บางครั้งจิตมันก็ปล่อยวางจิต บางครั้งจิตมันก็หยิบฉวยจิต เราสั่งมันไม่ได้หรอก พอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนัตตา จิตมันก็วาง เราบังคับจิตไม่ได้ จิตเป็นอนัตตา เราดูจิตให้เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ มันก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง แต่ว่าใช้ตัวจิตผู้รู้เป็นอารมณ์ ภาวนามาเป็นลำดับๆ ใจมันก็คลายออกจากความทุกข์มาเรื่อยๆ ก็รู้ว่าความอยากเกิดเมื่อไหร่ ใจก็ดิ้นรน ใจดิ้นรน ใจก็มีภาระ ใจที่มีภาระก็คือใจที่มีความทุกข์ ฉะนั้นจิตยังปล่อยวางจิตไม่ได้ จิตก็มีความทุกข์ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 630530 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630530.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07