"จุดหมายปลายทางของศาสนาพุทธ คือ จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์ เราจะพ้นทุกข์ได้ ถ้าจิตไม่ไปยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ถ้ามีความอยาก มีความยึด ความทุกข์จะเกิด ความอยาก ความยึด จะไม่เกิดขึ้นมา เราจะล้างความอยากความยึดได้เด็ดขาด เมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้ง รู้ความจริงของสภาวะธรรมของรูปนามแจ่มแจ้ง รู้ทุกข์เมื่อไร ก็จะละตัณหา ละสมุหทัยเมื่อนั้น ละตัณหาได้เมื่อไร ก็แจ้งนิโรธเมื่อน้น ก็คือเห็นพระนิพพานเมื่อนั้น ในขณะนั้นแหละ คือ อริยมรรค" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601210B

Direct download: 601210B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07