"พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม ทำจิตให้ผ่องแผ้ว เป้าหมายปลายทางก็คือ จิตเราต้องผ่องแผ้ว ผ่องแผ้ว ก็คือไม่มีกิเลส จิตเราจะไม่มีกิเลสได้ เราก็ต้องงดการทำบาปทั้งปวง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทำกุศลให้ถึงพร้อม ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องฝึกต้องทำ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611110A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611110A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07