"พยายามมีสติคุ้มครองจิตไว้ แล้วศีลอันดีจะเกิดขึ้น เมื่อจิตใจเป็นปกติ ไม่ถูกกิเลสยั่วยวน จิตใจจะสงบง่าย จิตใจที่ไม่มีสมาธิ เพราะมันถูกกิเลสรบกวน อย่างกามราคะมารบกวนอย่างนี้ จิตใจก็ไม่สงบ ปฏิฆะ โทสะ พยาบาทเกิดขึ้น มันรบกวนจิต จิตใจก็ไม่สงบ ถ้าจิตใจมีสติคุ้มครองรักษาอยู่เรื่อยๆ กิเลสไม่เกิด จิตใจสงบเอง เพราะงั้นการที่เราคอยมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปเรื่อย จิตสุขก็รู้ จิตทุกข์ก็รู้ จิตดีก็รู้ จิตชั่วก็รู้ ไม่เพียงแต่ศีลอันดีจะเกิดนะ ไม่ใช่เฉพาะอินทรียสังวรศีลที่เกิดขึ้น แต่สมาธิที่ดีก็จะเกิดขึ้นด้วย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610127A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610127A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราเรียนธรรมะ เข้าถึงศาสนาพุทธ อะไรเป็นพุทธศาสนา สัมมาทิฏฐิ คือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา เราจะเรียนจนเราได้สัมมาทิฏฐิมา สัมมาทิฏฐิ คือ มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง เรื่องหลักๆ มีอยู่ ๒ เรื่อง ที่จริงก็เรื่องเดียวกัน คือ เรื่องเหตุกับผล ในเหตุกับผลนี่ มี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งที่เป็นโลกียธรรม ส่วนหนึ่งที่เป็นโลกุตรธรรม เรื่องเหล่านี้ คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610121B

Direct download: 610121B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เจ้ากรรมนายเวรก็คือชนกกรรม กรรมที่ทำให้เราเกิดปรากฏการณ์อันนี้ เจออันนี้ เกิดมาในชีวิตนี้เป็นอย่างนี้ ต้องเจอสิ่งนี้สิ่งนี้ นี่แหละเจ้ากรรมนายเวร วิธีจัดการก็คือทำกรรมใหม่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ล้างอิทธิพลกรรมเก่าที่เลว แล้วชีวิตจะดีขึ้น" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมฺชโช วัดสวนสันติธรรม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610121A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610121A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อิทธิบาท เป็นองค์ธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เอาไปใช้ทางโลกก็ได้ ถ้าเรามีความสุขมีความพอใจในการทำงานอย่าง มันจะเกิดความเพียรในการทำงานนั้น เกิดความตั้งใจในการทำงานนั้น เกิดการค้นคว้าใคร่ครวญอยู่ในงานนั้น งานนั้นก็จะสำเร็จ ถ้าเรามีฉันทะในการดูจิต มันก็จะเกิดความเพียรในการดูจิต จะขยันดูโดยไม่ต้องมีใครบังคับ จิตใจก็จะมีสมาธิคอยดูไปเรื่อย เพราะไม่สนใจสิ่งอื่นแล้ว สนใจที่จะเรียนรู้จิตตนเอง คราวนี้มันจะใคร่ครวญ ค้นคว้าใคร่ครวญ รู้จิตได้ปราณีต ลึกซึ้งมากขึ้นๆ เป็น วิมังสา ถ้ามีสิ่งนี้ มรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610114B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610114B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ศึกษาเรื่องจิตของตัวเอง เรียนรู้จิต ก็คือ เรียนรู้ธรรม รู้แจ้งจิต ก็คือ รู้แจ้งธรรม รู้จักจิตอย่างถ่องแท้แล้ว ก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวง เพราะจิตนั่นแหละ เป็นตัวไปแบกรับความทุกข์ อย่างเวลาร่างกายเราไม่สบาย จิตเป็นตัวไปแบกรับความทุกข์ ร่างกายป่วย จิตไม่ได้ป่วย แต่จิตกลุ้มใจ จิตมีความทุกข์ เข้าใจจิตตัวเอง ก็เข้าใจธรรมะ ธรรมะทั้งหลายเกิดที่จิต" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610114A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610114A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"อุปสรรคของการปฏิบัติ ไม่ได้มีแค่นิมิตกับวิปัสสนูปกิเลส ยังมีอย่างอื่นอีก มีพฤติกรรมของเราเองหลายอย่าง ที่จะทำให้ติดขัดในการปฏิบัติ อย่างเรื่องการดำรงชีวิตของเรา เรื่องที่เป็นปลิโพธ ทำมาหากิน ไม่มีจะกิน ห่วง มีเรื่องกังวลใจว่าไม่มีจะกิน อย่างนี้ก็ภาวนาไม่ไหว เพราะว่าต้องกินเหมือนกันถีงจะภาวนาได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610113B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610113B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่หลอกลวงเราไม่ได้มีแค่วิปัสสนูปกิเลส บางทีเป็นอาการของสมถะ คือนิมิตต่างๆ ตัวหลอกลวงมีหลายอย่าง ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ถ้าเราทำสมถะอยู่ ตัวที่หลอกลวงเราคือพวกนิมิตทั้งหลาย ถ้าเราทำวิปัสสนาอยู่ ตัวที่หลอกลวงเราให้ผิดพลาดคือวิปัสสนูปกิเลส" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 601113A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610113A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วิธีการเผยแพร่ธรรมะเปลี่ยนแปลงได้ แล้วต้องเปลี่ยนแปลงด้วย ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยน หรือสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยน วิธีการเผยแพร่ต้องเปลี่ยน แต่หลักธรรมะ ไม่เปลี่ยน ทำอย่างไรเราจะสามารถคงธรรมะได้ ในแพคเกจที่ทันสมัย ที่คนอยากมอง ไม่ใช่ชำเลืองแล้ว โบราณวัตถุ ธรรมะไม่เคยเก่า ธรรมะไม่เคยเก่านะ สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก็สอนเรื่องอริยสัจ สอนธรรมะอันเดียวกันนี่เอง แต่วิธีการนั้นต้องเปลี่ยน ต้องดูว่าคนที่จะรับข้อมูลธรรมะนั้นเป็นคนชนิดไหน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610107B

Direct download: 610107B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติ เราจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ผิดธรรมชาติ ถามว่าทำแบบไม่ผิดธรรมชาติได้ไหม? เพราะที่เป็นธรรมชาติแท้ๆ ไม่ได้ทำอะไร เห็นอย่างที่มันเป็น รู้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นเอง แต่ว่าสิ่งที่เราทำกันนี่นะ ไม่ใช่การเห็น เราจะไปทำอะไรที่เกินจากการเห็น เกินจากการที่ไปรู้ ตามความเป็นจริง” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610107A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ฝึกตัวเองนะ เอาออก ไม่ใช่เอาเข้า เรียนกรรมฐาน ลด ละ รู้จักเสียสละ รู้จักอะไร มันจะช่วยให้การภาวนาของเราราบรื่นขึ้น ถ้าเราภาวนาเพื่อจะเอา ภาวนายาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610106B

Direct download: 610106B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ใจเคลื่อนแล้วเรารู้ ใจก็จะตั้งมั่นไม่เคลื่อน สมาธิจะเกิด ใจจะไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับ ถ้าเราบังคับให้ใจไม่เคลื่อน อันนั้นเป็นสมาธิที่เลว จิตจะอึดอัด แต่ถ้าใจมันเคลื่อน เรารู้ ไม่ว่ามันนะ มันเคลื่อน แล้วรู้ จิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับ ฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่น ต้องเป็นจิตที่ไม่ได้บังคับไว้ เป็นจิตที่ดี มีสมาธิที่ดี จะมีความเบา มีความอ่อนโยนนุ่มนวล มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความขยันในการรู้สภาวะ มีความซื่อตรงในการรู้สภาวะ รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้าย จิตที่ดี มีสมาธิที่ดี มีสติที่ดี เป็นอย่างนี้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610106A

Direct download: 610106A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วิปัสสนาง่าย กายเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ใจเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น จะไปยากอะไร สมถะ ยากกว่า จิตไม่สงบ ทำให้สงบ จิตไม่ดี ทำให้ดี จิตไม่มีความสุข ทำให้มีความสุข ยากกว่ากันเยอะเลย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 601010B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรามาภาวนาให้เห็นความจริงของชีวิต ความจริงก็คือ สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุผล เหตุผล มันก็คือคำว่า กฎแห่งกรรม นั่นเอง เราทำกรรมอย่างนี้ เราก็ได้รับผลอย่างนี้ ทั้งดีและชั่ว ทำกรรมชั่ว เพราะตามใจกิเลส ผลก็เป็นความทุกข์ ทำกรรมดี ไม่ตามใจกิเลส ผลก็เป็นความพ้นทุกข์ เราจะได้รับความทุกข์ หรือเราจะพ้นทุกข์ อยู่ที่การกระทำของเราเอง ไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาลิขิตให้เรา มาเขียนให้เราว่า ชีวิตเราต้องอย่างนี้ๆ เราเขียนชีวิตของตัวเราเอง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610101A

Direct download: 610101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำบุญต้องฉลาด อย่าให้ตัวเองเดือดร้อน อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อน ทำบุญแล้วร้อนใจทีหลัง ได้บุญไม่เต็มที่ บุญจะให้ผลเราเต็มที่ ต้องมีความสุขตั้งแต่ก่อนจะทำ ระหว่างทำก็มีความสุข ทำแล้วคิดถึงก็มีความสุข” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601231B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ไปฝึกไป ฝึกจากความกลัวนี่แหละ เป็นอารมณ์ที่แรง อารมณ์แรงๆ ดูง่าย เราจะเห็นใจเรากระฉอกไปกระฉอกมา กระโดดไปกระโดดมา ระแวงไปหมด ... มันจะกลัวไปอย่างนั้น ให้รู้ทันว่าใจเราระแวง ให้รู้ทันว่าใจเรากลัว แล้วพุทโธๆ ไป แล้วรู้ทันใจที่กลัวไปนะ" หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601230B

Direct download: 601230B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตออกนอก เป็นเรื่องไม่ดีนะ จิตไหล ไหล ไหล ออกไปข้างนอก ให้จิตมันอยู่กับตัวเอง รู้สึกตัวไป หายใจรู้สึก หายใจรู้สึก ถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ ได้บุญที่มหาศาลเลยนะ เป็นสมาธิชั้นเลิศ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601231A

Direct download: 601231A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ศาสนาพุทธ คือ การเรียนเรื่องตัวของเราเอง โดยเฉพาะเรื่อง จิตใจของเราเอง จิตใจของเรานี้ เรียนด้วยการอ่านไม่ได้ เราจะไปอ่านที่ไหน ตำราที่ไหนจะมาบอกเราว่าจิตเราเป็นยังไง เรียนด้วยการฟัง ก็เชื่อถือไม่ได้ เราไปถามคนอื่นเขา เขาตอบมาให้ ใช่ หรือ ไม่ใช่ เราก็ไม่รู้ เรียนด้วยการคิดเอา ยิ่งแย่ใหญ่ เพราะเราคิดเข้าข้างตัวเอง แต่ละคนก็คิดว่า ตัวเองดีทั้งนั้นน่ะ แต่ว่า ทำไมมันทุกข์ มันไม่ดีจริง มันเลยทุกข์ งั้นการเรียนรู้ตัวเองนะ จะมาเรียนรู้ด้วยการอ่าน ด้วยการฟัง ด้วยการคิด ทำไม่ได้ ต้องโยนความคิดทิ้งไปเลยนะ มาอยู่กับความรู้สึกตัวแทน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601230A

Direct download: 601230A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"มีสติ มีสมาธิ มีบ่อยๆ รู้สีกไป มีสติรู้อะไร สติรู้รูป รู้นาม สติเป็นตัวรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏ แล้วถ้าจิตตั้งมั่น เป็นแค่คนดูสภาวะ เห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป ก็จะเกิดปัญญา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601224B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601224B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราเชื่อเรื่องกรรม เรื่องผลของกรรม ถือว่าการกระทำของเราเอง จะส่งผลให้เราเอง ฉะนั้น อย่างเราพากเพียรภาวนา เพื่อความพ้นทุกข์ ผลมันก็เป็นความพ้นทุกข์ เราพากเพียร วิ่งหาโลกหากิเลส ผลมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมา เราต้องรู้จักเรื่องกฎของกรรม แล้วก็รู้เรื่องของอริยสัจ รู้ว่าทุกข์คือ รูปนาม ขันธ์ ๕ เนี่ย ที่เราอยากพ้นทุกข์ อยากพ้นทุกข์ พ้นทุกข์ที่แท้จริงคือพ้นจากรูปนาม ขันธ์ ๕ นี่เอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601224A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นตามหน้าที่ อย่างเป็นพ่อแม่ ก็เลี้ยงลูก ไม่ใช่ไม่เลี้ยง ลูกก็ดูแลพ่อแม่ อะไรอย่างนี้ เป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่ผูกกันจนกระทั่งไม่ปฏิบัติ อย่างเราห่วงพ่อแม่ เราดูแลพ่อแม่ เราก็ปฏิบัติไปด้วย บางคนแม่เป็นอัมพาต เราก็เจริญสติเจริญปัญญาไป ดูแลไป ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ อย่างนี้ถือว่าไม่ได้ถูกจับเอาไว้ บางคนห่วงจนกระทั่งตัวเองภาวนาไม่ได้ อย่างนั้นใช้ไม่ได้ มันต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ เรามาอาศัยเพื่อยกระดับใจตัวเอง มาเรียนรู้เพื่อยกระดับใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ นี่คือจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ภาวนาไป วัฎฎะนี้ยาวนาน ภาวนาให้มันเป็นนิสัย ชาตินี้ เกิดไม่ได้โสดาบัน ชาติหน้ามันก็ง่าย มันมีนิสัย ต้องฝึกไปเรื่อยๆ ถ้าบุญบารมีเราสะสมมาพอ เราฟังธรรมะนิดเดียวนะ สะกิดใจนิดเดียว ใจมันเดินต่อไปได้ ถ้ายังสะสมไม่พอ มันก็จะไปหลงอยู่กลางทาง ชาติใดไปเกิดที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ใจมันเคว้งคว้าง วังเวง ไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตเราคืออะไร แต่ถ้าเราเคยภาวนามาจนชินนะ ใจมันจะภาวนาของมันเรื่อยๆ ไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช เทศน์ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"นิพพานคืออะไร นิพพานคือ สภาวะที่สิ้นตัณหา เมื่อไรใจเราสิ้นความอยาก ใจเราก็จะเห็นนิพพาน มันมีสันติสุข มีความสุขที่มหาศาล" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601217B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601217B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ฝึกจิตให้ถูกก่อน จิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดา จิตธรรมดา คือ จิตเหมือนตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติ อะไรที่เรียกว่าจิต ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ เรียกว่า จิต อะไรเรียกว่าอารมณ์ อารมณ์ คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ทำอย่างไร เราจะสามารถมีสติ รู้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ โดยจิตไม่ไหลไป นั่นคือ การมีสมาธิตั้งมั่นอยู่โดยไม่ไหลไปหาอารมณ์ มีสติรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็จะเกิดปัญญา มีสติรู้สภาวะ รู้รูป รู้นาม รู้กาย รู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น คือ มีสมาธิ เป็นกลางกับสภาวะ แล้วปัญญาจะเกิด" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601217A

Direct download: 601217A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"ภาวนานะ สิ่งที่เราจะได้มา คือ ความสุขที่อมตะ ความสุขที่มหาศาล ความสุขที่ยั่งยืน จิตดวงนี้ จะไม่มีความทุกข์มาแผ้วพานอีกต่อไป ในโลกนี้มีศาสตร์มากมาย ที่จะให้เรามีความสุข อย่างพลศึกษา ทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขศึกษา วิชาแพทย์ ก็พยายามรักษาร่างกายเรา เศรษฐศาสตร์ ก็พยายามทำให้เราหากินเก่ง จะได้มีเงินมีความสุข แต่ละศาสตร์ มุ่งมาที่ตอบสนองความสุขแต่ละด้านๆ แต่ไม่มีความยั่งยืน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๖​ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601216B

Direct download: 601216B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วันนี้สอนวิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ เลยนะ ดูความเกร็งของเราในร่างกาย พอรู้แล้ว คลายออก ใจจะมีสมาธิขึ้นมา พอใจมีสมาธิแล้ว ก็เดินปัญญา ดูความจริงของรูปนามกายใจไป" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601216A

Direct download: 601216A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

1 « Previous 5 6 7 8 9 10 11 Next » 36