"มันจะไม่ทุกข์อย่างเด็ดขาดเลยถ้าใจมันไม่ยึดถือในกายในใจ นี่เป็นความอัศจรรย์นะ"

Direct download: 580413.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:05pm +07