การทำกรรมฐานจริงๆ ไม่เบียดบังเวลาทำงานของเรายกเว้นงานที่ต้องใช้ความคิด

Direct download: 561013A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:09pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 29 ม.ค. 57

Direct download: 570129.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:13pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ (** หมายเหตุจากคณะทำงาน คุณภาพไฟล์เสียงไฟล์นี้ไม่ชัดเท่าปกติเนื่องจากต้นฉบับการบันทึกเสียงขัดข้อง)

Direct download: 561222.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11am +07

ไม่ได้ภาวนาเอาดี ไม่ได้ภาวนาเอาสุข ไม่ได้ภาวนาเอาสงบ แต่ภาวนาให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้มันทำงานของมันไปเอง... คือมองให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่แสดงอยู่ในกายในใจนี้ เรียกว่าการเจริญวิปัสสนา

Direct download: 561012B.mp3
Category:general -- posted at: 1:15pm +07

พอฝึกหัดจนจิตตื่นขึ้นมา เข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ว การปฏิบัติที่เหลือไม่ยากแต่ต้องอดทน

Direct download: 561012A.mp3
Category:general -- posted at: 1:12pm +07

เอกายนมรรค ทางที่ไปคนเดียว ทางนี้ต้องกล้าหาญ ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม

Direct download: 561011B.mp3
Category:general -- posted at: 5:16pm +07

ภาวนาเป็นแล้วก็ทำให้มากๆ

Direct download: 561011A.mp3
Category:general -- posted at: 5:15pm +07

Translated and read by Jess Peter Koffman from the Dhamma talk by Luangpor Pramote Pamojjo in January 2013

Direct download: Dhamma_for_Busy_Minds.mp3
Category:general -- posted at: 12:06am +07

Translated and read by Jess Peter Koffman from a snapshot of Luang Por Pramote Pamojjo's teaching at Wat Suansantidham in December 2012

Direct download: WhyWeNeedtheBuddha.mp3
Category:general -- posted at: 11:45pm +07

Ajahn Pramote teaches to a Chicago audience that there are three types of wisdom, but it is only the third type -- seeing the truth in our own experience -- that is able to permanently reduce and even completely wash away the suffering in our hearts.

Direct download: Buddhist_Wisdom_1.mp3
Category:general -- posted at: 4:30am +07

ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ ปราโมทย์ ปาโมชโช ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ 12 มกราคม 2557

Direct download: 570112.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

ธรรมะเป็นของประณีต เป็นของสูง แต่ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างเราจะทำได้

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 ม.ค. 2557

Direct download: 570105.mp3
Category:general -- posted at: 12:05pm +07

เดือนสุดท้ายของปีเป็นเวลาที่เราต้องทบทวนการภาวนาของเรา ปีหนึ่งที่ผ่านมาก้าวหน้าหรือเปล่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี มีบททดสอบ

ธรรมเทศนาที่ศาลาลุงชิน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 15 ธันวาคม 2556

Direct download: 561215.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am +07

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช หมู่บ้านสัจธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ธ.ค. 2556

Direct download: 561202.mp3
Category:general -- posted at: 1:26pm +07

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ อัศจรรย์ตั้งแต่วิธีการปฏิบัติ อัศจรรย์ในวิธีการเข้าถึงธรรมะแท้ๆ ที่จิตอันบริสุทธิ์เข้าถึง...

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 1 ธ.ค. 56

Direct download: 561201.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์ ก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

ธรรมเทศนาที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 17 พ.ย. 56

Direct download: 561117.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

The What arises also falls episode focuses on the aspects of Dhamma necessary to achieve the first level of enlightenment - stream-entry

Translated and read by Jess Peter Koffman with permission from 

Direct download: what20arises20also20falls.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:23pm +07

Luangpor Pramote warns us about believing in things we don't know to be true yet. Blind belief is dangerous. We have to put in the work and see for ourselves.

Direct download: A20pure20and20beautiful20mind.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:43pm +07

The episode reminds us about the correct type of concentration, and many of the ways we can be mistaken.

Direct download: A20special20kind20of20concentration.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:00am +07

Translated from the Robe-donation ceremony, October 27, 2013. The talk is in memory of the Supreme Patriarch of Thailand who recently passed. It outlines the pain of those caught in the wheel of Samsara, and the state of those who have overcome this cycle of suffering. Translated and read by Jess Peter Koffman,

Direct download: Nirvana20and20Samsara.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:50pm +07

พวกเราชาวพุทธอย่าไปคิดว่านิพพานไกลเกินไป ถ้าไม่รู้วิธีน่ะไกล เราก็เที่ยวร่อนเร่เดินทางในสังสารวัฏเรื่อยๆ ไป ไม่รู้ว่าตั้งต้นจากที่ไหน ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหน ร่อนเร่เหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้ามา ท่านรู้วิธีิปฏิบัติ อยู่ที่การพัฒนาจิตใจของนี่แหละให้เกิดปัญญา ท่านถึงสอนว่า บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยศีล ไม่ใช่ด้วยทาน ไม่ใช่ด้วยสมาธิ แต่ด้วยปัญญา ปัญญาแบบไหนทีีทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจนี้แหละ ไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่น กายนี้เป็นตัวทุกข์ ใจนี้เป็นตัวทุกข์ เราไม่เห็น เราก็เลยเข้าไปยึดมัน เห็นว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ 23 ต.ค. 2556

Direct download: 561023.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am +07

Luangpor Pramote emphasizes how mindfulness allows us to see the truths of impermance, suffering and non-self of body and mind. This episode is translated and read by Jess Peter Koffman with permission from Luangpor Pramote.

Direct download: The20importance20of20mindfulness.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:18pm +07

ค่อยๆ ฝึกใจของเราให้เข้มแข็ง... ถ้าเราตามใจกิเลสมันจะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม

Direct download: 561006B.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am +07

เราดูจิตตรงๆ ไม่ได้ ...เราจะสังเกตความมีอยู่ของจิตได้โดยอาศัยผ่านเจตสิก

Direct download: 561006A.mp3
Category:general -- posted at: 7:30am +07

Direct download: 561005B.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

1 « Previous 57 58 59 60 61 62 63 Next » 63