"ร่อนเร่ไปไม่ใช่ดี เที่ยวร่อนเร่ ไปเรียนที่โน้นที่นี่ บุญก็เจออาจารย์ดี อกุศลให้ผล ก็เจอคนที่จะพาเราหลงทาง ทางที่ดีที่สุด เรียนหลักให้ได้ แล้วเดินด้วยตัวเอง แล้ววัดผลการปฏิบัติด้วยตัวเอง ดูว่าที่ภาวนามานี้ ลดละกิเลสได้จริงไหม ลดละด้วยสติ ด้วยปัญญา หรือลดละด้วยสมาธิ บางคนทำสมาธิแล้วบอกไม่มีราคะ โทสะ ก็จิตทรงฌานอยู่ จะไปมีราคะ โทสะอะไร แต่พอสมาธิเสื่อม คราวนี้ราคะ โทสะ มาเพียบเลย แบบนี้ใช้ไม่ได้ หลักธรรมะที่พวกเราจะต้องเรียน เรื่องขันธ์ห้า ควรจะรู้จัก อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ควรจะรู้จัก เรื่องไตรลักษณ์ ควรจะรู้" --พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610303B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610303B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07