การบริกรรม ไม่ใช่เพื่อบังคับจิต บริกรรม ไม่ทำให้ใครแน่นหรอก ความโลภของเราที่อยากจะดี มันทำให้แน่น กิเลสต่างหากที่ทำให้แน่น คำบริกรรมไม่ทำให้แน่น อย่างถ้าเราบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิต พุทโธ พุทโธ พุทโธไป จิตหนีไปคิด รู้ทัน จิตสงบ รู้ทัน จิตฟุ้งซ่าน รู้ทัน อย่างนี้จะไม่แน่น แต่ถ้าพุทโธ พุทโธ พุทโธ จิตจะต้องสงบ แน่นแน่นอน เพราะเราทำด้วยความโลภ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620210B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620210B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07