ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ ปราโมทย์ ปาโมชโช ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ 12 มกราคม 2557

Direct download: 570112.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07