ไม่มีใครสอนธรรมะเราได้ สภาวะมันจะสอน การที่เราไปเห็นสภาวะ ใจมันจะเข้าใจธรรมะ มันจะเข้าใจว่าสิ่งใดเกิด สิ่งนั้นก็ดับ เพราะเราเห็นเลย โลภเกิด โลภก็ดับ โกรธเกิด โกรธก็ดับ หลงเกิด หลงก็ดับ สุขเกิด สุขก็ดับ ทุกข์เกิด ทุกข์ก็ดับ ไม่ทุกข์ไม่สุขเกิด มันก็ดับ มีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้น การที่เราคอยอ่านใจตัวเองไปเรื่อย อ่านใจตัวเอง เห็นใจมันทำงานไปเรื่อย ๆ ถึงจุดหนึ่ง มันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับ ถ้าเห็นตรงนี้ได้ ปัญญามันจะแทงทะลุลงไปเลย จิตนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนอีกต่อไปแล้ว หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630215A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630215A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07