"อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อลงมาก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นส่วนของตัวปัญญา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นส่วนของศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นส่วนของสมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกใจ หน้าที่ต่อมรรค คือทำให้เจริญ ทำให้เกิดขึ้น ถ้าเกิดแล้ว ก็ทำให้เกิดมากขึ้นไปอีก เป็นลำดับๆ ไป มี ๔ ชั้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610714A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610714A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07