"อย่างแค่เราเห็นว่าร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้า ใจเป็นคนดู อย่างนี้ก็เรียกว่าฆนแตกเหมือนกัน กายกับใจแยกออกจากกัน ก็จะเห็นว่าร่างกายถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราหรอก จิตเป็นคนดู ตอนแรกก็เห็นว่าจิตเป็นเรา ต่อไปก็เห็นว่าจิตนี้ก็บังคับไม่ได้" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580731.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:10pm +07

"เมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นก็มีความทุกข์ จะห้ามใจไม่ให้อยากก็ห้ามไม่ได้ ใจมันอยากได้เอง ตรงที่ใจมันอยากได้เอง บังคับมันไม่ได้ เรียกว่าอนัตตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 2 กันยายน 2558

Direct download: 580902.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:40pm +07

"รักษาศีลห้า แล้วก็ทำในรูปแบบ จะทำให้มีพลัง เจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลย ไม่ค่อยมีแรง แต่ถ้าถือศีล ทำในรูปแบบ แต่ไม่ทำในชีวิตประจำวัน โอกาสได้มรรคผลนี่ต่ำมากเลย สอนให้เยอะแล้วนะ อยู่ที่ทำเอาเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 58

Direct download: 580830.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:10pm +07

"ฝึกจิตฝึกใจให้ดีงามขึ้นไปเรื่อยๆ อะไรที่ท่านให้ละก็ละเสีย ละบาปอกุศลทั้งหลายด้วยศีล ท่านให้เจริญสมาธิและปัญญา ก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นมา" พระธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 30 ก.ค. 58 C

Direct download: 580730C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:32pm +07

"ภาวนากันนะ ตั้งอกตั้งใจอย่าให้เสียชาติเกิด อย่าให้เสียใจทีหลังว่ามีโอกาสภาวนาแล้วไม่ได้ภาวนา ไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับการปฏิบัติธรรมหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 30 ก.ค. 58 B

Direct download: 580730B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:22pm +07

"ฝึกใจให้สงบ เรียกว่าสมถกรรมฐาน ฝึกให้ฉลาด เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ฉลาดคือรู้ความจริงของรูปนามกายใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 60 วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 A

Direct download: 580730A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:18pm +07

"คุณงามความดีทั้งหลายที่เราสร้างจะสะสมเป็นพลัง ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วศีลก็ไม่ถือ สมาธิก็ไม่ทำ เดี๋ยวเดียวก็พัง ไปไม่รอดหรอก ทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะ พระพุทธเจ้าท่านสอนทำกุศลให้ถึงพร้อม ละบาป ไม่ทำบาป ความดีอะไรมีโอกาสทำก็ทำ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ส.ค.​58

Direct download: 580823.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13am +07

ต้องพึ่งตัวเอง ไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่น เรื่องที่เหลวงไหลที่สุดนะ คือเรื่องจะไปให้คนอื่นเขาดูสภาวะให้ การรู้สภาวะต้องรู้ด้วยตัวเอง แล้วเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์ ไม่ใช่มานั่งถามคนอื่น ตอนนี้จิตหนูเป็นยังไง จะแก้ยังไง แต่ละคำสะท้อนว่าไม่มีการศึกษาทางธรรมะเลย พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 25 ก.ค. 58 B

Direct download: 580725B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

(ปฏิจจสมุปบาท) "เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี" เป็นการบอกว่า ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร ทุกอย่างมีขึ้นมาเพราะมีเหตุ พอเหตุดับมันก็ดับ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 25 ก.ค.​58 A

Direct download: 580725A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:03pm +07

"พอเราทำแบบไม่ได้หวังผลอะไร มันจะได้ผลเร็ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

Direct download: 580822.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:54pm +07

"ใจมันเปลี่ยนสักอย่างเดียวนะ ชีวิตมันก็เปลี่ยน พอจิตใจของเราเปลี่ยนไป มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้น เราก็ประพฤติปฏิบัติถูกมากขึ้น ดำรงชีวิตถูกต้องมากขึ้น ก็มีความสุขเยอะขึ้น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 18 ก.ค. 58 B

Direct download: 580718B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:11am +07

"เวลาที่ใจเราเป็นธรรมดา มันไม่ได้ดัดแปลง ถ้าเราดัดแปลงไปแล้ว ทำให้ขรึมๆ อะไรอย่างนี้ เราก็ไม่ธรรมดา มันจะเห็นของเป็นธรรมดาไม่ได้ - ไม่เห็นธรรมะแล้ว ธรรมะเป็นของธรรมดานี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 18 ก.ค. 58 A

Direct download: 580718A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:56pm +07

"ใจนี้มันเป็นของแปลก ถ้ามันเข้าไปติดอยู่กับอะไรมันก็จะทุกข์ทุกทีเลย คนสติปัญญาไม่พอก็ไม่เห็น.. เราเป็นชาวพุทธเราก็สังเกตจิตสังเกตใจของเรา จริงหรือไม่จริง.. มันสุขหรือมันทุกข์กันแน่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช ที่เอไอเอ วันที่ 19 สิงหาคม 2558

Direct download: 580819.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:22pm +07

"จะดูจิตอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติ เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดสุข เกิดทุกข์ เกิดกุศล เกิดอกุศล เกิดยินดีเกิดยินร้าย ให้รู้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 12 ก.ค. 58

Direct download: 580712.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:49am +07

"การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำอะไรนักหนาหรอก โดยเฉพาะในขั้นวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ใช่การทำ แต่เป็นการเห็นกายเห็นใจอย่างที่กายเป็น อย่างที่ใจเป็น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 11 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580711.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:33am +07

"ที่ถูกมีนิดเดียว ที่ผิดมีเยอะ แต่อย่าหาที่ถูก อย่าทำที่ถูก ให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเอง ถูกที่ละหน่อยๆ นะ บ่อยๆ เข้าก็ได้เยอะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๖๐ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580704.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:28pm +07

"ธรรมะถ้าเราคิดว่าจะทำยังไง ผิดแล้วล่ะ วิปัสสนาไม่มีคำว่าทำ มีแต่ว่าเห็นอย่างที่มันเป็น ที่คิดว่าทำยังไงจะถูก ทำยังไงจะดี ก็คือปรุงแต่งขึ้นมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 3 ก.ค. 58 B

Direct download: 580703B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:19am +07

"อย่าไปคิดว่าปฏิบัติเอามรรคผลนิพพาน หรือเอาดีเอาวิเศษอะไร มันจะไม่ได้ ปฏิบัติแล้วอย่าเอาเข้าตัว ปฏิบัติถวายพระไป ถ้าปฏิบัติแล้ว กูจะได้ดีสักที กูจะได้เก่งสักที กูจะได้หลุดพ้นสักที กูมันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งภาวนายิ่ง self จัด คิดว่าเราปฏิบัติบูชาพระ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 3 ก.ค. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580703A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:03am +07

"จิตแสดงธรรมะให้เราดูตลอดเวลา แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เขาเป็นของเขาเอง เราไม่ได้เจตนาที่จะเพ่ง มันก็เพ่งของมันเอง เราเจริญปัญญาก็เจริญกันง่ายๆ อย่างนี้ ดูจิตมันทำงาน เห็นมันทำงานได้เอง แค่นั้นก็พอแล้ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 20 มิ.ย. 58 B

Direct download: 580620B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:28pm +07

"พวกเราก็คิดแต่จะแก้กรรม ไม่ยอมรับ มีหนี้แล้วไม่ยอมใช้ มีหนี้ก็ต้องใช้ แต่ว่าเวลาอกุศลให้ผลแล้วภาวนาเข้า สร้างความดีให้เหนือกว่า" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 20 มิ.ย. 58 A

Direct download: 580620A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:12pm +07

"อยากจะพ้นทุกข์ ต้องทำ เรื่องอะไรพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมเหมือนสัตว์โลกที่ไม่เคยได้ยินธรรมะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 60 วันที่ 14 มิถุนายน 2558

Direct download: 580614.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:31am +07

"เรียนธรรมะเราไม่เรียนด้วยการคิด เราเรียนด้วยการเข้าไปเห็น เข้าไปประจักษ์ ต่อหน้าต่อตา ดูกายทำงานดูใจทำงาน ถึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 13 มิ.ย. 58 B

Direct download: 580613B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:14am +07

"จิตไม่ถึงฐานเดินปัญญาไม่ได้จริง มีแต่คิดเอา คิดเรื่องไตรลักษณ์แต่มันไม่เกิดปัญญาจริงหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 60 13 มิ.ย. 58 A

Direct download: 580613A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:54am +07

"กรรมฐานเป็นของเฉพาะตัว ใครถนัดอะไรใช้อันนั้น... ที่สำคัญคือหลักของการปฏิบัตินะ ไม่ใช่รูปแบบ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 58

Direct download: 580802.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:27pm +07

"พวกเรามาเรียนที่นี่ เรามุ่งธรรมะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพันกัน ถึงบางคนยังไม่บริสุทธิ์แต่ว่าก็ยังอยากรู้วิธีจะได้เอาไปปฏิบัติ วันหนึ่งก็จะพ้นทุกข์ไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 1 มิ.ย. 58 A (วันวิสาขบูชา)

Direct download: 580601A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:51am +07

1 « Previous 32 33 34 35 36 37 38 Next » 48