"ฝึกจิตให้ถูกก่อน จิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดา จิตธรรมดา คือ จิตเหมือนตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติ อะไรที่เรียกว่าจิต ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ เรียกว่า จิต อะไรเรียกว่าอารมณ์ อารมณ์ คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ทำอย่างไร เราจะสามารถมีสติ รู้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ โดยจิตไม่ไหลไป นั่นคือ การมีสมาธิตั้งมั่นอยู่โดยไม่ไหลไปหาอารมณ์ มีสติรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็จะเกิดปัญญา มีสติรู้สภาวะ รู้รูป รู้นาม รู้กาย รู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น คือ มีสมาธิ เป็นกลางกับสภาวะ แล้วปัญญาจะเกิด" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601217A

Direct download: 601217A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07