วิธีการที่เราจะเข้าสู่ทางสายกลาง ไม่ใช่ทำสิ่งที่ถูกให้เกิด ถ้าเราคิดว่าทำอย่างไรจิตจะรู้ ตื่น เบิกบาน เข้าสู่ทางสายกลาง อันนั้นเข้าใจผิด วิธีที่เราจะรู้ได้ถูกต้อง อยู่ตรงที่เรารู้ทันตรงที่มันผิด... ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ชมรมกัลยาณธรรม 27 กรกฏาคม 2557

Direct download: 570727.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:27am +07