ฆราวาสถ้าทำให้จริงก็ทำได้เหมือนกัน

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) 18 ส.ค. 56

Direct download: 560818.mp3
Category:general -- posted at: 12:30pm +07

ถ้ารู้หลักปฏิบัติแล้วก็ต้องไปทำด้วยตัวของตัวเอง

Direct download: 560811.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am +07

หนึ่งขณะของปัจจุบันนี้แหละสำคัญที่สุด

Direct download: 560810.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:00am +07

Direct download: 560809B.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

ธรรมะจะเรียนต้องขวนขวายหน่อย เป็นศาสตร์หนึ่ง การจะเข้าถึงแก่นแท้ของแต่ละศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย

Direct download: 560809A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:00am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 ก.ค. 56 ช่วงที่สอง

Direct download: 560723B.mp3
Category:general -- posted at: 9:30am +07

ภาวนาเป็นเรื่องงานทางใจ... เรากลมกลืนอยู่กับโลก... เราไม่ต้องวางฟอร์มอวดว่าเป็นนักปฏิบัติ ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 ก.ค. 56

Direct download: 560723A.mp3
Category:general -- posted at: 7:30am +07

ถ้าจะเป็นนักปฏิบัติ..​ มักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลี ปรารภความเพียร เจริญศีล สมาธิ ปัญญา นี่คืองานที่ชาวพุทธต้องทำ

Direct download: 560707B.mp3
Category:general -- posted at: 10:00am +07

ภาวนาหัดไปเรื่อยๆ แรกๆ ก็ยาก อะไรที่ไม่เคยทำ ทำทีแรกก็ยากทั้งนั้นแหละ ฝึกปฏิบัติไปเรื่อย ต่อไปจะรู้ว่าไม่ได้ทำอะไร เราแค่เห็นเท่านั้นเอง เห็นกายทำงาน เห็นใจทำงาน... คำว่าเห็นคือ วิปัสสนะ..

Direct download: 560707A.mp3
Category:general -- posted at: 8:00am +07

Translated with permission from Luangpor Pramote. This 18-minute episode addressed to people who are interested in mindfulness practice, Vipassana and Buddhism

I wrote this essay as a small gift for all those who are interested in practicing Dhamma in order to convey that: Dhamma is ordinary, it is about ourselves, and can be learned by ourselves without much difficulty. So do not feel discouraged when you hear people who are well-versed in Dhamma talking about theory In reality, you do not need to know anything except for how to be free from suffering, because this is the heart of Buddhism, which is the most important lesson for one to learn.

Direct download: For20You2C20the20Newcomer.mp3
Category:Audio Book -- posted at: 12:19am +07

Buddhism is more a field of study than it is a religion where we're taught to rely on ourselves and not anything external, or higher entities. To pratice Buddhism we must be an observer....

Dhamma talks given by Venerable Pramote Pamojjo at Su translated and ready by Jess Peter Koffman.

Direct download: The_Three_Areas_of_Training.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

การที่ท่านสอน ปฏิจจสมุปบาท สอนเพื่อให้เห็นความจริง ว่ากระบวนการเกิดความทุกข์นั้นเกิดจากเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันมา ต่อเนื่องกันมา ไม่มีอะไรที่บังคับได้ สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้น เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงมี ไม่มีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงไม่มี ตลอดสายของการปฏิบัติ ไม่มีตรงไหนเป็นเราสักที่เดียวเลย มีแต่ความหลงผิด

พระธรรมเทศนาสำหรับผู้เริ่มต้น ที่สวนสันติธรรม โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช

Direct download: 540520.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

1 « Previous 52 53 54 55 56 57 58