"สิ่งที่เราทำอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกไม่ได้วัดด้วยความรู้สึกของตัวเอง แต่ต้องวัดด้วยว่าถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถึงจะเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Direct download: 571231.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07