"เป็นคนดี ยังไม่พ้นจากความทุกข์ ศาสนาพุทธ ไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่การปฏิบัติเพื่อให้มีความสุข เพื่อให้ใจสงบ เพื่อให้มีความดี มันตื้นเกินไป เราปฏิบัติธรรม เราต้องการสัจจะ ต้องการความจริง ต้องการเห็นความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ความสุขเป็นของตาย อยู่ได้ไม่ตลอด ความสงบก็เป็นของที่ตาย เกิดได้ก็ฟุ้งซ่านได้อีก ความดีก็ยังเป็นของตายอยู่ แต่ความจริงนั้นไม่ตาย สิ่งที่เป็นความจริงก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ประกอบกันเป็นตัวเรา เป็นของไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611218 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611218.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07