"แทนที่เอาเวลามาคอยตามพันแข้งพันขาหลวงพ่อ เอาเวลาไปภาวนา อย่ามาผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์แบบลูกแหง่...ต้องเข้มแข็ง ต้องพัฒนาตัวเองนะ ฝึกตัวเอง แล้วก็ช่วยผู้อื่น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590220)

Direct download: 590220.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:04pm +07

"รู้สึกไหม ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เรานี้ไม่ได้เกิดตลอดเวลา เกิดดับเหมือนกัน เพราะฉะนั้น บางครั้งจิตทรงสมาธินิ่งๆ ไม่คิดอะไร ทุกอย่างว่างเปล่า บอกว่าไม่มีเรา ออกจากสมาธิมาก็มีเราอีกแหละ...ฉะนั้น เวลาที่เราจะวัดกิเลสตัวเอง เราวัดในใจที่ธรรมดานี้ อย่าไปเข้าฌานวัด เข้าสมาธิวัด วัดไม่ได้จริง กิเลสไม่โผล่ อยู่ในชีวิตธรรมดานี้ แล้ววัดเอา ในภาวะปกติที่ไม่ได้ไปปรุงแต่งให้จิตนิ่งๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590214B)

Direct download: 590214B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:43pm +07

"สมาธิสงบ จิตเป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นหนึ่ง... สมาธิที่ใช้เจริญปัญญา จิตเป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้ อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จิตเป็นหนึ่ง ในลักษณะที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่ใช่เป็นหนึ่งแบบแข็งกระด้าง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590214A)

Direct download: 590214A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:33pm +07

จุดสำคัญไม่ได้อยู่ทีสภาวะสว่างหรือมัวนะ จุดสำคัญอยู่ที่ว่าจิตเรามีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมา พอมันมัวขึ้นมา จิตไม่ชอบก็รู้เอา ... ไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้มันหาย แต่ฝึกเพื่อจะดูไตรลักษณ์ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590213B)

Direct download: 590213B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:45am +07

"ไม่ใช่เรื่องยากนะ ที่เราจะรู้กายอย่างที่กายเป็น ไม่ใช่เรื่องยาก ที่เราจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็น ขอให้มีความใส่ใจที่จะรู้เท่านั้นเอง มีมนสิการ สนใจ ใส่ใจ คอยระลึกอยู่ ไม่บังคับจิต ... ใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติ จิตใจที่เป็นธรรมดา จิตใจที่รู้ตื่นเบิกบาน สบายๆ นี่แหละ ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกาย...ของใจ นี่เป็นหลักการปฏิบัติที่สำคัญนะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590213A)

Direct download: 590213A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:22am +07

"จิตจะมีสติ ได้ ก็ต้องจำสภาวะได้ หัดไปก่อน จนจิตจำสภาวะได้ ความโกรธ ความโลภ ความหลง ดูเหมือนกัน คือ จิตไหลไปคิด ถ้าจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทัน จิตมันก็จะตื่นขึ้นมา จิตที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยถึงเอามาทำวิปัสสนา มันจะเห็นเลยว่า จิตที่ไหลไปคิด เกิดแล้วก็ดับ เกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา จิตที่รู้สึกตัว เกิดแล้วก็ดับ แล้วก็ไหลไปอีก นี่ถ้าเราเห็นบ่อยๆ ใจมันก็จะเห็นเกิดดับ ก็จะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงของมัน สภาวะธรรมอื่นๆ ก็ดูเหมือนกัน นี้ถ้าเราดู เห็นบ่อยๆ ใจจะเริ่มมีปัญญาขึ้นมาจะคลายความยึดถือ มันจะเห็นเลยว่าทุกสภาวะเลย ไม่ใช่ตัวเราหรอก นี้ถ้ามันได้ปัญญารวบยอดขึ้นมา มันก็จะละความเห็นผิดว่า กายกับใจเป็นตัวเรา ทางธรรมะเรียกว่าพระโสดาบัน" พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (ครูบาอ๊า) - คอร์สกลุ่มธรรมทาน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Direct download: sci590220.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:32am +07

"ก่อนจะง่าย ยากทุกคน ต้องอดทนนะ ยอมยากตั้งแต่วันนี้แล้วง่ายในอนาคตดีกว่า ดีกว่าเหลวไหลในวันนี้แล้วอนาคตก็ยังยากอย่างเดิม จนหมดพระพุทธเจ้าไปหลายองค์แล้วก็ยังภาวนาไม่ได้อย่างเดิม ใช้ไม่ได้นะ ค่อยๆ ฝึกไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

Direct download: 590320.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:46am +07

"ศาสนาพุทธแท้ๆ... เป็นศาสนาของสติ ศาสนาของปัญญา ศาสนาของการพึ่งตนเอง คนส่วนใหญ่อ่อนแอ อยากให้คนอื่นช่วย... ไม่ได้คิดจะพึ่งตนเอง และก็ไม่อยากฝึกตนเองด้วย ตามใจกิเลสไปเรื่อยๆ แต่ละวันๆ เคารพผลประโยชน์ เคารพวัตถุ ไม่ได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร... ชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590212B)

Direct download: 590212B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:47pm +07

"จิตดวงเดียวนี่แหละ สร้างขันธ์ ๕ ขึ้นมาทั้งหมดเลย มีขันธ์ ๕ ขึ้นมาก็ขยายความรู้สึกออกไป มีตัวเรา แล้วก็มีของเรา มีของคนอื่น...มีโลก มีจักรวาล ออกไปอีก จักรวาลนี้ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตดวงเดียวนี่เอง สุข ทุกข์ ดี ชั่ว ทั้งหลาย ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตดวงเดียวนี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590212A)

Direct download: 590212A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:43pm +07

"ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่าน สมาธิจะเกิด ถ้าเรารู้ความรู้สึกทั้งหลาย สภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็น สติจะเกิด มันมีตัวเฉพาะอยู่ตัวหนึ่ง คือ ถ้ารู้ความฟุ้งซ่าน สมาธิจะเกิด... ใจฟุ้งซ่านเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะหนีไปคิด รองลงมาก็หนีไปดู รองลงไปอีกก็หนีไปฟัง ส่วนจิตไหลไปดมกลิ่น ไปลิ้มรส ไปรู้สัมผัสทางกาย มีไม่มาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2559 (590316)

Direct download: 590316.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:22pm +07

"ไม่นานก็ตายจากกัน.... ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน เราใช้เวลาให้มีประโยชน์ที่สุด อย่าไปเสียใจทีหลัง ว่าที่ผ่านมาละเลยการปฏิบัติ พอใกล้จะตาย มานึกถึงหลวงพ่อ ขอให้หลวงพ่อไปช่วย หลวงพ่อไม่ใช่หมอ แล้วก็ไม่ใช่ปอเต็กตึ๊ง ไม่รู้จะช่วยยังไง เราต้องช่วยตัวเอง สอนกรรมฐานให้ภาวนา ไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ต้องอยู่ด้วยตัวเอง มีความสุขอยู่ด้วยตัวเองให้ได้..." หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมวัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590206B)

Direct download: 590206B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:34pm +07

"เวลาอยากได้อะไรมีความทุกข์ไหม คนทั่วไปจะเข้าใจผิดอย่างหนึ่ง คิดว่าเวลามีความอยากได้เนี่ย ยังไม่ทุกข์ ต้องไม่สมอยาก ต้องผิดหวังก่อนถึงจะทุกข์ แต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลย ทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนะ ความทุกข์เกิดขึ้นทันที จิตใจเราเสียอิสระภาพไปแล้ว จิตใจเราถูกบีบคั้นแล้ว ให้ดิ้นรนเพื่อจะไปเอาไอ้สิ่งที่อยากได้ งั้นถ้าเมื่อไหร่ความอยากเกิดขึ้นนะ ความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590206A)

Direct download: 590206A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:25pm +07

"ยิ่งพยายาม ก็ยิ่งยึดถือ...วางจิตดวงเดียว ก็คือ วางโลกทั้งโลก ยึดจิตดวงเดียว ก็คือ ยึดโลกขึ้นมาได้ทั้งหมดเลย ยึดขันธ์ขึ้นมาได้ทั้งหมดเลย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590205)

Direct download: 590205.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:21pm +07

"ธรรมะช่วยเราได้ วันข้างหน้า พวกเราจะต้องเผชิญกับการที่จะต้องอยู่ลำพัง...เตรียมไว้เถิด ต้องเจอ ต้องอยู่คนเดียว จะอยู่อย่างไร อยู่แบบเศร้าโศก ตรอมใจว่าถูกทอดทิ้ง หรืออยู่แบบรู้ตื่น เบิกบาน อยู่ที่เราฝึกเอา...เราทำตัวให้พร้อมที่จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องเติบโตนะ ต้องเข้มแข็ง...(ศาสนาพุทธ)ไม่ใช่ศาสตร์ของคนมองโลกแง่ร้าย แต่เป็นศาสตร์ของคนมองโลกตามความเป็นจริง..." พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (590129B)

Direct download: 590129B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:18pm +07

"ปัญญาเกิดจากสัญญานะ - สัญญาที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีสัญญา คือการหมายรู้ที่ถูกต้อง ปัญญาไม่เกิดหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (590129A)

Direct download: 590129A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:15pm +07

"ถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งใดเราจะไม่อิสระนะ สิ่งนั้นยังจะเป็นเจ้านายเรา เราจะต้องรักษามันต้องหวงแหนมัน ต้องดูแลมัน คอยปรนนิบัติมันให้มันมีอยู่ ถ้าไม่ดูแลมันให้ดีเดี๋ยวมันหาย เสียดาย ใจที่กระพร่องกระแพร่งนะมันจะหิว หิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส แต่ถ้าเข้าถึงธรรมสุดท้ายแล้วนะ ใจนี้มีความอิ่มมีความเต็ม ไม่มีความหิวอีก เพราะว่ามันไม่ได้พัวพันตัวเองอยู่ในสิ่งซึ่งแปรปรวน คือภพทั้งหลาย ภพทั้งสามนี้เป็นของแปรปรวน เมื่อจิตไม่เข้าไปติดในภพทั้งสามนี้ ก็สิ้นภพตรงนั้นเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Direct download: 590221.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:31pm +07

ดูจิตแล้วเห็นธรรมได้อย่างไร - เพราะธรรมะเกิดขึ้นที่จิตเป็นจำนวนมาก กุศลเกิดที่จิตนะ ไม่เกิดที่อื่นเลย อกุศล โลภ โกรธ หลง เกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลย กระทั่งมรรคผลก็เกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลย นี่คือธรรมแท้... ธรรมแท้ก็คือธรรมที่เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่พ้นไปคือมรรคผล เป็นโลกุตตรธรรม ก็ค้นพบอยู่ที่จิตนี่เอง จากจิตดวงเดียวนะ ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งก็เข้าใจธรรม ธรรมะก็มาสู่ใจ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ (590124B)

Direct download: 590124B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:10pm +07

"เราภาวนานะ ไม่ใช่เพื่อให้ใจสว่าง ให้ใจสงบ สบายอะไรหรอก สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ จุดหมายปลายทาง เพื่อให้จิตมันพ้นจากทุกข์ เข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์สิ้นเชิง นี่คือจุดหมายปลายทาง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ (590124A)

Direct download: 590124A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:50pm +07

"เราสนใจคนอื่น เราสนใจสิ่งอื่นนะ เราละเลยที่จะรู้สึกตัวเอง มันทำให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ เพราะเราลืมตัวเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Direct download: 590217.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:42am +07

จุดหลักอยู่ที่การตั้งเป้าหมายให้ถูก เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เพื่อความดับสนิทของทุกข์ ไม่ได้ปฏิบัติเอาดี เอาสุข เอาสงบอะไรหรอก เพราะความดีเป็นของไม่เที่ยง ความสุขก็ไม่เที่ยง ความสงบก็ไม่เที่ยง แต่เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสัจจะ เข้าถึงความจริง ความจริงเบื้องต้นก็จะเห็นว่า จริงๆ แล้ว ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรา เป็นแค่ธรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง ความจริงในเบื้องปลาย ก็จะรู้ว่า สิ่งที่มีอยู่ ทั้งกายและใจนี้เป็นตัวทุกข์ เมื่อมันเห็นทุกข์แจ่มแจ้ง จิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจ เมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจแล้ว จิตหลุดพ้นแล้วมันจะมีความสุข ที่ไม่มีอะไรเหมือน มันจะมีความไม่แปรปรวนต่อไปอีกแล้ว ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งมันได้อีกต่อไป มันเป็นอิสระ มันจะเข้าถึงอิสระภาพอย่างแท้จริง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมวัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ (590123B)

Direct download: 590123B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:41am +07

"พอใจมีความสุข สมาธิจะเกิด เพราะสมาธิเกิดจากความสุข...ไปดูตัวเองว่าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุข อารมณ์ไม่ยั่วกิเลส ไม่ผิดศีลผิดธรรม เราก็อยู่กับอารมณ์นั้นเรื่อยๆ...หนีก็ช่างมัน ไม่ว่ามัน เรามารู้อารมณ์นั้นอย่างสบายๆ...จิตใจก็มีความสุข อารมณ์ก็มีความสุข สุขกับสุขเจอกับปุ๊บนะ สงบปั๊บเลย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ (590123A)

Direct download: 590123A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:34am +07

"ถ้าเมื่อไร เราเข้าใจอริยสัจ เรียกว่า เราได้สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา... ถ้าไม่มีอริยสัจ ก็คือไม่มีศาสนาพุทธ...อริยสัจเป็นธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้... ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าสอน มันจะประมวลลงได้ในอริยสัจ ๔ นี้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ (590122)

Direct download: 590122.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:30am +07

"ถ้าเราวิจารณ์คนอื่นด้วยมุมมองของเราคนเดียว ไม่รู้จักคำว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา มันจะเกิดแต่ความขัดแย้ง...ถ้าเรามองคนอื่น เราจะเพ่งโทษ เพ่งโทษคนอื่นไม่ใช่เรื่องดีนะ ใจเราจะว้าวุ่น และนำความทุกข์ ความเดือดร้อน ความวุ่นวายให้เกิดขึ้นด้วย...ไปเห็นความชั่วของคนอื่น เราตัดสินว่าเขาชั่วด้วยสายตาของเรา เขาอาจจะดีก็ได้...เราไม่รู้เหตุผลของเขา...วิจารณ์มั่วๆ บาปนะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ (590116B)

Direct download: 590116B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:00am +07

"ธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นแค่ผู้รู้อย่างเดียว มันเป็นผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่งด้วย ฉะนั้น ต้องมาพัฒนาจิตที่เป็นผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่ง มาให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเสียก่อน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ (590116A)

Direct download: 590116A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:54am +07

"เราอยากเรียนธรรมะนะ ธรรมะคือเรื่องธรรมดา ทีนี้ เราไปทำเสียร่างกายก็ผิดธรรมดา จิตใจก็ผิดธรรมดา เลยหาธรรมดาไม่เจอสักที" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ (590103B)

Direct download: 590103B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:49am +07

1 « Previous 23 24 25 26 27 28 29 Next » 44