"การที่เราคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆ จุดมุ่งหมายหลักของเราคือ เราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจ เราไม่ได้ภาวนาเพื่อที่จะให้กายหรือใจเป็นสุข หรือว่าคงที่อยู่ที่เดิม เพราะฉะนั้น กายหรือใจเป็นอะไรก็ได้ จะดีหรือไม่ดีก็ได้ ทั้งดีและไม่ดีก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเอง" คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร สรุปหัวใจการภาวนา ในคอร์สคนจีน ครั้งที่ 4 วันที่ 12 พ.ค. 58

Direct download: orn580512.mp3
Category:general -- posted at: 11:17pm +07

ธรรมะบรรยายโดยครูบาอ๊าพร้อมแปลภาษาจีน ในคอร์สคนจีน ตอนพุทธธรรมกลับสู่จีน วันที่ 11 พ.ค. 58

Direct download: sci580511.mp3
Category:general -- posted at: 10:04pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 เมษายน 2557

Direct download: 570406.mp3
Category:general -- posted at: 8:53am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม แผ่นที่ 52

Direct download: 561110B.mp3
Category:general -- posted at: 8:46am +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 52

Direct download: 561110A.mp3
Category:general -- posted at: 8:44am +07

Direct download: 561109B.mp3
Category:general -- posted at: 1:55am +07

ธรรมเทศนา 9 พฤศจิกายน 56 ช่วงเช้า

Direct download: 561109A.mp3
Category:general -- posted at: 1:53am +07

ธรรมเทศนา 8 พฤศจิกายน 2556

Direct download: 561108.mp3
Category:general -- posted at: 1:51am +07

ไม่ได้ภาวนาเอาดี ไม่ได้ภาวนาเอาสุข ไม่ได้ภาวนาเอาสงบ แต่ภาวนาให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้มันทำงานของมันไปเอง... คือมองให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่แสดงอยู่ในกายในใจนี้ เรียกว่าการเจริญวิปัสสนา

Direct download: 561012B.mp3
Category:general -- posted at: 1:15pm +07

พอฝึกหัดจนจิตตื่นขึ้นมา เข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ว การปฏิบัติที่เหลือไม่ยากแต่ต้องอดทน

Direct download: 561012A.mp3
Category:general -- posted at: 1:12pm +07

เอกายนมรรค ทางที่ไปคนเดียว ทางนี้ต้องกล้าหาญ ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม

Direct download: 561011B.mp3
Category:general -- posted at: 5:16pm +07

ภาวนาเป็นแล้วก็ทำให้มากๆ

Direct download: 561011A.mp3
Category:general -- posted at: 5:15pm +07

Translated and read by Jess Peter Koffman from the Dhamma talk by Luangpor Pramote Pamojjo in January 2013

Direct download: Dhamma_for_Busy_Minds.mp3
Category:general -- posted at: 12:06am +07

Translated and read by Jess Peter Koffman from a snapshot of Luang Por Pramote Pamojjo's teaching at Wat Suansantidham in December 2012

Direct download: WhyWeNeedtheBuddha.mp3
Category:general -- posted at: 11:45pm +07

Ajahn Pramote teaches to a Chicago audience that there are three types of wisdom, but it is only the third type -- seeing the truth in our own experience -- that is able to permanently reduce and even completely wash away the suffering in our hearts.

Direct download: Buddhist_Wisdom_1.mp3
Category:general -- posted at: 4:30am +07

ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ ปราโมทย์ ปาโมชโช ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ 12 มกราคม 2557

Direct download: 570112.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

ธรรมะเป็นของประณีต เป็นของสูง แต่ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างเราจะทำได้

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 ม.ค. 2557

Direct download: 570105.mp3
Category:general -- posted at: 12:05pm +07

เดือนสุดท้ายของปีเป็นเวลาที่เราต้องทบทวนการภาวนาของเรา ปีหนึ่งที่ผ่านมาก้าวหน้าหรือเปล่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี มีบททดสอบ

ธรรมเทศนาที่ศาลาลุงชิน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 15 ธันวาคม 2556

Direct download: 561215.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am +07

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช หมู่บ้านสัจธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ธ.ค. 2556

Direct download: 561202.mp3
Category:general -- posted at: 1:26pm +07

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ อัศจรรย์ตั้งแต่วิธีการปฏิบัติ อัศจรรย์ในวิธีการเข้าถึงธรรมะแท้ๆ ที่จิตอันบริสุทธิ์เข้าถึง...

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 1 ธ.ค. 56

Direct download: 561201.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์ ก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

ธรรมเทศนาที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 17 พ.ย. 56

Direct download: 561117.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

พวกเราชาวพุทธอย่าไปคิดว่านิพพานไกลเกินไป ถ้าไม่รู้วิธีน่ะไกล เราก็เที่ยวร่อนเร่เดินทางในสังสารวัฏเรื่อยๆ ไป ไม่รู้ว่าตั้งต้นจากที่ไหน ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหน ร่อนเร่เหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้ามา ท่านรู้วิธีิปฏิบัติ อยู่ที่การพัฒนาจิตใจของนี่แหละให้เกิดปัญญา ท่านถึงสอนว่า บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยศีล ไม่ใช่ด้วยทาน ไม่ใช่ด้วยสมาธิ แต่ด้วยปัญญา ปัญญาแบบไหนทีีทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจนี้แหละ ไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่น กายนี้เป็นตัวทุกข์ ใจนี้เป็นตัวทุกข์ เราไม่เห็น เราก็เลยเข้าไปยึดมัน เห็นว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ 23 ต.ค. 2556

Direct download: 561023.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am +07

ค่อยๆ ฝึกใจของเราให้เข้มแข็ง... ถ้าเราตามใจกิเลสมันจะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม

Direct download: 561006B.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am +07

เราดูจิตตรงๆ ไม่ได้ ...เราจะสังเกตความมีอยู่ของจิตได้โดยอาศัยผ่านเจตสิก

Direct download: 561006A.mp3
Category:general -- posted at: 7:30am +07

Direct download: 561005B.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

1 2 Next »