"เราบริกรรมไปเรื่อย ๆ แล้วคอยรู้ทันจิตตัวเอง บริกรรมไปแล้วจิตหนีไปคิด รู้ทัน บริกรรมแล้วจิตเป็นยังไง คอยรู้ทันไปเรื่อย ๆ อย่างนั้นถึงจะเรียกว่า บริกรรมเป็น ถ้าบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่ง จิตสงบ จิตดี จิตมีความสุข เรียกว่า บริกรรมไม่เป็น อันนั้นเป็นการแทรกแซงจิต จิตไม่ดีทำให้ดี จิตไม่สุขทำให้สุข จิตไม่สงบทำให้สงบ อันนั้นได้แค่ สมถกรรมฐาน ที่เราจะฝึกนี่สูงกว่านั้น เราจะฝึกรู้ทันจิตใจตัวเอง เราบริกรรมไป พุทโธ ๆ จิตมีความสุข รู้ว่ามีความสุข พุทโธ ๆ จิตมีความทุกข์ รู้ว่ามีความทุกข์ บริกรรมไป จิตสงบ รู้ว่าสงบ บริกรรมไป จิตฟุ้งซ่าน รู้ว่าฟุ้งซ่าน บริกรรมแล้วรู้ทันจิต อย่างที่จิตเป็น ไปเรื่อย ๆ อย่างนั้นจะบริกรรมเป็น แล้วจะก้าวหน้าได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610310B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610310B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07