"สันตติเป็นตัวปิดบังอนิจจังไว้ อิริยาบถนั้นปิดบังตัวทุกข์ไว้ การที่เราไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้ เรามองตัวเองเป็นกลุ่มเป็นก้อน ในร่างกายยาววาหนาคืบกว้างศอก มีสัญญามีใจครองอยู่ รูปนามขันธ์ ๕ มารวมกัน สัญญาก็เข้าไปหมายว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา ไม่เห็นความจริง ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ถ้าอยากให้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ก็ต้องแยกขันธ์ แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ พอแยกออกไปได้เรียกว่าฆนะแตก ฆนะคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อน ถ้าเมื่อไรเรามองตัวเองเป็นกลุ่มเป็นก้อน รูปนามรวมกันอยู่ เราจะรู้สึกว่ามีตัวมีตน แต่ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปได้ จะรู้เลย แต่ละธาตุแต่ละขันธ์ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610217B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610217B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำอย่างไรเราจะสามารถมีชีวิตที่สงบสุขอยู่ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้ เราต้องฝึกตัวเอง ของฟรีไม่มีหรอก ต้องฝึกเอา เวลาฝึก เราคอยรู้ เรากระทบอารมณ์แล้ว ใจเรายินดี เรารู้ทัน ใจเรายินร้าย เรารู้ทัน รู้ไปเรื่อยๆ แค่นี้ ต่อไปมันจะเป็นกลางกับทุกสภาวะ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610217A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610217A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"นักปฏิบัติจะไม่มีคำถามมาก เพราะสงสัย รู้ว่าสงสัย ก็จบแล้ว ไม่เห็นจะต้องถาม เราดูของจริงเอา ของจริงเป็นยังไงก็ดูเอาเอง ถ้าไม่ดูเอง เราจะไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้ ถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอด ในกองของขันธ์ ว่าขันธ์นี้เป็นตัวทุกข์ ยังไงก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอีก มันจะเที่ยวแสวงหาขันธ์ไปเรื่อยๆ จิตนี้จะหิว เที่ยวแสวงหา ฉะนั้น ช่วยต้วเองให้มาก ถามให้น้อย สังเกตให้มาก ตัวนี้จะช่วยเรา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610211B

Direct download: 610211B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อาการของความอยาก.. อยากได้มา อยากให้คงอยู่ อยากให้หายไป ความอยากมีอยู่เท่านี้เอง แต่หลอกเราได้ทั้งชาติ ตัวอยากนี้เอง ตัวร้ายจริงๆ ศัตรูเราอยู่ตรงนี้เอง ถ้าฆ่าศัตรูตายแล้วจะเจออะไร - เจอนิพพาน เพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหา สิ้นอยาก สิ้นอยากเพราะเห็นความจริงว่า กายนี้ใจนี้มีแต่ตัวทุกข์ ถ้าวันใดที่เรารู้แจ้งเห็นจริง ล้างความเห็นผิดในรูปนาม รู้ความจริงของมันแล้วว่า กายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ ตัณหาความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610211A ซีดีแผ่นที่ 74

Direct download: 610211A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จุดที่ยากที่สุดของการภาวนา คือ การฝึกจนกระทั่งเราได้จิตใจที่อยู่กับตัวเอง ถ้าฝึกได้จิตใจชนิดนี้แล้ว คือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้ว จิตก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆ ไป ถึงวันหนึ่งมันก็รู้จริง พอรู้จริงรู้แจ้ง มันก็จะเข้าใจ แล้วมันจะวาง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610210B

Direct download: 610210B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราภาวนาจนล้างอวิชชาไป มันจะไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาอีก อันนั้นล่ะ ธรรมชาติรู้ที่เหลืออยู่ ไม่ใช่ธรรมชาติรู้ธรรมดา สะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งได้ นี่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่ง หลวงปู่เทสก์เรียกว่าใจ ท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้ มีหลายชื่อ สมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุ หลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุ มีชื่อหลายชื่อ แต่สื่อถึงสิ่งเดียวกัน คือสภาวะจิตที่หลุดพ้นแล้ว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610210A

Direct download: 610210A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง พุทโธก็ได้ หายใจก็ได้ พอจิตไหลไปคิดแล้วรู้ ๆ ต่อไปพอจิตไหลไปคิดปุ๊บ สติระลึกได้เอง สติจำสภาวะการไหลได้ จำสภาวะที่จิตไหลได้ พอจิตไหลปุ๊บ สติระลึกปั๊บ จิตตั้งมั่นปั๊บเลย สติกับสมาธิที่แท้จริงเกิดร่วมกันในขณะนั้นเลย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610402B

Direct download: 610204B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ความสุขของเราอิงอาศัยคนอื่น อิงอาศัยสิ่งอื่น แล้วเราก็วิ่งหาความสุขตลอดชีวิต แต่วิ่งหาของไม่เที่ยง มันถึง หยิบได้ก็หลุดมือไปทุกที วิ่งหาของซึ่งเอาไว้ไม่ได้อย่างนี้ โง่หรือฉลาด ฉะนั้นอย่าหลงโลกนะ โลกมันหลอกคนโง่ มันหลอกให้เราหลงผิดสำคัญผิด ภาวนาไป ดูของจริงจนหายโง่ เห็นมันเป็นของโลก แล้วคืนโลกมันไป ใจมันจะคลายความยึดถือ แล้วปล่อยวางได้ ก็ไม่ทุกข์" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610204A

Direct download: 610204A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"กรรมเป็นตัวชี้ขาด ใครก็ช่วยเราไม่ได้ ฉะนั้นต้องช่วยตัวเอง กรรมชั่วไม่ทำ กรรมดีทำไว้ ฝึกจิตให้ผ่องแผ้วไปเรื่อยๆ ผ่องแผ้วด้วยสมถะ มันก็ผ่องแบบหนึ่ง ผ่องแผ้วด้วยวิปัสสนา ก็แบบหนึ่ง ผ่องแผ้วด้วยมรรคด้วยผล ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่เหมือนกัน ค่อยๆ ฝึก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610203B

Direct download: 610203B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:30am +07

"เราจะฝึกจิตใจ ๒ อย่าง อันหนึ่ง ให้จิตใจมีความสงบสุข มันจะได้มีกำลัง อีกอันหนึ่ง ก็คือฝึกจิตใจให้เกิดปัญญา จิตใจจะมีปัญญาได้ ต้องมีสมาธิชนิดที่เรียกลักขณูปนิชฌาน ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ ส่วนจิตใจที่สงบสุข ใช้อารัมมณูปนิชฌาน สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว เป็นสมถะกรรมฐาน งั้นอันหนึ่งเป็นเป็นสมถะกรรมฐาน อันหนึ่งเป็นเป็นวิปัสสนากรรมฐาน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610203A

Direct download: 610203A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตที่มีปัญญา มันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จิตรู้หรือจิตหลงเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ว่าจิตรู้ดีกว่าจิตหลงนะ แต่จิตรู้กับจิตหลงก็เหมือนๆ กัน ด้วยความเป็นไตรลักษณ์" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610128 ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610128.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราถนัด ทำแล้วสบายใจมีความสุข เอาอันนั้น ถ้าอันไหนทำแล้วสบายใจมีความสุข เราจะได้สมาธิง่าย ถ้าอันไหนทำแล้วเครียด สมาธิจะไม่เกิด สมาธิเกิดจากมีความสุข ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ การจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ สมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา มันสัมพันธ์กันนะ ทุกอย่างมีเหตุทั้งหมด" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610127B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610127B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พยายามมีสติคุ้มครองจิตไว้ แล้วศีลอันดีจะเกิดขึ้น เมื่อจิตใจเป็นปกติ ไม่ถูกกิเลสยั่วยวน จิตใจจะสงบง่าย จิตใจที่ไม่มีสมาธิ เพราะมันถูกกิเลสรบกวน อย่างกามราคะมารบกวนอย่างนี้ จิตใจก็ไม่สงบ ปฏิฆะ โทสะ พยาบาทเกิดขึ้น มันรบกวนจิต จิตใจก็ไม่สงบ ถ้าจิตใจมีสติคุ้มครองรักษาอยู่เรื่อยๆ กิเลสไม่เกิด จิตใจสงบเอง เพราะงั้นการที่เราคอยมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปเรื่อย จิตสุขก็รู้ จิตทุกข์ก็รู้ จิตดีก็รู้ จิตชั่วก็รู้ ไม่เพียงแต่ศีลอันดีจะเกิดนะ ไม่ใช่เฉพาะอินทรียสังวรศีลที่เกิดขึ้น แต่สมาธิที่ดีก็จะเกิดขึ้นด้วย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610127A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610127A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราเรียนธรรมะ เข้าถึงศาสนาพุทธ อะไรเป็นพุทธศาสนา สัมมาทิฏฐิ คือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา เราจะเรียนจนเราได้สัมมาทิฏฐิมา สัมมาทิฏฐิ คือ มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง เรื่องหลักๆ มีอยู่ ๒ เรื่อง ที่จริงก็เรื่องเดียวกัน คือ เรื่องเหตุกับผล ในเหตุกับผลนี่ มี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งที่เป็นโลกียธรรม ส่วนหนึ่งที่เป็นโลกุตรธรรม เรื่องเหล่านี้ คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610121B

Direct download: 610121B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เจ้ากรรมนายเวรก็คือชนกกรรม กรรมที่ทำให้เราเกิดปรากฏการณ์อันนี้ เจออันนี้ เกิดมาในชีวิตนี้เป็นอย่างนี้ ต้องเจอสิ่งนี้สิ่งนี้ นี่แหละเจ้ากรรมนายเวร วิธีจัดการก็คือทำกรรมใหม่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ล้างอิทธิพลกรรมเก่าที่เลว แล้วชีวิตจะดีขึ้น" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมฺชโช วัดสวนสันติธรรม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610121A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610121A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"อิทธิบาท เป็นองค์ธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เอาไปใช้ทางโลกก็ได้ ถ้าเรามีความสุขมีความพอใจในการทำงานอย่าง มันจะเกิดความเพียรในการทำงานนั้น เกิดความตั้งใจในการทำงานนั้น เกิดการค้นคว้าใคร่ครวญอยู่ในงานนั้น งานนั้นก็จะสำเร็จ ถ้าเรามีฉันทะในการดูจิต มันก็จะเกิดความเพียรในการดูจิต จะขยันดูโดยไม่ต้องมีใครบังคับ จิตใจก็จะมีสมาธิคอยดูไปเรื่อย เพราะไม่สนใจสิ่งอื่นแล้ว สนใจที่จะเรียนรู้จิตตนเอง คราวนี้มันจะใคร่ครวญ ค้นคว้าใคร่ครวญ รู้จิตได้ปราณีต ลึกซึ้งมากขึ้นๆ เป็น วิมังสา ถ้ามีสิ่งนี้ มรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610114B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610114B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ศึกษาเรื่องจิตของตัวเอง เรียนรู้จิต ก็คือ เรียนรู้ธรรม รู้แจ้งจิต ก็คือ รู้แจ้งธรรม รู้จักจิตอย่างถ่องแท้แล้ว ก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวง เพราะจิตนั่นแหละ เป็นตัวไปแบกรับความทุกข์ อย่างเวลาร่างกายเราไม่สบาย จิตเป็นตัวไปแบกรับความทุกข์ ร่างกายป่วย จิตไม่ได้ป่วย แต่จิตกลุ้มใจ จิตมีความทุกข์ เข้าใจจิตตัวเอง ก็เข้าใจธรรมะ ธรรมะทั้งหลายเกิดที่จิต" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610114A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610114A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"อุปสรรคของการปฏิบัติ ไม่ได้มีแค่นิมิตกับวิปัสสนูปกิเลส ยังมีอย่างอื่นอีก มีพฤติกรรมของเราเองหลายอย่าง ที่จะทำให้ติดขัดในการปฏิบัติ อย่างเรื่องการดำรงชีวิตของเรา เรื่องที่เป็นปลิโพธ ทำมาหากิน ไม่มีจะกิน ห่วง มีเรื่องกังวลใจว่าไม่มีจะกิน อย่างนี้ก็ภาวนาไม่ไหว เพราะว่าต้องกินเหมือนกันถีงจะภาวนาได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610113B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610113B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่หลอกลวงเราไม่ได้มีแค่วิปัสสนูปกิเลส บางทีเป็นอาการของสมถะ คือนิมิตต่างๆ ตัวหลอกลวงมีหลายอย่าง ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ถ้าเราทำสมถะอยู่ ตัวที่หลอกลวงเราคือพวกนิมิตทั้งหลาย ถ้าเราทำวิปัสสนาอยู่ ตัวที่หลอกลวงเราให้ผิดพลาดคือวิปัสสนูปกิเลส" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 601113A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610113A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วิธีการเผยแพร่ธรรมะเปลี่ยนแปลงได้ แล้วต้องเปลี่ยนแปลงด้วย ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยน หรือสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยน วิธีการเผยแพร่ต้องเปลี่ยน แต่หลักธรรมะ ไม่เปลี่ยน ทำอย่างไรเราจะสามารถคงธรรมะได้ ในแพคเกจที่ทันสมัย ที่คนอยากมอง ไม่ใช่ชำเลืองแล้ว โบราณวัตถุ ธรรมะไม่เคยเก่า ธรรมะไม่เคยเก่านะ สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก็สอนเรื่องอริยสัจ สอนธรรมะอันเดียวกันนี่เอง แต่วิธีการนั้นต้องเปลี่ยน ต้องดูว่าคนที่จะรับข้อมูลธรรมะนั้นเป็นคนชนิดไหน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610107B

Direct download: 610107B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติ เราจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ผิดธรรมชาติ ถามว่าทำแบบไม่ผิดธรรมชาติได้ไหม? เพราะที่เป็นธรรมชาติแท้ๆ ไม่ได้ทำอะไร เห็นอย่างที่มันเป็น รู้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นเอง แต่ว่าสิ่งที่เราทำกันนี่นะ ไม่ใช่การเห็น เราจะไปทำอะไรที่เกินจากการเห็น เกินจากการที่ไปรู้ ตามความเป็นจริง” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610107A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ฝึกตัวเองนะ เอาออก ไม่ใช่เอาเข้า เรียนกรรมฐาน ลด ละ รู้จักเสียสละ รู้จักอะไร มันจะช่วยให้การภาวนาของเราราบรื่นขึ้น ถ้าเราภาวนาเพื่อจะเอา ภาวนายาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610106B

Direct download: 610106B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ใจเคลื่อนแล้วเรารู้ ใจก็จะตั้งมั่นไม่เคลื่อน สมาธิจะเกิด ใจจะไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับ ถ้าเราบังคับให้ใจไม่เคลื่อน อันนั้นเป็นสมาธิที่เลว จิตจะอึดอัด แต่ถ้าใจมันเคลื่อน เรารู้ ไม่ว่ามันนะ มันเคลื่อน แล้วรู้ จิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับ ฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่น ต้องเป็นจิตที่ไม่ได้บังคับไว้ เป็นจิตที่ดี มีสมาธิที่ดี จะมีความเบา มีความอ่อนโยนนุ่มนวล มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความขยันในการรู้สภาวะ มีความซื่อตรงในการรู้สภาวะ รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้าย จิตที่ดี มีสมาธิที่ดี มีสติที่ดี เป็นอย่างนี้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610106A

Direct download: 610106A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วิปัสสนาง่าย กายเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ใจเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น จะไปยากอะไร สมถะ ยากกว่า จิตไม่สงบ ทำให้สงบ จิตไม่ดี ทำให้ดี จิตไม่มีความสุข ทำให้มีความสุข ยากกว่ากันเยอะเลย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 601010B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรามาภาวนาให้เห็นความจริงของชีวิต ความจริงก็คือ สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุผล เหตุผล มันก็คือคำว่า กฎแห่งกรรม นั่นเอง เราทำกรรมอย่างนี้ เราก็ได้รับผลอย่างนี้ ทั้งดีและชั่ว ทำกรรมชั่ว เพราะตามใจกิเลส ผลก็เป็นความทุกข์ ทำกรรมดี ไม่ตามใจกิเลส ผลก็เป็นความพ้นทุกข์ เราจะได้รับความทุกข์ หรือเราจะพ้นทุกข์ อยู่ที่การกระทำของเราเอง ไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาลิขิตให้เรา มาเขียนให้เราว่า ชีวิตเราต้องอย่างนี้ๆ เราเขียนชีวิตของตัวเราเอง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610101A

Direct download: 610101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 8 9 10 11 12 13 14 Next » 41