"การที่เราคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆ จุดมุ่งหมายหลักของเราคือ เราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจ เราไม่ได้ภาวนาเพื่อที่จะให้กายหรือใจเป็นสุข หรือว่าคงที่อยู่ที่เดิม เพราะฉะนั้น กายหรือใจเป็นอะไรก็ได้ จะดีหรือไม่ดีก็ได้ ทั้งดีและไม่ดีก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเอง" คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร สรุปหัวใจการภาวนา ในคอร์สคนจีน ครั้งที่ 4 วันที่ 12 พ.ค. 58

Direct download: orn580512.mp3
Category:general -- posted at: 11:17pm +07