"พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่า มีธรรมะ ๒ อย่าง ๒ ประการที่เราควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ สมถกรรมฐาน กับ วิปัสสนากรรมฐาน ๒ อันนี้ไม่เหมือนกัน วัตถุประสงค์ก็ต่างกัน วิธีการก็ต่างกัน ผลที่ได้จากการปฏิบัติก็ต่างกัน สมถกรรมฐาน ทำไปเพื่อให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญา ฉะนั้นงานหลักจริงๆ คืองานเจริญปัญญา หรืองานวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานเป็นงานสนับสนุน งานหลักจริงๆ คือ วิปัสสนากรรมฐาน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601209A

Direct download: 601209A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07