ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน แผ่นที่ 70 วันที่ 21 กันยายน 2557

Direct download: 570921.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:32am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570629B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:44pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570629A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:42pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บรรยายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2558

Direct download: 570820.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:30am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 B

Direct download: 570628B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:20pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 วันที่ 28 มิถุนายน 2557

Direct download: 570628A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:18pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 27 มิถุนายน 2557 B

Direct download: 570627B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:53pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 A

Direct download: 570627A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:52pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 B

Direct download: 570525B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:18am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 A

Direct download: 570525A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:05am +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 17 สิงหาคม 2557

Direct download: 570817.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:11am +07

ธรรมเทศนานอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เอไอเอ วันที่ 13 สิงหาคม 2557

Direct download: 570813.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:16am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570524B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:06am +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 54 วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570524A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:04am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 พฤษภาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570511B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:32pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 พฤษภาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570511A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:30pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย 3 ส.ค. 57

Direct download: 570803.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:42am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570510B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:36pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570510A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:34pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม ๕๔ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 พฤษภาคม 2557 B

Direct download: 570509B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:16pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ช่วงเช้า

Direct download: 570509A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:21pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 27 เมษายน 2557 B

Direct download: 570427B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:29pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 27 เมษายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570427A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:28pm +07

วิธีการที่เราจะเข้าสู่ทางสายกลาง ไม่ใช่ทำสิ่งที่ถูกให้เกิด ถ้าเราคิดว่าทำอย่างไรจิตจะรู้ ตื่น เบิกบาน เข้าสู่ทางสายกลาง อันนั้นเข้าใจผิด วิธีที่เราจะรู้ได้ถูกต้อง อยู่ตรงที่เรารู้ทันตรงที่มันผิด... ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ชมรมกัลยาณธรรม 27 กรกฏาคม 2557

Direct download: 570727.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:27am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ 17 กรกฎาคม 2557

Direct download: 570717.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:59pm +07

1 « Previous 34 35 36 37 38 39 40 Next » 40