"หลวงพ่อชอบกรรมฐานชนิดทูอินวัน (2-in-1) ทำกรรมฐานอย่างนี้ ได้สมาธิทั้ง ๒ ชนิด การที่เราเห็นใจที่ไหลแล้วรู้ ๆ ตรงนี้ไปเจริญปัญญาต่อได้เลย เพราะว่าจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตที่ไหล ก็ไม่เที่ยง จิตที่เป็นผู้รู้ ก็รักษาไม่ได้ จิตที่ไหล ก็ห้ามไม่ได้ ตรงนี้เห็นไตรลักษณ์แล้ว เห็นอนิจจัง เห็นอนัตตาของจิต เดินปัญญาต่อเข้าตรงนี้เลย" --พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610301A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610301A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07