บางองค์ บางคนหลวงพ่อให้ดูกาย ก็อย่าไปเสียใจว่าทำไมหลวงพ่อไม่ให้ดูจิต จะดูจิตได้ก็ต้องมีกำลังของสมาธิมากพอ อาศัยสมาธิเบื้องต้นนั้นล่ะเป็นขณะๆ ไป ถ้าสมาธิเรายังไม่มีเลย ใจเราฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้มันดูจิตไม่ได้ จิตเป็นของละเอียด ถ้าสติเราไม่ดีพอ สมาธิเราไม่ดีพอ เราดูจิตไม่ถูกหรอก หาไม่เจอ ฉะนั้นถ้าเราดูจิตไม่ได้ เบื้องต้นดูกายไปก่อน อย่ารังเกียจกาย อย่างดูผม ขน เล็บ ฟัน หนังก็ได้ ดูร่างกายยืน เดิน นั่ง นอนก็ได้ ดูร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้าก็ได้ คอยรู้สึกมันไปเรื่อย รู้สึกๆ อยู่ในร่างกาย แค่รู้สึกอย่าไปเพ่งจ้อง ถ้าเพ่งจ้องใช้ไม่ได้ แค่รู้สึก ร่างกายขยับรู้สึก ทำอะไรก็คอยรู้สึกไป -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 13 มิถุนายน 2563 ไฟล์ 630613 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630613.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

พอมีสติถูกต้องแล้ว ศีลจะเกิด สมาธิจะเกิด ปัญญาจะเกิด ขาดสติตัวเดียว ขาดศีล ขาดสมาธิ ขาดปัญญา ฉะนั้นเราพยายามมาฝึกสติของตัวเองให้มันเกิดบ่อยๆ ด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง อย่างนั่งอยู่ก็คอยรู้สึกตัว ไม่ใช่นั่งแล้วก็ใจลอย เลื่อนเปื้อนไป ยืน เดิน นั่ง นอน คอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ หรือจะดูนามธรรม สุข ทุกข์ ดี ชั่ว อะไรผุดขึ้นมา คอยรู้สึกไปเรื่อยๆ แล้วต่อไป สติอัตโนมัติจะเกิด พอร่างกายขยับ สติก็จะเกิด พอนามธรรมใดๆ ผุดขึ้นมา สติก็จะเกิด พอจิตผู้รู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ทำงานไป เป็นผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่ง เป็นผู้ดู ผู้ฟัง ผู้ดมกลิ่น ผู้ลิ้มรส ผู้รู้สัมผัสทางกาย ผู้คิดนึกทางใจ สติก็จะเกิดเอง ฝึกไปจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิด พอสติอัตโนมัติเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์เอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 มิถุนายน 2563

Direct download: 630607.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630118B_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630112A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630111A_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ถ้าคิดว่าทำวิปัสสนาไป แต่ศีลไม่ต้องรักษา ชั่วก็ทำได้ ดีก็ทำ ชั่วก็ทำ มันก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆ ทำความดี ก็เหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มไว้ ทำความชั่ว ตุ่มก็รั่วแล้ว น้ำมันไม่เต็มตุ่มสักที ตักใส่ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวหมดแรง พอหมดแรงก็หยุดการตัก น้ำที่สะสมไว้ก็ไหลไปหมด ความดีเราทำไปเรื่อย ความชั่วก็ทำไปเรื่อย เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆ ฉะนั้น ความชั่วต้องละ ความดีต้องเจริญ ไม่ใช่เอะอะก็รู้กายรู้ใจอย่างเดียว ถ้าเงื่อนไขเราไม่ครบ ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริง เพราะตัวกิเลสทั้งหลายมันเป็นตัวเหตุของความทุกข์ ถ้าเราไม่ละมัน ทำเหตุของความทุกข์เรื่อยไป ผลคือความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 มิถุนายน 2563 ไฟล์ 630606 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630606.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630111A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630105A_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630104A_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630104A_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630101_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

Direct download: 630613_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00am +07

Direct download: 630613_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:30pm +07

Direct download: 630607_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ใช่มีแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียว แต่คนซึ่งมีสติปัญญามีบุญบารมีพอ ต้องการพ้นทุกข์ ก็เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาด้วยสติปัญญาอันยิ่ง ไม่ใช่ทำโง่ๆ ทำแบบมีสติมีปัญญา คนที่จะอยู่กับโลกก็เรียนธรรมะสำหรับโลก รู้ว่ามีผลประโยชน์ได้ ก็เสียผลประโยชน์ได้ ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมด เห็นไหมในโลกนี้ก็แสดงธรรมะชั้นสูง คือแสดงไตรลักษณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 31 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630531 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630531.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630607_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07

บางครั้งจิตมันก็ปล่อยวางจิต บางครั้งจิตมันก็หยิบฉวยจิต เราสั่งมันไม่ได้หรอก พอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนัตตา จิตมันก็วาง เราบังคับจิตไม่ได้ จิตเป็นอนัตตา เราดูจิตให้เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ มันก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง แต่ว่าใช้ตัวจิตผู้รู้เป็นอารมณ์ ภาวนามาเป็นลำดับๆ ใจมันก็คลายออกจากความทุกข์มาเรื่อยๆ ก็รู้ว่าความอยากเกิดเมื่อไหร่ ใจก็ดิ้นรน ใจดิ้นรน ใจก็มีภาระ ใจที่มีภาระก็คือใจที่มีความทุกข์ ฉะนั้นจิตยังปล่อยวางจิตไม่ได้ จิตก็มีความทุกข์ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630530 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630530.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630524_T.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630523_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:00pm +07

Direct download: 630523_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

Direct download: 630530_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm +07

Direct download: 630530_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:00am +07

Direct download: 630531_T2.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

Direct download: 630531_T1.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:00am +07

สมาธิชนิดสงบ ทำให้จิตมีกำลัง สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น ทำให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญา จิตมันตั้งมั่นแล้ว สติระลึกรู้รูป มันจะเห็นรูปเป็นของถูกรู้เป็นอารมณ์ สติระลึกรู้นาม มันก็จะเห็นว่า นามธรรมทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลาย เป็นของถูกรู้ คือเป็นตัวอารมณ์ จิตเป็นคนดู จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายหมุนเวียนเกิดดับ มันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเอง ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ ตราบใดที่ยังใช้ความคิดอยู่ ยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630524 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630524.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 2 3 4 5 6 7 8 Next » 54