ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม แผ่นที่ 53 พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 มกราคม 2557

Direct download: 570101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:23am +07