เราดูจิตตรงๆ ไม่ได้ ...เราจะสังเกตความมีอยู่ของจิตได้โดยอาศัยผ่านเจตสิก

Direct download: 561006A.mp3
Category:general -- posted at: 7:30am +07