"ฝึกจิตฝึกใจให้ดีงามขึ้นไปเรื่อยๆ อะไรที่ท่านให้ละก็ละเสีย ละบาปอกุศลทั้งหลายด้วยศีล ท่านให้เจริญสมาธิและปัญญา ก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นมา" พระธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 30 ก.ค. 58 C

Direct download: 580730C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:32pm +07