"ตั้งใจรักษาศีล ศีล ๕ ก็พอแล้ว ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว คือเรื่องของสมาธิ แล้วก็เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไป ก็คือปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญาแก่กล้า ใจก็จะหลุดออกจากโลก หลุดเอง" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

Direct download: 580812.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:49pm +07

"ละความเชื่อเก่าๆ ทิ้งเสียบ้าง เปิดใจขึ้นมาจะได้อะไรที่มันใหม่กว่าเก่า แล้วไปลองดูว่าที่หลวงพ่อสอนน่ะ สามารถเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราได้จริงหรือเปล่า ทิ้งของเดิมไปก่อน ลองทำดูสักสองสามเดือน ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็เลิกไป ไปเรียนอย่างอื่นต่อ แสดงว่าไม่ถูกจริต ไม่รับรองว่าทุกคนเรียนแล้วจะสำเร็จ แต่ส่วนใหญ่ทำเดือนสองเดือนชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนหมดแล้วล่ะ พยายามฝึกนะ จิตไหลแล้วรู้ๆ รู้สึกไปสบายๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

Direct download: 580809.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:21pm +07

"ช่วยกันรักษาสืบทอดไป ธรรมะเราได้มาจากพระพุทธเจ้า หน้าที่พวกเราต้องรักษาไว้ สืบทอดออกไป อย่าประมาทนะ ธรรมะอาจจะหายไปเมื่อไรก็ได้ " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ช่วงสอง

Direct download: 580808B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:38pm +07

"ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตจะเลิกเคลื่อน เพราะจิตเคลื่อนได้ด้วยอำนาจของโมหะ ชื่อว่าอุททัจจะ อุททัจจะนี้แพ้สติ เมื่อไรเกิดสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลส เมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่าน เมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับ เมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580808A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:26pm +07

"ไม่ต้องไปคิดมาก ดูของเรานี่ล่ะ ขยันดูไปบ่อยๆ เดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจด้วยตัวเอง ไม่ได้เข้าใจเพราะเชื่อใคร ศรัทธาจะแน่นแฟ้นเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนจริง พระธรรมมีจริง พระสงฆ์มีจริง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20 กันยายน 2558

Direct download: 580920.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:32pm +07

"ความมัว ความฟุ้งซ่าน ความไม่มีแรง ก็เป็นสภาวะ มีค่าเท่ากันกับความสว่าง ความใส ความสงบ ความมีเรี่ยวมีแรง ต่างก็สอนไตรลักษณ์เท่าๆ กัน บทเรียนอันเดียวกันนะ แต่ครูสองคน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ช่วงสอง

Direct download: 580807B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11pm +07

"คำว่ามีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าอะไร เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือรูปธรรมกับนามธรรมนั้นเอง ไม่มีอย่างอื่น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580807A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:00pm +07

"ปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้ ด้วยการอ่านๆ ฟังๆ หรือคิดๆ เอา ปัญญาที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงๆ เป็นปัญญาจากการเห็นเอา ปัญญาจากการเห็นความจริงของกาย ปัญญาจากการเห็นความจริงของใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่กรมศุลกากร วันที่ 9 กันยายน 2558

Direct download: 580909.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:19pm +07

"ธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้นะ ฟังแล้วต้องปฏิบัติ นี่ฟังแล้วเราก็จำไว้ มันเข้าสมอง มันไม่เข้าใจ เข้าใจได้ถึงจะสู้กิเลสได้ กิเลสมันอยู่ที่ใจเรา ไม่ได้อยู่ในสมอง ดังนั้นเมื่อฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติ"

Direct download: 580906.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:43pm +07

"อย่างแค่เราเห็นว่าร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้า ใจเป็นคนดู อย่างนี้ก็เรียกว่าฆนแตกเหมือนกัน กายกับใจแยกออกจากกัน ก็จะเห็นว่าร่างกายถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราหรอก จิตเป็นคนดู ตอนแรกก็เห็นว่าจิตเป็นเรา ต่อไปก็เห็นว่าจิตนี้ก็บังคับไม่ได้" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580731.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:10pm +07

"เมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นก็มีความทุกข์ จะห้ามใจไม่ให้อยากก็ห้ามไม่ได้ ใจมันอยากได้เอง ตรงที่ใจมันอยากได้เอง บังคับมันไม่ได้ เรียกว่าอนัตตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 2 กันยายน 2558

Direct download: 580902.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:40pm +07

"รักษาศีลห้า แล้วก็ทำในรูปแบบ จะทำให้มีพลัง เจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลย ไม่ค่อยมีแรง แต่ถ้าถือศีล ทำในรูปแบบ แต่ไม่ทำในชีวิตประจำวัน โอกาสได้มรรคผลนี่ต่ำมากเลย สอนให้เยอะแล้วนะ อยู่ที่ทำเอาเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 58

Direct download: 580830.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:10pm +07

"ฝึกจิตฝึกใจให้ดีงามขึ้นไปเรื่อยๆ อะไรที่ท่านให้ละก็ละเสีย ละบาปอกุศลทั้งหลายด้วยศีล ท่านให้เจริญสมาธิและปัญญา ก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นมา" พระธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 30 ก.ค. 58 C

Direct download: 580730C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:32pm +07

"ภาวนากันนะ ตั้งอกตั้งใจอย่าให้เสียชาติเกิด อย่าให้เสียใจทีหลังว่ามีโอกาสภาวนาแล้วไม่ได้ภาวนา ไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับการปฏิบัติธรรมหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 30 ก.ค. 58 B

Direct download: 580730B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:22pm +07

"ฝึกใจให้สงบ เรียกว่าสมถกรรมฐาน ฝึกให้ฉลาด เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ฉลาดคือรู้ความจริงของรูปนามกายใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 60 วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 A

Direct download: 580730A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:18pm +07

"คุณงามความดีทั้งหลายที่เราสร้างจะสะสมเป็นพลัง ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วศีลก็ไม่ถือ สมาธิก็ไม่ทำ เดี๋ยวเดียวก็พัง ไปไม่รอดหรอก ทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะ พระพุทธเจ้าท่านสอนทำกุศลให้ถึงพร้อม ละบาป ไม่ทำบาป ความดีอะไรมีโอกาสทำก็ทำ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ส.ค.​58

Direct download: 580823.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13am +07

ต้องพึ่งตัวเอง ไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่น เรื่องที่เหลวงไหลที่สุดนะ คือเรื่องจะไปให้คนอื่นเขาดูสภาวะให้ การรู้สภาวะต้องรู้ด้วยตัวเอง แล้วเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์ ไม่ใช่มานั่งถามคนอื่น ตอนนี้จิตหนูเป็นยังไง จะแก้ยังไง แต่ละคำสะท้อนว่าไม่มีการศึกษาทางธรรมะเลย พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 25 ก.ค. 58 B

Direct download: 580725B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

(ปฏิจจสมุปบาท) "เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี" เป็นการบอกว่า ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร ทุกอย่างมีขึ้นมาเพราะมีเหตุ พอเหตุดับมันก็ดับ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 25 ก.ค.​58 A

Direct download: 580725A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:03pm +07

"พอเราทำแบบไม่ได้หวังผลอะไร มันจะได้ผลเร็ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

Direct download: 580822.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:54pm +07

"ใจมันเปลี่ยนสักอย่างเดียวนะ ชีวิตมันก็เปลี่ยน พอจิตใจของเราเปลี่ยนไป มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้น เราก็ประพฤติปฏิบัติถูกมากขึ้น ดำรงชีวิตถูกต้องมากขึ้น ก็มีความสุขเยอะขึ้น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 18 ก.ค. 58 B

Direct download: 580718B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:11am +07

"เวลาที่ใจเราเป็นธรรมดา มันไม่ได้ดัดแปลง ถ้าเราดัดแปลงไปแล้ว ทำให้ขรึมๆ อะไรอย่างนี้ เราก็ไม่ธรรมดา มันจะเห็นของเป็นธรรมดาไม่ได้ - ไม่เห็นธรรมะแล้ว ธรรมะเป็นของธรรมดานี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 18 ก.ค. 58 A

Direct download: 580718A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:56pm +07

"ใจนี้มันเป็นของแปลก ถ้ามันเข้าไปติดอยู่กับอะไรมันก็จะทุกข์ทุกทีเลย คนสติปัญญาไม่พอก็ไม่เห็น.. เราเป็นชาวพุทธเราก็สังเกตจิตสังเกตใจของเรา จริงหรือไม่จริง.. มันสุขหรือมันทุกข์กันแน่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช ที่เอไอเอ วันที่ 19 สิงหาคม 2558

Direct download: 580819.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:22pm +07

"จะดูจิตอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติ เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดสุข เกิดทุกข์ เกิดกุศล เกิดอกุศล เกิดยินดีเกิดยินร้าย ให้รู้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 12 ก.ค. 58

Direct download: 580712.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:49am +07

"การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำอะไรนักหนาหรอก โดยเฉพาะในขั้นวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ใช่การทำ แต่เป็นการเห็นกายเห็นใจอย่างที่กายเป็น อย่างที่ใจเป็น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 11 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580711.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:33am +07

"ที่ถูกมีนิดเดียว ที่ผิดมีเยอะ แต่อย่าหาที่ถูก อย่าทำที่ถูก ให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเอง ถูกที่ละหน่อยๆ นะ บ่อยๆ เข้าก็ได้เยอะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๖๐ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580704.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:28pm +07

1 « Previous 26 27 28 29 30 31 32 Next » 42