"สมถกรรมฐาน เป็นการเตรียมพร้อมใจของเรา ให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา ใจที่พร้อมจะเจริญปัญญา คือใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว สมถกรรมฐาน ไม่ใช่แค่ทำความสงบ ความสงบเป็นของแถม จุดสำคัญคือ สภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มันมีความสุข มันมีความสงบอยู่ในตัวเอง แต่ความสุข ความสงบนั้น ไม่ใช่ของสำคัญ มันเป็นแค่ผลพลอยได้จากความรู้สึกตัว เพราะฉะนั้น เราจะต้องฝึกให้ใจตื่นขึ้นมา รู้สึกตัว" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610902A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610902A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07