คำว่าเหนือโลกก็คือ “โลกุตระ” พวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงโลกุตรธรรมทุกคน เพราะเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อเราได้ฟังธรรม เข้าใจวิธีปฏิบัติแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติไป ความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่กาย อยู่ที่ใจ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราให้หนีความทุกข์ ท่านสอนเราให้เผชิญหน้ากับมัน เรียนรู้ความจริงของร่างกาย เรียนรู้ความจริงของจิตใจไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 26 มกราคม 2563 ไฟล์ 630126 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630126.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07