"ทำไมประคองตอบได้ไหม เพราะกิเลส เราไปประคองจิตเนี่ย ลึกลงไปก็คืออยากดี โลภ ให้รู้ทันว่าโลภ กิเลสดับ การกระทำกรรมคือการประคองดับ ความอึดอัดเป็นวิบาก เพราะการประคอง ความทุกข์ที่เกิดขึ้น อยู่ไปอีกพักหนึ่งแล้วดับ ไม่ดับทันทีหรอกต้องชดใช้ งั้นเวลาเราภาวนาแล้วแน่นขึ้นมาเนี่ย หรือเราทุกข์ขึ้นมา อย่าหาทางแก้ทุกข์นะ ทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละ ทุกข์เป็นตัววิบาก ทำไมมันทุกข์ขึ้นมา เพราะมีการกระทำกรรม ทำไมมีการกระทำกรรม เพราะมีกิเลส ตัดที่ตัดนี่ตัดตรงต้นตอ ตัดที่กิเลส ตรงที่เราละเนี่ย ละตรงกิเลส ตรงวิบากเนี่ยคือตัวทุกข์ให้รู้ ไม่ใช่ให้ละ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601118B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อันแรกรู้จักเลือกอารมณ์ อันที่สองรู้จักใช้จิตที่มีความสุขไปหมายรู้อารมณ์ แค่ไปหมายรู้เท่านั้น ไประลึกถึงอารมณ์ ไประลึกถึงอารมณ์นั้น เรียกไปมนสิการถึงอารมณ์นั้น เช่น หลวงพ่ออยากทำความสงบ หลวงพ่อ มนสิการถึงลมหายใจ สงบทันที" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601118A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ไม่ใช่สมาธิเฉยๆ ทำให้เกิดปัญญานะ สมาธิส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญา ต้องสมาธิที่ถูกต้อง คือสมาธิที่จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคนดูสภาวะทั้งหลาย นั่นคือสมาธิที่ถูกต้อง คือสัมมาสมาธิ อันนั้นจะทำให้เกิดปัญญา เพราะว่าทำให้จิตถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ จิตถอนตัวจากสถานการณ์ทั้งหลาย จากปรากฏการณ์ทั้งหลาย จิตถอนตัวออกมาเป็นคนดู เมื่อจิตถอยออกมาเป็นคนดูแล้ว มันจะเห็นความจริงได้ชัด ความจริงของรูปคือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา ความจริงของนามคือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นจิตใจเราต้องตั้งมั่น จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601112B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่มากระทบไม่ได้มีความหมายอะไร ความหมายมันอยู่ที่ใจไปแปล อาศัยสัญญา ความจำได้ หมายรู้ไปแปล พอแปลความหมายขึ้นมา คราวนี้เริ่มให้ค่าแล้ว แปลความหมายได้ว่าอันนี้คืออันนี้ เริ่มให้ค่าแล้ว ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี อันนี้สวยอันนี้ไม่สวย อันนี้ถูกใจอันนี้ไม่ถูกใจ ใจทำงานต่อไป ถ้าเราฉลาดในการภาวนานะ ตามองเห็น ใจจะเป็นกลาง รู้เลยว่า มันอยู่ที่ความคิดของเรา" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601112A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ภาระอะไร ที่ไม่ใช่กิจที่ควรทำ สำรวจ ภาระที่ไม่จำเป็น ก็ปลดออกไป เราจะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อการภาวนานะ เวลาภาวนานะช่างหายากซะเหลือเกิน เวลาเล่น face เล่น line นี่เยอะ ทำไมต้องไปเล่น? เพื่อให้คนอื่นนึกได้ว่า เรายังอยู่ ฉันยังอยู่ ฉันยังอยู่ มันคือการย้ำอัตตาตัวตนนั่นเอง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601111B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"มีตัณหาอยากได้อยากดี มีมานะอยากเด่น มีทิฏฐิยึดแต่ความคิดความเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ถ้าเรามี ๓ ตัวนี้ รับรองเลยว่าช้าแน่นอน ทำไมกล้ารับรอง เพราะพระพุทธเจ้าบอก องค์ธรรม ๓ ตัวนี้เรียก ปปัญจธรรม ถ้าใครมี แม้ตัวใดตัวหนึ่ง ก็ช้าแล้วล่ะ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601111A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ผัสสะมากระทบนะ ผัสสะไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอก แต่ความอยากของเรา ทำให้เราทุกข์ เรารู้ทันใจที่อยากขึ้นมา อย่างอารมณ์ไม่ดีมากระทบ ใจเราไม่ชอบ รู้ว่าไม่ชอบนะ ถ้าไม่รู้ทัน เราไม่ชอบ เราจะอยากให้มันหายไป เกิดวิภวตัณหา แล้วเราก็ทุกข์ ใจมันจะดิ้น แล้วก็ทุกข์ คนอื่นไม่ได้ทำความทุกข์ให้เรานะ ผัสสะทั้งหลายไม่ได้ทำความทุกข์ให้เรา มันกระตุ้นให้จิตทำงาน ให้จิตมีตัณหา แล้วจิตก็ทุกข์ของจิตเอง ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ เราจะไม่โทษคนอื่น เราจะไม่โทษสิ่งอื่น อะไรเกิดขึ้น เราจะดูตัวเอง อันนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่ดีนะ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601105B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำไมเราไม่มีปัญญา ทำไมเรามีแต่ความเห็นผิด ความเห็นผิดนั้น มีรากเหง้ามาจากการคิดผิดๆ การคิดผิดๆ มีรากเหง้ามาจากการหมายรู้ผิดๆ หมายรู้ผิดไปเรียกว่า สัญญาวิปลาส คิดผิด เรียกว่า จิตตวิปลาส เห็นผิด ทิฏฐิวิปลาส ทิฏฐิความเห็นคลาดเคลื่อนไม่ตรงความจริง เราจะฝึกภาวนาจนกระทั่งได้สัมมาทิฏฐิ ได้ทิฏฐิที่ถูก ไม่ใช่ทิฏฐิที่วิปลาส ถ้ามีสัมมาทิฏฐิที่ถูกก็คือ รู้ว่า รูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์ เพราะรู้ตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่าย คลายความยึดถือ แล้วหลุดพ้น จิตจะหลุดพ้นจากรูปจากนาม ไม่ยึดถือ แล้วก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีก ที่สุดของทุกข์ เข้าถึงความบริสุทธิ์ ก็ตรงที่ไม่ยึดถืออะไรเลยนี่แหละ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601105A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราหัดดูจิตดูใจไป รับรองว่าไม่ช้าหรอก แต่ต้องมี "อิทธิบาทสี่" ถ้าไม่มีอิทธิบาทสี่ ไม่มีฉันทะในการดู นานๆ ชำเลืองทีหนึ่ง แล้วก็พอแล้ว มักน้อยสันโดษเหลือเกินในความดี สันโดษเค้าไม่ได้เอาไว้ใช้กับความดีนะ ไม่ใช่ว่าสันโดษในคุณธรรม พอใจแล้วหล่ะ มีคุณธรรมแค่นี้ พอใจแล้วหล่ะ อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญ ให้ขวนขวาย ให้ทำให้มาก ให้ทำให้เจริญเรื่องความดี ไม่ใช่ว่าพอใจในความดีที่มีอยู่" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601104B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การปฏิบัติไม่ใช่ การหลับหู หลับตา ไปนั่งสมาธิ หรือการเคร่งเครียดเดินจงกรม แต่มันคือ ความมีสติ คอยรู้กาย คอยรู้ใจของเราไปเรื่อยๆ ตามองเห็น ร่างกายเป็นยังไงรู้สึก จิตใจเป็นยังไงรู้สึก จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายกระทบสัมผัส ใจเราคิดนึก ร่างกายเราเป็นยังไงรู้สึก จิตใจเราเป็นยังไงรู้สึก" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601104A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"กรรมฐานอะไรดีที่สุด ไม่มีนะ กรรมฐานที่ดีที่สุด กรรมฐานที่ดีที่สุดต้องมีเติมว่า สำหรับเรา แต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น ไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูป หลวงพ่อเลยไม่ได้สอนนั่งสมาธิพร้อมกัน เดินจงกรมพร้อมกัน ทำอะไรพร้อมๆกัน ไม่ได้สอนอย่างนั้น ทำไมไม่สอน เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน เวลาคนเข้าไปเรียน หรือพระเข้าไปเรียนกับพระพุทธเจ้า ฟังอย่างเดียว ฟังเสร็จแล้วแยกย้ายปฏิบัติ ทางใครทางมัน บางองค์ถนัดดูกาย ก็ดูกาย บางองค์ถนัดเข้าฌานก่อน ก็เข้าไปนะ บางองค์ทำอะไรก็ทำ ต่างองค์ต่างทำ แล้วแต่ความสะดวก บางองค์ก็ชอบอยู่ในถ้ำ บางองค์ก็ชอบอยู่กลางแจ้ง แล้วแต่จริตนิสัย ทางใครทางมันนะ ไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุด กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เหมาะกับเรา ทำยังไงจะเหมาะ กรรมฐานอะไรที่สติเกิดบ่อย เอาอันนั้นแหละ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

Direct download: 601029B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

“ข้อ 1 ของการดูจิตนะ อย่าดักดู ให้สภาวะเกิด แล้วค่อยรู้เอา ข้อ 2 ระหว่างที่รู้ อย่ากระโจนลงไปรู้ ดูห่างๆ ดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย ข้อ 3 ดูแล้ว แต่ใจต้องเป็นกลาง ปกติพอเรารู้สภาวะอันใดอันหนึ่ง จิตจะไม่เป็นกลางหรอก โดยธรรมชาติ มันจะยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง อย่างความสุขเกิด หรือกุศลเกิด จิตเรายินดีพอใจ กิเลสเกิด หรือความทุกข์เกิด จิตเราไม่พอใจ ให้รู้ทันจิตที่พอใจ จิตที่ไม่พอใจด้วย ถ้าเกิดความยินดีพอใจ ความไม่ยินดี ไม่พอใจเกิดขึ้น ให้มีสติรู้ลงไปอีกทีหนึ่ง” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601029A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตเกิดแล้วจิตวิ่งไปวิ่งมาไหม จิตไม่วิ่งไปวิ่งมา จิตเกิดตรงไหน จิตก็ดับตรงนั้นแหละ เพราะฉะนั้น จิตที่ดู กับจิตที่ฟัง เป็นจิตคนละดวงกัน จิตที่คิด ก็เป็นอีกดวงหนึ่ง คนละแบบกัน ทั้งหมดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย จิตเกิดที่ตาก็ดับ เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับ เกิดที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย ที่ใจ เกิดแล้วดับทั้งสิ้น จิตไม่ได้มีดวงเดียว แล้วก็เที่ยววิ่งไปวิ่งมา" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601028B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้เรียกว่า มีความเพียรนะ ถ้าเดินไปด้วยใจโลภ อยากดี ไม่ได้ละอกุศล อย่างเรานอนอยู่นะ นอนอยู่ ถ้าเราเห็นกิเลส เห็นอะไรของเรานะ เรามีสติรู้ลงไป กิเลสดับลงไป นั่นเราทำความเพียรอยู่ ทั้งๆ ที่นอนอยู่ หลวงปู่มั่น พูดชัดเลยบอกว่า เมื่อไรมีสติ เมื่อนั้นมีความเพียร เมื่อไรขาดสติ เมื่อนั้นขาดความเพียร ความเพียร ไม่ใช่นั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำ เดิมหามรุ่งหามค่ำ แต่คือการที่เรามีสติรู้ทัน รักษาใจของเราจากอกุศล นั้นเอง -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601028A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"หน้าที่เรา มีสติ เรียนรู้ความจริงของรูปนาม กายใจซ้ำแล้วซ้ำอีก นี่คือทางรอดนะ นี่คือทางเดียว ที่จะรอด ทางอื่นไม่ช่วยให้เรารอด อย่างไปนั่งสมาธิ ก็ไม่รอด นั่งสมาธิ จิตสงบไป มีความสุขอยู่ช่วงกำลังของสมาธิ พอสมาธิเสื่อม ก็ทุกข์ใหม่ จิตใจวุ่นวายขึ้นมาใหม่" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601022.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ร่างกายก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ อิริยาบถปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์ มีสติ ระลึกรู้ไป ก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ ก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถ เห็นทุกข์ซะก่อน แล้วค่อยเปลี่ยน เรียนรู้ความจริงสักหน่อย ไหนๆ ก็เห็นทุกข์แล้ว เอามาให้เกิดปัญญาสักหน่อย เอาความทุกข์เป็นหินลับมีดนะ ให้สติปัญญามันแหลมคมขึ้นมา” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601021.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พวกเรามีภารกิจสำคัญนะ แต่ละคนสู้กับกิเลสของตัวเอง แล้วก็ส่งทอดธรรมะออกไปให้คนรุ่นต่อไปให้ได้ อย่างนี้คือหน้าที่ของชาวพุทธ ทำประโยชน์ตนเอง ทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท ไม่ประมาท คือ ทำด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆ อย่างอยากเผยแพร่ แต่เพื่อความดังอย่างนี้ ไม่ใช่ชาวพุทธ แต่อยากเผยแพร่ธรรมะ ด้วยความเมตตากรุณา อย่างนี้เป็นชาวพุทธ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601015B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าใจเรารู้จักเมตตา เวลาเราทำสมาธิจะเร็ว จะสงบเร็ว เพราะเมตตาเป็นกระแสที่ร่มเย็น ฝึกใจเรานะ มองคนอื่น มองสัตว์อื่น มองสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้สึกเป็นมิตร ใจเราจะร่มเย็น ไม่เฉพาะคนอื่นสัตว์อื่นนะ สิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ด้วย" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601015A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ในความเป็นจริง ทุกคนรู้กายรู้ใจได้ แต่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของสำคัญ ก็เลยละเลย ไม่สนใจ ถ้ารู้ก็รู้ได้ทุกคน อย่างร่างกายของเรา หายใจออกหรือหายใจเข้า อย่างนี้ มันยากไหมที่จะรู้ ต้องวางฟอร์มไหม ทำจิตขรึมๆก่อน แล้วถึงจะรู้ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้า ไม่จำเป็นเลย ร่างกายจะยืนเดินนั่งนอน เราต้องทำจิตให้แปลกๆ ไหมถึงจะรู้ เรารู้ด้วยจิตใจที่ธรรมดาที่สุดเลย รู้ไปด้วยจิตใจที่ธรรมดาๆ ร่างกายหายใจออกรู้สึก หายใจเข้ารู้สึก เห็นเหมือนเห็นคนอื่นหายใจนะ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601014B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ในใจเรา จะมีสุข มีทุกข์ มีเฉยๆ หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทั้งวัน ไม่อันใดก็อันหนึ่ง เราหัดสังเกตนะ ใจเราสุข เราก็รู้ ใจเราทุกข์ เราก็รู้ ใจเราเฉยๆ ก็รู้ ถ้าใจเป็นยังไงก็ไม่รู้ ก็คือไม่ได้ปฏิบัติ ถ้าเรารู้อยู่ว่า ความรู้สึกของเราเป็นยังไง เราปฏิบัติอยู่แล้วเราจะพบว่า ความสุข ความทุกข์ ความเฉยๆ เกิดเอง ดับเอง สั่งไม่ได้ เลือกไม่ได้ บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเราหรอก" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601014A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ลมหายใจของเรานี่แหละ เป็นวัตถุมงคลที่วิเศษที่สุดเลยนะ ลองหายใจสิ รับรองไม่ตาย หยุดเมื่อไหร่ ไม่มีมงคลแล้ว อัปมงคลแล้ว เข้าโลง ถ้าเราสามารถเจริญสตินะ หายใจออก รู้สึกตัว หายใจเข้า รู้สึกตัว ลมหายใจนั้นเป็นมงคลสำหรับเราแล้ว เรามีสติ มีสมาธิ ต่อไปก็เกิดปัญญา เห็นความจริง ร่างกายที่หายใจอยู่ ไม่ใช่ตัวเรา วัตถุมงคลอื่นๆ ทำให้หนังเหนียว อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาด เมตตามหานิยม อะไรต่ออะไร สู้เราไม่ได้หรอก เราหายใจไปเรื่อย จิตใจเราสงบ มีความสุข จิตใจที่สงบ จิตใจที่มีความสุข มันมีเสน่ห์อยู่ในตัวเอง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601008B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อไรรู้สึกตัวอยู่ เมื่อนั้นคือเวลาปฎิบัติธรรมนะ เพราะงั้นเราขาดสติไม่ได้เลย ต้องพยามมีสติอยู่ทั้งวัน มีสติอยู่ตลอดเวลา เพราะเราไม่รู้ว่า เมื่อไรจิตเราจะพร้อมสำหรับการบรรลุธรรม" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601008A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"คอยสังเกตตัวเอง อะไรที่ทำแล้วกุศลเจริญ ทำอันนั้นแหละ อะไรที่ทำแล้วกิเลสเจริญ ก็อย่าไปทำ กุศลเจริญหรือกิเลสเจริญ อยู่ที่ไหน อยู่ที่จิตนั่นเอง ฉะนั้น การมีสติคุ้มครองรักษาจิต ตามรู้ตามดูจิตอยู่ วิเศษที่สุดแล้ว" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601007B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ต้องไม่เปิดช่องให้กิเลสมีอำนาจเหนือเรา กุศลเราก็เจริญไปเรื่อยๆ อย่างเราตั้งใจเดินจงกรม อย่าไปตั้งใจเดินจรงกรมว่า หนึ่งพรรษา ออกพรรษา แล้วเลิก อะไรที่ดีๆ ตั้งใจมันทั้งชาติเลย อย่างหลวงพ่อสอนพระ สอนปฎิบัติทั้งชีวิต อย่าคิดว่าปฏิบัติถึงเมื่อไหร่ ลงมือปฏิบัติไปทั้งชีวิตเลย เพราะการปฏิบัติเป็นเรื่องดี ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลย ยิ่งปฏิบัติ ยิ่งดี ยิ่งมีความสุข ทำไมจะต้องมา limit ตัวเองในความดี พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งนะ อย่างอะไรที่ดี ทำมันทั้งชีวิตเลย ค่อยๆ ฝึกตัวเองไป ใจมันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ นะ กิเลสมันก็จะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ สติ สมาธิ ปัญญา จะดีขึ้นเรื่อยๆ ค่อยๆ ฝึกตัวเองไปทุกวัน ทุกวัน อย่าท้อถอย บางทีใจท้อแท้นะ ท้อแท้ก็ไม่เลิกปฏิบัติ อย่างเราตั้งใจไว้ ทุกวันเราจะเดินจงกรม ถึงเวลาเราก็ต้องเดิน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601007A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ใช้ใจที่ธรรมดาที่สุดนะ ไปรู้อารมณ์สบายๆ แป๊บเดียวก็สงบ เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นแต่ละวันแบ่งเวลา ทำในรูปแบบ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง พุทโธก็ได้ หายใจก็ได้ หายใจไปพุทโธไปก็ได้ อันนี้เป็นกรรมฐานกลางๆ ใช้ได้ทุกคน ไม่ยากอะไรนะ ทำไปแล้วคอยรู้เท่าทันจิต จิตสงบก็รู้ จิตฟุ้งซ่านก็รู้ จิตวิ่งหนีไปก็รู้ จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็รู้ ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อย ในที่สุด จิตก็จะสงบลงมา เชื่องขึ้นๆ ตั้งมั่น ไม่หนีไปไหน จิตได้สมาธิที่มีกำลัง เวลาที่เหลือ เจริญสติในชีวิตประจำวัน การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือ มีตาก็ดู มีหูก็ฟัง มีใจก็คิด มีจมูกก็รู้กลิ่น มีลิ้นก็รู้รส มีกายก็รู้สัมผัสทางกาย กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดา แต่พอกระทบอารมณ์แล้วนะ ถ้าเกิดสุขให้รู้ เกิดทุกข์ให้รู้ เกิดกุศลให้รู้ เกิดโลภ โกรธ หลงอะไรขึ้นมา ให้รู้นะ กระทบอารมณ์ไป" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601001B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 10 11 12 13 14 15 16 Next » 41