"สาระแก่นสารที่แท้จริงของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวัน การทำในรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมเพื่อจะให้เจริญสติในชีวิตประจำวันได้เข้มแข็ง ถ้าทิ้งการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วนี่อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลย ยากมาก เพราะชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่ข้างนอก.. ไม่ได้อยู่ในฌาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงแรก

Direct download: 580104A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:39pm +07