"ความรู้สึกเกิดที่ไหน รู้ตรงนั้น เพราะจิตเป็นคนรู้สึก ความรู้สึกกับจิต จะเกิดด้วยกัน ความรู้สึกอยู่ตรงไหน ก็รู้ตรงนั้น ความรู้สึกสุขเกิดขึ้น ไม่ต้องไปหาว่าความสุขอยู่ตรงไหน เวลามีความสุขเกิดขึ้น รู้ว่ามีความสุข เราจะเห็นความสุขก็ไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ดับ เวลามีความทุกข์เกิดขึ้น ก็ไม่ต้องไปหาว่าความทุกข์อยู่ตรงไหน รู้เฉยๆ แล้วความทุกข์เกิดแล้วก็จะดับ ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆ สักว่ารู้ว่าเห็น จะเห็นว่ามันเกิดตรงไหน ก็จะดับตรงนั้นแหละ แล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ พอถึงจุดๆหนึ่ง ปัญญามันแทงตลอด รู้ ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับหมดเลย เมื่อใดเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จะได้พระโสดาบัน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่วัดสวนสันติธรรม ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601209B

Direct download: 601209B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07