"ในโลกนี้ ไม่มีศาสตร์อะไร ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริง นอกจากพระพุทธศาสนา มีเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่พาให้เราพ้นทุกข์ได้จริง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610427B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610527B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07