ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕​ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570719B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:55pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕​ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570719A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:53pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ 18 กรกฎาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570718B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:07pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570718A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:05pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ 13 กรกฎาคม 2557 B

Direct download: 570713B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:48pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 A

Direct download: 570713A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:34pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านสติ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 กันยายน 2557

Direct download: 570907.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:45pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้านโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570712B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:21pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570712A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:18pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๕ วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570711B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:59pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570711A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:58pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลพระราม 9 วันที่ 2 กันยายน 2557

Direct download: 570902.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:05pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 29 สิงหาคม 2557

Direct download: 570829.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:56pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน แผ่นที่ 70 วันที่ 21 กันยายน 2557

Direct download: 570921.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:32am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570629B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:44pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570629A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:42pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บรรยายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2558

Direct download: 570820.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:30am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 B

Direct download: 570628B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:20pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 วันที่ 28 มิถุนายน 2557

Direct download: 570628A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:18pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 27 มิถุนายน 2557 B

Direct download: 570627B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:53pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 A

Direct download: 570627A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:52pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 B

Direct download: 570525B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:18am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 A

Direct download: 570525A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:05am +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 17 สิงหาคม 2557

Direct download: 570817.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:11am +07

ธรรมเทศนานอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เอไอเอ วันที่ 13 สิงหาคม 2557

Direct download: 570813.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:16am +07

1 « Previous 32 33 34 35 36 37 38 Next » 39