การทำกรรมฐานจริงๆ ไม่เบียดบังเวลาทำงานของเรายกเว้นงานที่ต้องใช้ความคิด

Direct download: 561013A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:09pm +07