"ดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะ ที่หัดให้ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม - ธรรมที่เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง ธรรมที่พ้นจากโลกบ้างคือมรรคผล อยู่ที่จิต" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕๙ 10 พ.ค. 58 A

Direct download: 580510A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:03pm +07