"คอยรู้สึกอยู่ในกาย รู้สึกอยู่ในใจ ต่อไปมันเคยชินที่จะรู้สึกมันรู้สึกได้เอง ทุกวันนี้เคยชินจะหลงก็หลงได้เอง เปลี่ยนซะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พ.ค. 58

Direct download: 580506.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:53pm +07

"เราสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเองเมื่อศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา แก่รอบแล้ว หน้าที่ของเราที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะ เจริญศึลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา อะไรที่ท่านไม่ให้ทำก็อย่าทำ อะไรที่ท่านให้ทำก็ทำ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย 3 พฤษภาคม 2558

Direct download: 580503.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:28pm +07

"ฟังเฉยๆ ไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่เราจะอ้อนวอนร้องขอ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 29 เมษายน 2558

Direct download: 580429.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:05am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 7 ก.พ. 58 B

Direct download: 580207B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:13pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 7 ก.พ. 58 A

Direct download: 580207A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ก.พ. 58 B

Direct download: 580206B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:19pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ก.พ. 58 A

Direct download: 580206A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:18pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงสอง

Direct download: 580131B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:59pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงแรก

Direct download: 580131A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:31pm +07

"พระพุทธเจ้าท่านชี้ขาดเลยว่า บุคคลทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา แต่อยู่ๆ ปัญญาไม่เกิดหรอก ต้องมีศีล มีสมาธิ เป็นฐาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 เมษายน 2558

Direct download: 580419.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:56pm +07

สิ่งที่เรียกว่าทางสายกลาง ถ้าแจกแจงออกไปว่าต้องทำอะไรบ้าง มันก็คือการศึกษาว่าทำอย่างไรจะเกิดศีล ทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่น ทำอย่างไรจะเจริญปัญญาได้: ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นล่ะที่เรียกว่า มรรค หรือ ทางสายกลาง

Direct download: 580125.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:20pm +07

หลวงพ่อชอบให้ยิ้มนะ เวลายิ้มแล้วใจเรามันเปิดง่าย รู้สึกไหมเวลาเรายิ้มแล้วใจเราคลายออก ใจที่คลายออกรับธรรมะง่าย... รู้ไป เห็นร่างกายยิ้มเห็นจิตใจสบายใจเราเป็นคนดู

Direct download: 580124B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:19pm +07

การเรียนธรรมะนั้นเป็นการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเรียน เราเห็นตัวไหนชัดเราก็ดูตัวนั้น แล้วทุกตัวที่เราเห็นสอนธรรมะอันเดียวกันหมดเลย ไม่ว่ารูปหรือนามก็สอนไตรลักษณ์

Direct download: 580124A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:17pm +07

"หลงก็ไม่ได้เจตนา รู้ก็รักษาไม่ได้ ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา นี่ก็คือเดินปัญญา แค่เราเห็นสภาวะรู้กับหลง หลงกับรู้เท่านี้ก็พอแล้ว เหลือเฟือแล้ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 เม.ย. 58

Direct download: 580408.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:59pm +07

"การจะรู้ความจริงก็คอยดูเอาไม่ใช่คิดเอา ถ้าคิดเอาเป็นความคิดไม่ใช่ความจริง" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านสติ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 5 เม.ย. 58

Direct download: 580405.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:23pm +07

คอร์สธรรมะภาษาอังกฤษ วันที่ 10 เม.ย. 2558 โดยครูบาอ๊า พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

Direct download: sci580410.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:16pm +07

"รักษาที่จิตอันเดียวนี้เอง พอจิตเกิดสมาธิขึ้น สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ตั้งแต่หัวถึงเท้านะจะหายไปทันทีเลย ยิ่งกลัว ยิ่งตกใจ ยิ่งโมโห - เสร็จ เพราะกิเลสมันครอบจิตเรา กิเลสมันก็มารนั่นแหละ มารข้างใน" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 ม.ค. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580123B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45pm +07

"สังเกตไหมความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว... ใจจะเปลี่ยนตลอดเวลาเลย นี่ล่ะอนิจจัง - ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตลอด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 มกราคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580123A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44pm +07

"หน้าที่เราตอนนี้นะก็คือหัดรู้ทุกข์ไปจนกระทั่งจิตมันรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง มันจะละสมุทัย แจ้งนิโรธ เกิดอริยมรรคในขณะนั้นเลย แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปไม่ต้องรักษาจิตอีกแล้ว จิตนั้นจะเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีก จะไม่ทุกข์อีก... ฝึกนะ" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2558

Direct download: 580401.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:56pm +07

"พวกเราพยายามเป็นลูกไก่ที่เข็มแข็งหน่อยนะ ตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ได้เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ถัดจากนั้นก็มาฝึกตัวเอง ถือศีล ๕ เป็นพื้นฐานไว้ มาฝึกจิตฝึกใจของตัวเอง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง..." พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 22 มีนาคม 2558

Direct download: 580322.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:54pm +07

"เวลาทำบุญนี่ ทำอย่าให้เกินตัว จำไว้นะ บางคนหลอกเราว่าทำบุญมากได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูง.. หลักของการทำบุญไม่ใช่อยู่ที่จำนวนเงินนะ ลดละกิเลสได้ไหมอันนั้นดีที่สุด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 21 มีนาคม 2558

Direct download: 580321.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:45pm +07

"ก็ต้องฝึกนะ ทุกอย่าง ของฟรีไม่มีหรอก ต้องลงทุนลงแรง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงสอง

Direct download: 580104B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:40pm +07

"สาระแก่นสารที่แท้จริงของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวัน การทำในรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมเพื่อจะให้เจริญสติในชีวิตประจำวันได้เข้มแข็ง ถ้าทิ้งการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วนี่อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลย ยากมาก เพราะชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่ข้างนอก.. ไม่ได้อยู่ในฌาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงแรก

Direct download: 580104A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:39pm +07

"ดูตัวเองว่าจริตนิสัยของเราเหมาะกับกรรมฐานอะไร ไม่เลียนแบบคนอื่น ไม่ร่อนเร่ จับหลักการปฏิบัติให้แม่นแล้วเอาเวลามาปฏิบัติ อย่าเอาเวลาไปเที่ยวมากไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชวัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๓ ม.ค. ๕๘

Direct download: 580103.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:38pm +07

"วันนี้ยังมีธรรมะให้ฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟัง ประพฤติปฏิบัติให้ได้ ธรรมะไม่ได้ฟังเล่น ฟังแล้วต้องปฏิบัติ" ธรรมะเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี วันที่ 11 มี.ค. 2558

Direct download: 580311.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:18am +07

1 « Previous 35 36 37 38 39 40 41 Next » 48