"กรรมฐานที่เนื่องอยู่ในกายในใจของเราดีที่สุด ไม่ย้อนมาที่กายที่ใจขึ้นวิปัสสนาไม่ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม วันที่ 30 พ.ย. 57 A

Direct download: 571130A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:17am +07