"การดูของจริง ในกายในใจนี้ เป็นภาพ เป็นกรอบกว้างๆ ของการปฏิบัติ เราจะมาดูกาย ดูใจตามความเป็นจริงได้ เราต้องฝึก อันหนึ่ง ฝึกให้มีสติ อันหนึ่ง ฝึกสมาธิที่ถูกต้อง สัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ ทำให้บ่อย เป็นสัมมาวายามะ องค์ธรรม ๓ ประการนี้ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิตัวแท้ คือโลกกุตตรปัญญา ปัญญาที่เป็นโลกุตตระจริงๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611111A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611111A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07