ถ้าอยากทำวิปัสสนา “ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง” จิตที่ทรงสมาธิเต็มที่นั้น จะตั้งมั่นและเป็นกลาง มีสมาธินิดหน่อย ตั้งมั่นแต่ยังไม่เป็นกลาง เดี๋ยวก็ยินดียินร้าย สูงสุดของสมาธิคืออุเบกขานั่นเอง ใจเป็นกลาง... เวลาที่เราไม่สามารถ “มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้” กลับมาพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นและเป็นกลาง ทำสมถะ ทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง จนกระทั่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน พอสงบแล้วอย่าอยู่เฉยๆ ต้องเดินปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620824B ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620824B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07