ของที่ควรจะประมาท ไม่ใช่ของที่ควรจะเพลิดเพลิน หลงโลก เรากำลังตายอยู่ตลอดเวลา อายุสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ไม่ควรจะประมาท ควรจะมายกระดับใจของเราให้มันเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา ยิ่งให้เกิดปัญญาได้พ้นทุกข์ได้ดีที่สุด -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620210A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620210A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

ศาสนาพุทธตอบอยู่เรื่องเดียว ว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ ต้องการแค่นี้เอง มีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์ มันดีไหม ถึงเปลือกนอกจะนับถือศาสนาอื่น แต่ถ้ารู้ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าแล้ว มันไม่ทุกข์หรอก คำสอนของพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธเป็นคำตอบโดยตรงเลยว่า เรามีวิธีปฏิบัติยังไง เราจึงจะไม่ทุกข์ เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ต้องเชื่อ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620209B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620209B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เฝ้ารู้ เฝ้าดู จนจิตมันมีปัญญา มันรู้เลยว่า ทุกสิ่งที่เกิด ดับทั้งสิ้น คราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้จิตใจเรารับรู้ จิตใจจะไม่หวั่นไหว เพราะจิตใจฉลาดเสียแล้ว รู้ว่าทุกอย่างชั่วคราว ทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับ เรื่องที่เสียใจ เกิดแล้วก็ดับ เรื่องที่ดีใจ เกิดแล้วก็ดับ สุข ทุกข์ ดี ชั่ว เกิดแล้วดับทั้งหมดเลย พอเรียนโลกภายในคือจิตใจของเราสำเร็จแล้ว เวลาเราไปรู้โลกภายนอก มันก็ไม่มีอะไร เพราะอย่างนั้น เข้าใจโลกภายในแล้ว คือรูป นาม กาย ใจของเราแล้ว เราจะอยู่กับโลกข้างนอกได้แบบเหนือโลก -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620209A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620209A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

เราเห็นร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่ง เขาทำอะไร เขาทำมาที่ร่างกายได้ แต่มันทำเข้ามาที่จิตไม่ได้ พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่า จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้ เราอยู่ตรงไหน เราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นได้ ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่วัด ต้องอยู่ที่กุฏิของเราเอง ถึงจะมีความสุข ในยามคับขัน ยามจำเป็น อยู่ตรงไหนก็มีความสุข ร่างกายจะเจ็บป่วยขนาดไหน จิตใจก็ยังสงบสุขอยู่ การฝึกกรรมฐาน มันช่วยเราได้มาก -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620203 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620203.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

กรรมดีจะเกิดขึ้น เมื่อจิตของเราดี จิตจะดี ถ้ามีสติ ถ้าจิตไม่มีสติ จิตไม่ดีหรอก เพราะฉะนั้น พยายามมีสติอยู่ตลอดเวลา วิธีช่วยให้จิตมีสติอยู่ตลอดก็คือ ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่ง แล้วค่อยรู้เท่าทัน เวลาจิตมันหลงไปคิด -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620202B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620202B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

“ในสภาวะที่ย่ำแย่ กรรมฐานที่เหมาะที่สุด คือการดูจิตของตัวเอง” จิตใจดูง่าย มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อากาศเป็นพิษ จิตใจก็ยังเป็นปกติ จิตใจไม่ได้ถูกพิษด้วย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จิตใจมันเป็นตัวรู้ มันไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเพราะรูป เพราะเสียง เพราะกลิ่น เพราะรส เพราะสัมผัส ไม่เหมือนร่างกาย ถูกกระทบจนทรุดโทรมไป ถ้าเราค่อยๆ ฝึกจิตไปให้เป็นผู้รู้ ผู้ดู ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น จิตใจจะเบิกบานอยู่ได้ ในขณะที่ร่างกายห่อเหี่ยว จิตใจเบิกบาน จิตใจมีความสุขอยู่ได้ในทุก ๆ ที่ มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620202A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620202A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

หลวงปู่มั่นบอก ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ไม่ใช่ดูกาย เพื่อเฝ้าอยู่ที่กาย ถ้าดูกาย จิตมีกำลังขึ้น ก็จะเห็นจิตได้ ดูจิตเพื่ออะไร ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรท 27 ม.ค. 2562 ไฟล์ 620127 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620127.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 2 3 4 5 6 7 8 Next » 44